Sněmovní tisk 525
Nov. z. o podn. na kap. trhu, kol. invest., o dluhopisech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 525/0 dne 14. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 786).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 525/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 525/2, který byl rozeslán 19. 2. 2004 v 16:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 542, usnesení č. 957).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 315, dokument 315/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako tisk 315/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 4. 2004 a přijal usnesení č. 266, které bylo rozdáno jako tisk 315/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 400).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 257/2004 Sb.Související tisky: 522 (V.n.z. o podnikání na kapitálovém trhu), 523 (V.n.z. o kolektivním investování), 524 (V.n.z. o dluhopisech).


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: banka, elektronické bankovnictví, investiční banka, investiční společnost, kapitálový trh, převoditelný cenný papír

Navržené změny předpisů (39):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)525/0
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním525/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád525/0
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání525/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)525/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník525/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví525/0
1/1992novelizujeZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku525/0
21/1992novelizujeZákon o bankách525/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů525/0
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech525/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance525/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením525/0
84/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů525/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů525/0
219/1995novelizujeDevizový zákon525/0
61/1996novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů525/0
152/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů525/0
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)525/0
227/1997novelizujeZákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)525/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů525/0
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů525/0
165/1999novelizujeZákon o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997525/0
362/1999novelizujeZákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999525/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)525/0
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách525/0
70/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů525/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)525/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)525/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze525/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)525/0
362/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony525/0
368/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů525/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů525/0
239/2001novelizujeZákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)525/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)525/0
124/2002novelizujeZákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)525/0
211/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů525/0
308/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony525/0


ISP (příhlásit)