Studie

ISSN 2533-4131

 

1.044 Výzkumná a informační střediska v zahraničních parlamentech
Autoři: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc., Libor Chlad
(informační podklad, 3/2002, původně březen 1993, 13 str.)
Informační střediska pro poslance. Zdroje informací. Poskytování informací.

2.071 Daňové asignace
Autor: Ing. Stanislav Klik
(informační studie, 3/2001, 8 str.)
Daňové asignace - právní úprava v Maďarsku, daňová zvýhodnění pro financování neziskového sektoru, dar jako daňově uznatelný náklad

2.067 Daňová reforma v SRN
Autor: Ing. Stanislav Klik
(informační studie, 9/2000, 7 str.)
Změny v systému daní v Německu včetně kalkulací dopadu na rozpočet

5.159 Postavení církví ve vybraných státech Evropské Unie
Autor: Mgr. Petr Kolář
(informační podklad, 9/2000, 72 str.)
Tato práce Parlamentního institutu obsahuje komparativní srovnání vybraných konfesněprávních úprav v Evropě. Zaměřuje se na problematické okruhy ve vztahu státu a církví, které tvoří předmět vzájemných dohod a smluv, ať už mezinárodních nebo přijatých na národní úrovni. Výklad k úpravám jednotlivých států vždy vychází z načrtnutí historického vývoje, který vymezuje specifickou situaci toho kterého státu. Dále se zabývá oblastí pramenů konfesního práva, jež jsou často včleněny do textu ústav a dalších zákonů, otázkou právního postavení církví a náboženských společností a jejich financováním, které je nezřídka předmětem sporů mezi představiteli církevní a státní moci. Konečně je vždy věnována pozornost úpravě manželského práva a působení církví v armádě, školství, médiích a dalších veřejných institucích. Závěr práce tvoří přílohy obsahující grafické znázornění náboženské příslušností v zemích EU a tabulka naznačující skladbu finančních zdrojů na krytí nákladů činnosti církví v jednotlivých evropských státech.

2.047 Hospodářská a měnová unie
Autoři: Ing. Ludmila Wilhelmová, CSc., Ing. Stanislav Klik
(informační studie, 5/2000, 21 str.)
Vývoj měnové integrace v Evropském společenství: Wernerova zpráva, "Směnný had", Evropský měnový systém, Delorsova zpráva. Hospodářská a měnová unie a její zakotvení v Maastrichtské smlouvě: zásady, hospodářská a měnová politika, měnové instituce, kritéria konvergence.

5.155 Systém domácího vzdělávání v USA a ve vybraných zemích Evropy
Autor: Mgr. Petr Kolář
(informační podklad, 1/2000, 22 str.)
Práce pojednává o právní úpravě domácího vzdělávání (tzv. homeschoolingu) v USA, v některých zemích EU, v Polsku a v ČR.

1.026 Legislativní funkce ve dvoukomorových parlamentech
Autoři: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
(informační podklad, 12/1999, původně prosinec 1992, 11str.)
Rozdělení legislativy mezi komorami - zákonodárná iniciativa - dohodovací postup - přijímání rozpočtu ve dvoukomorovém parlamentu - v 16 zemích světa.

5.153 Finanční podpora sportu ve vybraných zemích Evropy
Autor: Mgr. Petr Kolář
(informační podklad, 12/1999, 8 str.)
Práce pojednává o finanční podpoře sportu v zemích EU a v Polsku a Maďarsku. Uvedeny jsou dotace ze státního rozpočtu, z místních fondů, z loterií a ze sponzorských darů.

5.132 Právní úprava národnostních, etnických a jazykových menšin v Itálii, Rakousku a ve Švédsku
Autoři: Mgr. Jan Řebřina, JUDr. Jindřiška Syllová Csc.
(informační studie, 10/1999, 9 str.)
Práce se zaměřuje jak na obecná antidiskriminační opatření ve vztahu k národnostním a jazykovým menšinám, tak na speciální úpravu ve vztahu k těmto skupinám ve vybraných zemích Evropy.

1.120 Vliv změny volebního systému na systém politických stran
Autor: Mgr. Štěpán Pecháček
(informační studie, 6/1999, 18 str.)
Volební systémy a jejich vliv na spektrum politických stran. Index rozpadu a efektivního počtu stran. Volební reforma v Izraeli a Itálii a jejich vliv na politický systém.

1.122 Složení Evropského parlamentu po volbách v červnu 1999
Autor: Mgr. Štěpán Pecháček
(informační podklad, 6/1999, 12 str.)
Tento informační podklad obsahuje výsledky voleb do EP v červnu 1999. Výsledky jsou zpracovány také podle jednotlivých zemí a politických stran.

5.130 Informace veřejnosti před vstupem do EU
Autoři: Ing. Ludmila Wilhelmová, CSc.
(informační podklad, 3/1999, 18 str.)
Informační strategie před referendem o přístupu k EU ve Finsku, Švédsku a Rakousku: vládní projekty, nevládní organizace, občanská hnutí, přehled aktivit, financování.

1.117 Jurisdikční moc v církvi
Autor: Mgr. Petr Kolář
(informační studie, 2/1999, 31 str.)
Systém a struktura materiálů přijímaných Svatým stolcem a Římskou kurií. Legislativní postup v Římské kurii.

1.115 Vybraná rozhodnutí Evropského soudního dvora
Autoři: PhDr. JUDr. Z. Masopust, Csc., PhDr. R. Drahozalová
(překlad dokumentu, 1/1999, 74 str.)
Práce obsahuje překlady vybraných rozhodnutí Evropského soudního dvora, která se vztahují k jednotlivým oblastem práva ES

1.090 Evropský parlament - Jednací řád
(překlad, 11/1998, 125 str.)
Úplný překlad jednacího řádu Evropského parlamentu včetně příloh a indexu

5.110 Pluralismus a koncentrace médií ve vnitřním trhu
(informační podklad, 10/1998, 114 str.)
Překlad Zelené knihy Komise ES (COM(92)480final): Vymezení problému; míra koncentrace médií;přehled opatření přijatých na národní úrovni; vyhodnocení potřebnosti akce; přehled národní legislativy

5.113 Pravidla přístupu k úředním informacím
(překlad, 7/1998, 59 str.)
Pravidla přístupu k úředním informacím. Fungování pravidel. Zpráva výboru pro Parlamentního zmocněnce pro administrativu. Pravidla a odpovědnost vůči parlamentu. Přístup k informacím v místní správě. Nařízení o informacích o životním prostředí.

5.111 Předpisy SRN upravující televizní a rozhlasové vysílání
(překlad, 2/1998, 28 str.)
Státní smlouva o vysílání ve sjednoceném Německu ve znění Třetí novely státní smlouvy o vysílání z 26. 8. do 11. 9. 1996

4.008 Právo na informace o životním prostředí
Autor: Mgr. Martina Vrbová
(informační studie, 9/1997, 25 str.)
Právní úprava přístupu k informacím o životním prostředí v členských zemích EU. Provedení komunitární úpravy volného přístupu k informacím o životním prostředí - směrnice 90/313/EHS. (Velká Británie, Španělsko, Rakousko, Dánsko, Švédsko, SRN, Finsko, Francie)

1.106 Amsterdamská smlouva - komentář
Autoři: JUDr. Lenka Pítrová, CSc., Mgr. Martina Vrbová
(překlad, 8/1997, 62 str.)
Práce je překladem studie, kterou k této smlouvě zpracoval britský parlament -House of Commons Library.

5.104 Diskriminace na základě pohlaví
(překlad, 8/1997, 37 str.)
Diskriminace na základě pohlaví, překlad kapitoly 21 nazvané "Sex discrimination" z knihy Wyatt, D., Dashwood, A., European Community Law, s. 616-639, Sweet & Maxwell, Londýn 1993, 3.vydání. Práce se zabývá provedením principu rovného zacházení v oblasti zaměstnání a sociálního zabezpečení v komunitárním právu.

5.101 Socializační role masmédií u dětí a mládeže. Negativní prvky ve vysílání (drogy, násilí). Děti a reklama.
Autor: Bc. Petr Kolář
(informační studie, 7/1997, 47 str.)
Práce vychází z podkladových materiálů vypracovaných v Centru mediálních studií FSVUK a v Institutu dětí a mládeže MŠMT. Je poslední částí uceleného souboru prací PI, týkajících se vztahu dětí a mládeže k masmédiím. Práce zvláště upozorňuje na nebezpečné negativní vlivy masmédií na děti a mládež.

5.098 Nabídka a sledovanost masmédií u dětí a mládeže
Autor: Bc. Petr Kolář
(informační podklad, 6/1997, 37 str.)
Práce je součástí ucelené studie zaobírající se vztahem dětí a mládeže k masmédiím. Práce obsahuje aktuální nabídku tiskových a audiovizuálních médií pro děti a mládež. V další části je podrobně a graficky zpracována otázka sledovanosti masmédií u dětí a mládeže.

5.091 Hodnotová orientace a využití volného času dětí a mládeže
Autor: Bc. Petr Kolář
(informační podklad, 5/1997, 33 str.)
Práce je úvodem do problematiky vlivu masových sdělovacích prostředků na děti a mládež. Obsahuje statistické údaje o výzkumu hodnot, které mladí lidé pokládají za důležité a o využívání jejich volného času.

1.101 Zajištění bezpečnosti parlamentu a poslanců
Autoři: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
(informační studie, 2/1997, 11 str.)
Podřízenost bezpečnostních složek parlamentů v 9 státech, parlamentní stráž, nošení zbraní, koordinace organizace bezpečnosti ve dvou komorách.

5.078 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků v zemích EU
(překlad, 9/1996, 56 str.)
Osoby, na které se nařízení 1408/71 vztahuje; rodinní příslušníci pracovníků a pozůstalí; dávky sociálního zabezpečení upravené nařízením; zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti; vyplácení dávek do jiných členských států; starobní a pozůstalostní důchody; nezaměstnanost.

1.024 Jednací řád a rozpočet parlamentu
Autoři: Ing. Hermína Měkutová CSc., JUDr. Jindřiška Syllová CSc.
(informační studie, 6/1996, původně prosinec 1992, 6 str.)
Rules of Procedure - Standing Orders - finanční nezávislost parlamentu - v 16 zemích světa.

1.097 Spolkový zákon na ochranu ústavy
(překlad, 6/1996, 40 str.)
(Zákon o spolupráci Spolku a zemí ve věcech ochrany ústavy a o Spolkovém úřadu na ochranu ústavy),

5.075 Trestněprávní ochrana mládeže před násilím a pornografií
Autoři: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
(informační studie, 5/1996, 12 str. a 4 příl.)
Trestné činy líčení násilností, zpřístupnění pornografických písemností mladistvým v Německu, Rakousku, Švédsku, Velké Británii.

5.066 Právo na informace od státních úřadů
Autoři: JUDr. Lenka Pítrová CSc., Doc. JUDr. Vladimír Sládeček, JUDr. Jindřiška Syllová CSc.
(informační podklad, 12/1995, 26 str.)
Právo občana na obdržení informace od státního orgánu v mezinárodním právu, omezení práva na informace z důvodu veřejných zájmů a soukromí občana, zvláštní právo novinářů na informaci, v Německu, Rakousku, USA, Švédsku a V.Británii

5.064 Zkušenosti z realizace bytové politiky v Kanadě
Autor: Ing. Eva Procházková
(informační podklad, 10/1995, 10 str.)
Podstatné náležitosti novelizovaného Zákona o bydlení a zákona o Kanadské hypoteční společnosti. Organizace a činnost této "Společnosti" - poskytování půjček na bydlení, na stavbu nájemních domů, na koupi a leasing pozemku, ochrana výše úroků z půjčky, státní a obecní výstavba, půjčky poskytované na projekty, zajišťující studentům bydlení.

1.083 Argumenty pro a proti vstupu do Evropské unie
Autoři: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
(informační podklad, 9/1995, 11 str.)
Všeobecná situace v kampaních před referendy o vstupu Finska, Rakouska, Švédska a Norska do EU, výčet argumentů pro a proti vstupu /ekonomická, zahraničněpolitická oblast/.

5.059 Systém zdravotnictví ve skandinávských zemích, Izraeli a Kanadě
Autor: Ing. Eva Procházková
(informační podklad, 7/1995, 15 str.)
Popis systému zdravotnictví, zejména financování systému a způsob pojištění ve vybraných zemích.

1.088 Evropská dohoda
Autor: JUDr. Lenka Pítrová
(informační studie, 6/1995, červen 2002, 24 str.)
Rozsah právní úpravy Evropské dohody o přidružení, lhůty harmonizace, důsledky pro vstup.

1.078 Zabezpečení poslanců po skončení mandátu
Autoři: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
(informační studie, 3/1995, listopad 2000, 10str.)
Odstupné po skončení výkonu mandátu, náhrady výdajů spojených se skončením mandátu, důchody poslanců ve vybraných státech.

4.006 Právo na informace o životním prostředí I
Autoři: JUDr. Eva Kružíková, CSc.
(informační studie, 3/1995, 15 str.)
Význam práva na informace o životním prostředí. Právo na informace o životním prostředí v právní úpravě EU. Česká právní úprava přístupu k informacím o životním prostředí.

1.074 Volební zákon do Spolkového sněmu (SRN)
(překlad, 12/1994, 39 str.)
Překlad Spolkového volebního zákona ve znění platném pro volbu do 12. německého Spolkového sněmu.

1.059 Výzkumná služba Kongresu
(informační podklad, 2/1994, 12 str.)
Popis činnosti Výzkumné služby Kongresu USA

1.051 Instituce ombudsmanského typu v Německu a Rakousku
Autor: JUDr. Vladimír Sládeček
(informační studie, 11/1993, 7 str. + příl.)
Instituce ombudsmanského typu.

1.045 Projednávání rozpočtu v parlamentech
Autoři: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
(informační studie, 8/1993, 10 str.)
Projednávání rozpočtu v parlamentech v deseti zemích světa. Rozpočet jako zákon. Příprava rozpočtu. Úloha výborů při projednávání rozpočtu. Lhůty k projednání rozpočtu. Opatření při nepřijetí rozpočtu před začátkem finančního roku.

1.031 Politické složení parlamentu v první republice
Autoři: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
(informační podklad, 3/1993, 4 str. + příl.)
Počty členů politických stran v Poslanecké sněmovně a Senátu v letech 1920, 1925, 1929, 1935

1.027 Možnosti rozpuštění parlamentu
Autoři: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
(informační podklad, 12/1992, 4 str.)
Podmínky rozpuštění parlamentu v 16 zemích světa.

1.029 Úloha parlamentních výborů v legislativním procesu
Autoři: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
(informační podklad, 12/1992, 10 str.)
Přikazování návrhů do výborů - pravomoc výborů pozměňovat návrhy - zprávy výborů - stanovisko menšiny - mimoparlamentní konzultace - v 16 zemích světa.

1.001 Mechanismus hlasování v demokratických parlamentech
Autoři: JUDr. J. Syllová, CSc., JUDr. J. Reschová, CSc.
(informační studie, 7/1991, 13 str.)
Historie ústavních konvencí jednacího řádu a hlasování ve Velké Británii - Francii - USA - způsob hlasování v Evropském parlamentu - hlasování v Kanadě - delegované hlasování - veřejnost hlasování - hlasování podle jmen - četnost různých typů hlasování ve světě - elektronické hlasování

0.000


3.071 Vízová amnestie v evropských zemích (Dokument PDF, 291 KB)
Autor: Eva Částková
(studie, , 14 str.)


5.282 Systém předškolního vzdělávání ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 436 KB)
Autoři: Patricie Gillová, Vladimíra Pejchalová, Petra Bartáková
(studie, , 40 str.)
Práce přináší přehled systémových a právních úprav vybraných zemí týkajících se organizace, financování a provozování zařízení předškolní péče. Autorky se zaměřují na rozsah poskytovaných služeb, povinnosti provozovatelů, podíl soukromých a veřejných zřizovatelů. Pozornost je věnována statistickým údajům o struktuře zařízení a míře jejich využívání cílovou skupinou dětí v předškolním věku.

<< 4 5 6 7 8
ISP (příhlásit)