23. - 26. května 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období
31. schůze23. - 26. května 1995

Těsnopisecká zpráva o schůzi

Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1719 - 1726 a 1743

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1727, 1744 a 1745

III. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1525

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 24. října 1994 v Tallinu, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. října 1994 v Rize a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. října 1994 ve Vilniusu, podle sněmovního tisku 1587

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 23. listopadu 1994 v Abu Dhabi, podle sněmovního tisku 1601

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, podle sněmovního tisku 1405

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsaná dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou, doplněná nótami Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky, podle sněmovního tisku 1588

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti, podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1586

IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle sněmovních tisků 1548 a 1738

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 15631704

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky

XIII. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., podle sněmovních tisků 13671465

XIV. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, podle sněmovních tisků 1565 a 1740

XV. Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 15831737

XVI. Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1678 a 1736

XVII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky

XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

XIX. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (9. 7. 1994 až 31. 1. 1995), podle sněmovního tisku 1541

XX. Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1994, podle sněmovního tisku 1609

XXI. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1994, podle sněmovního tisku 1647

XXII. Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1600

XXIII. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1562 a 1766

XXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995, podle sněmovního tisku 1746

XXVI. Zpráva o opatřeních předsedy poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995, podle sněmovního tisku 1747

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

XXIX. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994, podle sněmovních tisků 1692 a 1693

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, podle sněmovních tisků 16211762

XXXI. Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě, podle sněmovních tisků 1540 a 1741.

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1549 a 1707

XXXIII. Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, podle sněmovních tisků 14441629.

XXXIV. Návrh na odvolání předsedkyně mandátového a imunitního výboru z funkce na její žádost

XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

XXXVI. Volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu

XXXVII. Volba poslance do výboru Poslanecké sněmovny

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, podle sněmovních tisků 16021739

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, podle sněmovních tisků 14711630

XXXX. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1564 a 1708

XXXXI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582

XXXXII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP