Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 31. schůze

31. schůze (23., 24., 25., 26. května 1995)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1719 - 1726 a 1743

Projednávání (23. května 1995)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1727, 1744 a 1745

Projednávání (23. května 1995)

III. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1525

Projednávání (23. května 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 24. října 1994 v Tallinu, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. října 1994 v Rize a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. října 1994 ve Vilniusu, podle sněmovního tisku 1587

Projednávání (23. května 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 23. listopadu 1994 v Abu Dhabi, podle sněmovního tisku 1601

Projednávání (23. května 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, podle sněmovního tisku 1405

Projednávání (23. května 1995)

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsaná dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou, doplněná nótami Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky, podle sněmovního tisku 1588

Projednávání (23. května 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti, podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1586

Projednávání (23. května 1995)

IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765

Projednávání, část č. 1 (23. května 1995)
Projednávání, část č. 2 (24. května 1995)

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle sněmovních tisků 1548 a 1738

Projednávání (24. května 1995)

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1563 a 1704

Projednávání, část č. 1 (24. května 1995)
Projednávání, část č. 2

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky

Projednávání (24. května 1995)

XIII. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1367 a 1465

Projednávání (24. května 1995)

XIV. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, podle sněmovních tisků 1565 a 1740

Projednávání (24. května 1995)

XV. Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1583 a 1737

Projednávání (24. května 1995)

XVI. Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1678 a 1736

Projednávání (24. května 1995)

XVII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky

Projednávání (24. května 1995)

XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

Projednávání, část č. 1 (24. května 1995)
Projednávání, část č. 2 (25. května 1995)
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4

XIX. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (9. 7. 1994 až 31. 1. 1995), podle sněmovního tisku 1541

Projednávání (24. května 1995)

XX. Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1994, podle sněmovního tisku 1609

Projednávání (24. května 1995)

XXI. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1994, podle sněmovního tisku 1647

Projednávání (24. května 1995)

XXII. Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1600

Projednávání (24. května 1995)

XXIII. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. května 1995)

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1562 a 1766

Projednávání (24. května 1995)

XXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995, podle sněmovního tisku 1746

Projednávání (25. května 1995)

XXVI. Zpráva o opatřeních předsedy poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995, podle sněmovního tisku 1747

Projednávání (25. května 1995)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (25. května 1995)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Projednávání (25. května 1995)

XXIX. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994, podle sněmovních tisků 1692 a 1693

Projednávání, část č. 1 (25. května 1995)
Projednávání, část č. 2

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, podle sněmovních tisků 1621 a 1762

Projednávání (25. května 1995)

XXXI. Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě, podle sněmovních tisků 1540 a 1741.

Projednávání (25. května 1995)

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1549 a 1707

Projednávání (26. května 1995)

XXXIII. Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, podle sněmovních tisků 1444 a 1629.

Projednávání, část č. 1 (26. května 1995)
Projednávání, část č. 2

XXXIV. Návrh na odvolání předsedkyně mandátového a imunitního výboru z funkce na její žádost

Projednávání (26. května 1995)

XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Projednávání, část č. 1 (26. května 1995)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

XXXVII. Volba poslance do výboru Poslanecké sněmovny

Projednávání (26. května 1995)

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, podle sněmovních tisků 1602 a 1739

Projednávání (26. května 1995)

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, podle sněmovních tisků 1471 a 1630

Projednávání (26. května 1995)

XXXX. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1564 a 1708

Projednávání (26. května 1995)

XXXXI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582

Projednávání (26. května 1995)

XXXXII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky

Projednávání (26. května 1995)Přihlásit/registrovat se do ISP