PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1996

II. volební období

33

Vládní návrh

zákon

ze dne ..............1996

o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Předmětem zákona je stanovení podmínek pro vývoz a dovoz ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin dále vymezených, a to v obchodním i neobchodním styku, a stanovení některých dalších opatření sloužících k zajištění ochrany a evidence těchto druhů na území České republiky.

§ 2

(1) Tento zákon se vztahuje na ohrožené druhy živočichů a rostlin (dále jen "druhy"), které

a) jsou přímo ohroženy vyhubením,

b) je nutno chránit usměrňováním dovozu a vývozu, aby nedošlo k jejich ohrožení vyhubením, nebo za účelem ochrany jiných ohrožených druhů,

c) které jsou chráněny na návrh státu, jenž je členem mezinárodní úmluvy [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)].

(2) Seznamy druhů podle odstavce 1 písm. a) až c) stanoví Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") v souladu s mezinárodní úmluvou [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)], kterou je Česká republika vázána, vyhláškou.

§ 3

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) exemplářem živočich nebo rostlina druhu podle § 2, a to živý nebo neživý; v případě neživého též jakákoliv část těla nebo výrobek z takového živočicha nebo rostliny, které jsou obecně dostupnými prostředky rozpoznatelné, a rovněž jakákoliv věc nebo výrobek, u nichž je z dokumentace, balení nebo označení zřejmé, že obsahují část těla z takového živočicha nebo rostliny, s výjimkou částí těl exemplářů druhů jmenovitě vyloučených v seznamech podle § 2 odst. 2,

b) dovozem dovoz exempláře, včetně toho, který byl uloven v mořských vodách, jež nejsou pod právní svrchovaností žádného státu,

c) vývozem vývoz exempláře včetně opětovného vývozu (reexportu),

d) druhem systematický biologický druh, a dále též poddruh nebo geograficky oddělená populace, je-li zahrnut do seznamu podle § 2 odst. 2,

e) exemplářem živočišného původu odchovaným v zajetí nebo exemplářem rostlinného původu uměle vypěstovaným exemplář, který vznikl rozmnožením v prostředí vytvořeném nebo upraveném člověkem a pod jeho kontrolou, a který, jedná-li se o živočicha, pochází nejméně z druhé generace rozmnožené člověkem bez doplnění genetického materiálu z volné přírody,

f) exemplářem osobního nebo rodinného charakteru neživý exemplář, který je ve vlastnictví fyzické osoby, která s ním cestuje do zahraničí nebo ze zahraničí do tuzemska, přičemž tento exemplář byl získán v zemi trvalého bydliště jeho vlastníka, neslouží výdělečné činnosti a počet exemplářů je úměrný účelu a délce pobytu,

g) záchranným centrem právnická nebo fyzická osoba určená ministerstvem, která pečuje o odebrané živé exempláře.

§ 4

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají v rozsahu dále v tomto zákoně stanoveném:

a) ministerstvo; ministerstvo též vykonává funkci výkonného orgánu podle mezinárodní úmluvy [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)] a určuje odborně způsobilou právnickou osobu vykonávající funkci vědeckého orgánu podle mezinárodní úmluvy,

b) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce"),

c) okresní úřady,

d) správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí (dále jen "správy") [§ 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny],

(2) Okresní úřady a inspekce vykonávají státní správu podle tohoto zákona, pokud není příslušné ministerstvo. Na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti a jejich ochranného pásma vykonávají státní správu namísto okresních úřadů správy.

(3) Pokud řízení podle tohoto zákona zahájí okresní úřad nebo správa a inspekce v tentýž den, řízení dále provede okresní úřad nebo správa. V ostatních případech provede řízení ten z orgánů, který je zahájil dříve. O zahájení řízení se inspekce a okresní úřad nebo správa vzájemně informují. Odvolacím orgánem u rozhodnutí vydávaných okresními úřady, správami a inspekcí je ministerstvo.

§ 5

Odborně způsobilá právnická osoba určená ministerstvem k výkonu funkce vědeckého orgánu podle § 4 odst. 1 písm. a) (dále jen "vědecký orgán") posuzuje zejména, zda vývoz či dovoz exemplářů druhů podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) neohrozí přežití těchto druhů a sleduje vydávání povolení k vývozu těchto exemplářů v porovnání s jejich skutečným vývozem.

ČÁST DRUHÁ

VÝVOZ A DOVOZ EXEMPLÁŘŮ

ODDÍL PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 6

Exemplář je možno dovézt do České republiky nebo vyvézt z České republiky jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v povolení vydaném ministerstvem, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 15 odst. 2, § 19).

§ 7

(1) Dovoz a vývoz exempláře bez povolení vydaného ministerstvem je zakázán, s výjimkou dovozu exempláře podle § 15 odst. 2 a s výjimkou přímého tranzitu podle § 19, je-li exemplář vybaven příslušnými vývozními doklady státu, jenž je vázán mezinárodní úmluvou [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)] (dále jen "stát").

(2) Zakázán je též dovoz nebo vývoz exempláře, jestliže ohrožuje přežití druhu podle § 2 ve volné přírodě.

§ 8

Pokud jde o exemplář, který je současně zvěří podle předpisů o myslivosti [Např. zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů], ministerstvo vydá povolení podle tohoto zákona po souhlasném vyjádření Ministerstva zemědělství.

§ 9

Je zakázáno používat exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) tohoto zákona na území České republiky pro obchodní účely, pro poskytnutí služby či jiné činnosti, jejichž hlavním cílem je zisk v peněžní nebo jiné formě, s výjimkou:

a) exempláře odchovaného v zajetí či uměle vypěstovaného (§ 3 písm. e),

b) exempláře dovezeného do České republiky nebo jinak získaného v České republice před účinností tohoto zákona, pokud byl dovezen nebo získán v souladu s právními předpisy,

c) exempláře druhu vyňatého z registrační povinnosti (§ 24),

d) prodeje exempláře do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely se souhlasem ministerstva.

§ 10

(1) S exemplářem druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) se nakládá jako s exemplářem druhu podle § 2 odst. 1 písm. b), pokud

a) se jedná o exemplář odchovaný v zajetí či uměle vypěstovaný [§ 3 písm. e)] a

b) pochází z chovných nebo pěstebních zařízení registrovaných u sekretariátu mezinárodní úmluvy [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)], jejichž seznam je uložen na ministerstvu a

c) je jednotlivě označen nezaměnitelným způsobem.

(2) Občané České republiky a právnické osoby se sídlem v České republice mohou zaregistrovat chovné nebo pěstební zařízení u sekretariátu mezinárodní úmluvy [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)] podle odstavce 1 písm. b) se souhlasem a prostřednictvím ministerstva.

(3) Výjimku z povinnosti označení podle odstavce 1 písm. c) může v odůvodněných případech udělit ministerstvo rozhodnutím.

ODDÍL DRUHÝ

VÝVOZ A DOVOZ

Vývoz

§ 11

(1) Vývoz exempláře, s výjimkou exempláře, který je současně zvláště chráněným druhem [§ 48 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.], je přípustný na základě povolení ministerstva k vývozu.

(2) Povolení k vývozu ministerstvo vydá tehdy, prokáže-li žadatel, že

a) v případě exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) tento vývoz neohrozí druh na přežití; toto posuzuje vědecký orgán (§ 5) na návrh žadatele a

b) daný exemplář nebyl získán v rozporu s právními předpisy a

c) živý exemplář bude během přepravy zajištěn tak, že nebezpečí úhynu či poškození na zdraví bude omezeno na nejnižší možnou míru a

d) exemplář druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) nebude použit pro obchodní účely.

(3) U exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) je podmínkou udělení povolení k vývozu také dovozní povolení udělené příslušným úřadem státu, kam je exemplář vyvážen.

§ 12

(1) Povolení k vývozu exempláře, který byl předtím dovezen (opětovný vývoz), ministerstvo vydá, jen pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 11 odst. 2 písm. b), c) a d) a exemplář byl dovezen do České republiky v souladu s právními předpisy.

(2) U exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) je podmínkou vydání povolení k opětovnému vývozu také udělení dovozního povolení příslušným úřadem státu, kam je exemplář opětovně vyvážen.

§ 13

Vývoz exempláře, který je současně zvláště chráněným druhem [§ 48 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.], se řídí obecným právním předpisem [§ 53 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.]. Povolení vydané podle tohoto právního předpisu nahrazuje povolení podle tohoto zákona a při vývozu se bude dále postupovat podle tohoto zákona (zejména vydání dokladu CITES), přičemž na tento exemplář se dále pohlíží jako na exemplář druhu podle § 2 odst. 1 písm.a) tohoto zákona.

Dovoz

§ 14

Dovoz exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) je přípustný na základě povolení ministerstva k dovozu a současně povolení k vývozu nebo k opětovnému vývozu či povolení výjimky od příslušného úřadu vyvážejícího státu.

§ 15

(1) Povolení k dovozu ministerstvo vydá tehdy, prokáže-li žadatel, že

a) dovoz neohrozí přežití příslušného druhu; toto prokazuje doporučením vědeckého orgánu (§ 5) a předběžným povolením vyvážejícího státu nebo dokladem od příslušného úřadu vyvážejícího státu a

b) příjemce živého exempláře je náležitě vybaven pro jeho umístění a péči o něj a

c) exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) nebude použito pro obchodní účely a

d) v případě žijícího exempláře bude každý takový exemplář zajištěn tak, že nebezpečí úhynu a poškození na zdraví bude omezeno na nejnižší možnou míru.

(2) Dovoz exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. c) je přípustný tehdy, je-li celním orgánům předložen doklad o původu exempláře od příslušného úřadu vyvážejícího státu.

(3) Jedná-li se o dovoz exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. c) ze státu, který pro tento druh stanovil zvláštní režim v souladu s mezinárodní úmluvou [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)], je jeho dovoz přípustný jen na základě dovozního povolení ministerstva a vývozního povolení tohoto státu. Dovozní povolení pak ministerstvo vydává podle odstavce 1.

Zvláštní ustanovení o dovozu a vývozu ve vztahu ke státům,

které nejsou vázány mezinárodní úmluvou

[Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)]

§ 16

(1) Dovoz exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) ze státu, který není vázán mezinárodní úmluvou [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)] (dále jen "nesmluvní stát"), je přípustný na základě

a) povolení ministerstva k dovozu a

b) dokladu příslušného úřadu vyvážejícího nesmluvního státu, který je v souladu s požadavky mezinárodní úmluvy [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)],

(2) Povolení k dovozu podle odstavce 1 písm. a) může ministerstvo udělit jen ve výjimečném případě, zejména je-li účelem dovozu ochrana dotčeného druhu chovem, pěstováním, znovuzavedením do přírody nebo vědeckým výzkumem, a jsou-li současně splněny podmínky pro dovoz stanovené v § 15 odst. 1.

(3) Dovoz exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. c) z nesmluvního státu je přípustný pouze tehdy, je-li celním orgánům předložen

a) doklad o původu exempláře od příslušného úřadu vyvážejícího nesmluvního státu,

b) potvrzení ministerstva, že dovoz je v souladu s mezinárodní úmluvou [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)].

§ 17

(1) Při vývozu exempláře druhu podle § 2 odst. 1 do nesmluvních států se postupuje podle § 11 až 15 tohoto zákona, pokud doklady nesmluvního státu odpovídají požadavkům mezinárodní úmluvy [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)].

(2) Při vývozu exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) do nesmluvního státu, může ministerstvo povolení ve smyslu odstavce 1 vydat jen ve výjimečných případech, obdobně jako v § 16 odst. 2.

§ 18

Zjednodušená řízení

(1) Namísto povolení vydávaného podle § 11 až 17 tohoto zákona může ministerstvo bez dalšího vydat povolení k vývozu či dovozu exempláře, pokud žadatel prokáže, že se jedná o

a) exemplář získaný dříve než mezinárodní úmluva [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)] začala být závazná jak pro vyvážející, tak pro dovážející stát,

b) exemplář mající osobní nebo rodinný charakter [§ 3 písm. f)],

c) exemplář živočišného druhu odchovaný v zajetí nebo exemplář rostlinného druhu uměle vypěstovaný [§ 3 písm. e)],

d) exemplář zapůjčený, darovaný nebo vyměněný, který je exemplářem herbářovým, sušeným či jinak konzervovaným, muzeální exemplář nebo živá rostlina, pokud se jedná o neobchodní styk mezi vědci nebo vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném ministerstvem a

e) exemplář určený k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu [§ 52 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.].

(2) Pro vývoz exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) je podmínkou pro udělení povolení podle odstavce 1 dovozní povolení udělené příslušným úřadem strany, kam je exemplář vyvážen, s výjimkou exempláře odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného, který současně splňuje některou z podmínek podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e), nebo neživého exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter [§ 3 písm. f)].

(3) Podrobnosti o vydávání povolení podle odstavce 1 a 2 může stanovit ministerstvo vyhláškou.

§ 19

Tranzit

Povolení podle § 11 až § 18 tohoto zákona není třeba pro přímý tranzit exemplářů, jestliže exempláře zůstávají pod celním dohledem [§ 139 odst. 8 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.]; exemplář však musí být vybaven originálem a kopií povolení vydaného příslušným úřadem vyvážejícího státu. Toto neplatí pro exempláře z nesmluvních států, které musí mít souhlas ministerstva s tranzitem.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VYDÁVÁNÍ A DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S POVOLENÍMI PODLE TOHOTO ZÁKONA

ODDÍL PRVNÍ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K VÝVOZU ČI DOVOZU

§ 20

(1) Žádost o povolení podle tohoto zákona se předkládá písemně ministerstvu na formuláři vydaném ministerstvem.

(2) Ministerstvo vede evidenci všech žadatelů o vývoz a dovoz exemplářů na evidenčních kartách předkládaných žadateli. Vzor evidenční karty stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) Na zadní straně evidenční karty uvede žadatel všechny živé exempláře ve svém držení k datu podání žádosti a současně prokáže jejich původ [§ 54 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.]. Původ prokáže potvrzením okresního úřadu nebo správy příslušné podle místa pobytu (sídla) žadatele.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se nevztahují na zoologické a botanické zahrady, pracoviště vysokých škol, České akademie věd a další vědecká pracoviště, pokud se zaevidují na ministerstvu a každoročně předkládají seznam chovaných, pěstovaných a držených živých exemplářů za každý kalendářní rok, a to nejpozději do konce března následujícího roku.

(5) Do žádosti o povolení k vývozu podle odstavce 1 je kromě podmínek stanovených v odstavcích 1 až 4 dále třeba uvést

a) předpokládané datum a místo přechodu státní hranice,

b) pro živý exemplář popis podmínek přepravy v souladu s předpisy na ochranu zvířat [Např. zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů],

c) pro vývoz exempláře podle § 3 písm. e) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov či kulturu a dosažená genetická generace,

(6) K žádosti o povolení k vývozu je nutno přiložit

a) doklad prokazující původ exempláře [§ 54 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.]

b) doklad prokazující totožnost žadatele,

c) povolení k podnikatelské činnosti související s vývozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

d) pro exemplář druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) dovozní povolení příslušného úřadu státu, kam je exemplář vyvážen. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že exemplář nebude použit pro obchodní účely s výjimkami stanovenými v § 9 a 10.

(7) Do žádosti o povolení k dovozu exempláře je kromě podmínek stanovených v odstavcích 1 až 4 dále potřeba uvést

a) předpokládané datum a místo překročení státní hranice,

b) pro exemplář druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) uvedení účelu dovozu,

c) pro živý exemplář popis podmínek, za jakých bude dopravován, chován či pěstován, v souladu s předpisy na ochranu zvířat [Např. zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů].

(8) K žádosti o povolení k dovozu podle odstavce 7 je nutno přiložit

a) doklad prokazující původ dováženého exempláře,

b) doklad prokazující totožnost žadatele,

c) povolení k podnikatelské činnosti související s dovozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje.

ODDÍL DRUHÝ

NÁLEŽITOSTI POVOLENÍ A NAKLÁDÁNÍ S NÍM

§ 21

(1) Součástí povolení ministerstva vydávaného pro účely vývozu nebo dovozu exempláře je též vyplněný a potvrzený formulář vydaný v souladu s mezinárodní úmluvou [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)] doprovázející exemplář při dovozu a vývozu (dále jen "doklad CITES"). Údaje, jež musí doklad CITES obsahovat, jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. Tyto údaje musí být uvedeny v dokladu také v jazyce anglickém, francouzském nebo španělském. V případech podle § 18 odst. 1 písm. d) tohoto zákona se doklad CITES nahrazuje štítkem vydaným a potvrzeným ministerstvem. Podrobnosti a vzory dokladů CITES stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Platnost povolení je šest měsíců od data nabytí právní moci. V odůvodněných případech může ministerstvo platnost povolení prodloužit.

(3) Kopie vydaného povolení musí být zřetelně takto označena a nesmí být používána místo originálu. Ministerstvo může ve výjimečných případech stanovit jinak.

(4) Pro každou zásilku exemplářů je požadováno samostatné povolení podle tohoto zákona.

(5) Ministerstvo na vydaném povolení stanoví závazný způsob označení exemplářů nezaměnitelnou a nesejmutelnou značkou, popřípadě uvede, že identifikační označení není třeba. Označení exempláře zajistí žadatel na své náklady.

(6) Ministerstvo může odmítnout vydání povolení k dovozu nebo vývozu exempláře podle tohoto zákona fyzické osobě, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, pokud této osobě byla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona, popř. které byl odebrán exemplář podle tohoto zákona, a to po dobu až dvou let od nabytí právní moci takového rozhodnutí.

§ 22

(1) Ten, kdo vyváží nebo dováží exempláře, je povinen předložit doklad CITES prokazující povolení vydané podle tohoto zákona celním orgánům. Bez potvrzení celních orgánů [§ 23 odst. 3 písm. d) a e)] pozbývá doklad CITES po přechodu státní hranice platnosti. Není-li exemplář přepravován osobně, je nutno přiložit doklad CITES k přepravním listinám.

(2) Doklad CITES, popřípadě obdobný doklad vydaný vývozním státem, který nebyl odebrán celními orgány nebo příslušnými orgány cílového státu, je nutno předložit nejpozději do deseti dnů po uskutečnění vývozu nebo dovozu ministerstvu. Stejně tak je nutno ministerstvu předložit doklad o původu exempláře při dovozu exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. c) (§ 15 odst. 3).

(3) Po obdržení dokladů o dovozu vydá ministerstvo dovážející osobě potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu. Vzor potvrzení stanoví ministerstvo vyhláškou.

ČÁST ČTVRTÁ

PŮSOBNOST CELNÍCH ORGÁNŮ, ORGÁNŮ VETERINÁRNÍ PÉČE, OCHRANY ZVÍŘAT A ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO DOZORU

§ 23

(1) Celní orgány [§ 3 a § 10 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.] poskytují ministerstvu i dalším orgánům státní správy (§ 4) odbornou pomoc v mezích své působnosti a spolupracují s nimi při plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona.

(2) Všechny exempláře při přechodu státních hranic podléhají celnímu dohledu.

(3) Celní orgány při celním dohledu nad zbožím, které je exemplářem:

a) kontrolují, zda příslušný exemplář je doprovázen dokladem CITES prokazujícím povolení ministerstva ve smyslu § 11 až § 19 tohoto zákona, popřípadě jiným předepsaným dokladem cizího státu vydaného podle mezinárodní úmluvy [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)] (§ 14, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 a 3, § 19),

b) ve spolupráci s pohraniční veterinární kontrolou, popřípadě orgánem rostlinolékařského dozoru, kontrolují, zda exemplář odpovídá údajům uvedeným na dokladech CITES podle písmene a),

c) ve spolupráci s pohraniční veterinární kontrolou kontrolují, zda přeprava živých zvířat odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným ministerstvem (§ 6),

d) před propuštěním vyváženého exempláře do zahraničí potvrdí originál a obě kopie dokladů CITES vydaných podle tohoto zákona ministerstvem, zaznamenají na ně skutečné množství vyvážených exemplářů a odeberou jednu kopii,

e) před propuštěním dováženého exempláře do tuzemska potvrdí doklad CITES vydaný podle tohoto zákona ministerstvem podle § 14, na který zaznamenají skutečné množství exemplářů, a dále potvrdí doklad vydaný příslušným orgánem vývozního státu podle mezinárodní úmluvy [Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 572/1992 Sb. (tzv. CITES)] a odeberou jejich originály.

(4) Celní orgány odešlou odebraný doklad CITES a doklad vydaný příslušným orgánem vývozního státu nejpozději do deseti dnů ministerstvu.

(5) V případě zjištění porušení tohoto zákona nebo též v případě pochybností celní orgán exemplář zajistí [§ 309 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.] a neprodleně o tom informuje inspekci, okresní úřad nebo správu příslušné podle místa celního řízení a současně informuje ministerstvo. Celní orgán v případě prodlevy delší než 8 hodin zajistí umístění živého zajištěného exempláře v záchranném centru [§ 3 písm. g)].

(6) Pokud dojde k porušení celních předpisů, aniž by byl porušen tento zákon a dojde k propadnutí exempláře nebo zabrání exempláře podle celního předpisu [§ 300 a 303 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.], zajistí celní orgán umístění živého exempláře, který je propadlým zbožím, v záchranném centru [§ 3 písm. g)]. Exemplář druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) lze prodat jen za podmínek stanovených v § 9.

(7) Náklady související se zajištěním, popřípadě dalším nakládáním s exemplářem, až do jeho zabavení nebo vrácení dovážející nebo vyvážející osobě, hradí tato osoba.

ČÁST PÁTÁ

POVINNÁ REGISTRACE NĚKTERÝCH EXEMPLÁŘŮ

§ 24

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která doveze živý exemplář druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) s výjimkou:

a) druhu zvláště chráněného podle obecného právního předpisu [§ 48 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.],

b) exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) získaného zákonným způsobem z přírody České republiky (nebo též Slovenské republiky před datem 1.1.1993),

c) druhu, který stanoví ministerstvo vyhláškou,

je povinna jej přihlásit k registraci.

(2) Povinné registraci podléhají též všechny živé exempláře podle odstavce 1 těch právnických a fyzických osob, které tyto exempláře chovají za účelem vývozu, nebo dosažení zisku, nebo s nimi obchodují.

(3) Registrační povinnosti podléhají i mrtvé exempláře druhů, jejichž seznam stanoví ministerstvo vyhláškou.

(4) Povinnou registraci provádí okresní úřad nebo správa (§ 4) příslušný podle místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka exempláře. Vlastník exempláře podléhajícího registrační povinnosti podle odstavce 1 až 3 je povinen do dvou týdnů od nabytí exempláře tuto skutečnost oznámit tomuto okresnímu úřadu nebo správě, který zaznamená změny v registraci, a pokud k exempláři dosud nebyl vydán registrační list, vydá jej vlastníku. Vlastník exempláře je dále povinen hlásit tomuto orgánu změny týkající se registrovaného exempláře (úhyn, prodej, přírůstky aj.), a to bez zbytečného odkladu.

(5) Vlastník exempláře je povinen označit exemplář podléhající registrační povinnosti podle odstavce 1 až 3 nezaměnitelným způsobem, pokud je to technicky možné. Seznam druhů podléhajících povinnosti označení a způsob značení stanoví ministerstvo vyhláškou.

(6) Ten, kdo prodává exemplář podléhající registraci, je povinen jej označit "CITES, druh podléhající registraci", a prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem.

(7) Vzor registračního listu a další podrobnosti týkající se způsobu registrace může ministerstvo stanovit vyhláškou.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP