Organizační výbor
Usnesení č. 13 (9. září 2010)

Související sněmovní tisky

38 Novela z. o VÚSC

46 Souhr.zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009

47 Novela z. o loteriích

48 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii

49 Doh. mezi ČR a vlád. Bulh. rep. o spolup. proti trestné čin.

50 Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání osob

51 Zpráva o inflaci - červenec 2010

52 Úmluva o používání informační technologie pro celní účely

53 Novela z. o krmivech

54 Doh. mezi ČR a vládou Ázerbájdžánské rep. o letecké dopravě

55 Sml. mezi ČR a SR o údržbě a opravách silničních objektů

56 Doh. mezi ČR a vládou Arménské rep. o letecké dopravě

57 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR

58 Vl. n. změny Přílohy II Mez. úmluvy proti dopingu ve sportu

59 Sml. mezi ČR a SR o společných státních hranicích

60 Doh.mezi ČR a Rep.Makedonie o spolup. proti trestné činnosti

61 Sml. mezi ČR a Arménskou rep. o předávání a přebírání osob

62 Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

63 Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko

64 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009

65 Novela z. o krizovém řízení

68 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009

69 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009

70 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

71 Doh. mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochraně investic

72 Smlouva o sociál. zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou

73 Sml. mezi ČR a Syrskou arabskou rep. o sociálním zabezpečení

74 Novela z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží

76 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2008

77 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2009

81 Novela z. o základních registrech

82 Novela z. o oběhu osiva a sadby

83 Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat

84 Vl.n.z. o finančním zajištění

85 Vl.n.z. o změně zákonů v souvisl.s přij. zák.o fin.zajištění

86 Úmluva o centralizovaném celním řízení
ISP (příhlásit)