Práwa saszká, obsah

FS  [Arbor consanguinetatis - Strom příbuzenectví s několika latinskými poznámkami]

Ir - 95v  Abatyše k vojštytu volena ať má manství přijieti, dovod toho v zrcadle sasíckém jinak Speculo Saxonico libro tercio capitulo 19 a v jiných knihách distinccionum libro VIo capitulo II praví, že má přijieti. ... x ... Zrušenie smlúvy před právem učiněné, čím má odloženo býti. Pro ránu ruku, pro vraždu hrdlem ut do. c. z. l. de S. Zrušenie zprávy hledaj napřed de Z. Et sic est finis huius operis per me Jacobum Kožený de Krbova anno domini M CCCC LXIX currente, feria sexta post festum beate Lucie virginis [1469]. Hoc opus presens laboriose utilitate pro communi consumavi.

96r - 196v  [Rukou 16. století] Donat. [Základní text] Capitulum primum. Buoh saudce spravedlivý, to jest rychtář mocný a trpělivý, jakož die David prorok v žalmu sedmém verši dvanáctém ... x ... Capitolum 143 o vysazení práv a potvrzení. ... kteříž také své pečeti přivěsili sú se vší mocí a s vólí otce našeho otce svatého Benedicta papeže k zachovávání a pevnosti práv těchto.

96r  Capitolum I.

96r - 97r  Capitolum II. Co jest právo.

97r - 98r  Capitolum 3 o podmanění a služebnosti. ... [f. 97v] Glosa výklad na to.

98r - 98v  O vlastnosti od přirozenie capitolum iterum 3.

98v - 100r  Kterak člověk svú svobodu má obdržeti v právě vikpildovém capitolum 4. ... [f. 99r] Glosa výklad.

100r - 100v  O těch, kteří v klatbě sú a vo ztracencích capitolum 5. ... [f. 100v] Glosa výklad.

100v - 101v  Kterak právo vikpildové přišlo capitolum 6. ... [f. 100v] Výklad na tuto řeč. ... [f. 101r] Glosa výklad. Výklad na to.

101v - 104v  O počátku Říše a změnění a kterak říše do Říma přišla capitolum 7. ... [f. 102r] Glosa výklad.

104v - 106v  O počátku říše a potvrzení capitolum 8. ... [f. 105r] Glosa výklad.

106v - 107v  Kterak má nad králem popraveno býti a právo vikpildské odkud přišlo capitolum 9. ... [f. 107r] Glosa výklad.

107v - 110r  Kterak Meydburk vysazen jest k právu vikpildskému capitolum 10. ... [f. 108r] Výklad na tu kapitolu tento. Glosa výklad na to.

110r - 113v  Capitolum 11 kde ti z Halle ortel svój, to jest právo své berú. ... [f. 110v] Glosa výklad na to.

113v  Štrafovali by kdo ortel v Meydburce, kde jej vzieti mají capitolum 12 ... Glosa výklad.

114r - 115r  Kterak těm z Meydburka falc to sídlo udělán jest capitolum 13. ... [f. 114v] Glosa výklad.

115r - 117r  Kterak ten falc má shromaždie[n] býti a kterak k němu mají pohnáni býti capitolum 14. ... [f. 115v] Glosa výklad. ... [f. 116v] O pohnání k falci ... Glosa výklad.

117r - 120v  O saudu hájení a kterak se mají jměti při saudu capitolum 16. ... [f. 117v] Glosa.

120v - 122v  O rychtářově přiekaze v saudu a práva by dopomoci nechtěl capitolum 17. ... [f. 121r] Glosa na to té kapitoly.

122v - 124v  Kterak má nad rychtářem popraveno býti capitolum 18. ... Glosa výklad.

124v - 125v  O saudu purgmistrovu capitolum 19 a jeho o právě.

125v - 128v  O vlastním zboží, kterak to má odevzdáno býti vikpildském právu capitolum 20. ... [f. 126r] Glosa výklad.

128v  Zprávci jeden druhého kterak dlúho býti má a co jest zpráva capitolum 21. ... Glosa.

129r - 134r  O věnu ženském co obdrží věna v statku muže svého capitolum 22. ... [f. 129v] Glosa.

134r - 140v  O grodu a co k grodu příslušie capitolum 23. ... [f. 134v] Glosa výklad na to.

140v  O domové spíži co odumře v jednom domu v hospodářství capitolum 24.

140v  O hervetu co k němu slušie vojenský háv capitolum 25.

141r - 142r  O dědictví a co k tomu příslušie které zbožie capitolum 26.

142r  Co dědic z umrlého dědictva povinen jest učiniti capitolum 27.

142r - 143r  O poručenství capitolum 28.

143r - 143v  O pravých poručnících a kolikeří sú poručníci capitolum 29.

143v - 144v  Capitolum 30. [Rubrika není uvedena, týká se rovněž sirotků a poručenství]

144v - 145v  Sirotčí zboží proč móž prodáno býti capitolum 31.

145v  Poručník kterakú má moc nad sirotky a zbožím jich capitolum 32.

146r  V koliko přech poručník móž dán býti jednomu, kterýž prve poručníka má capitolum 33.

146r - 146v  Koho mají poručníka voliti capitolum 34.

146v  Kterými příčinami móž se jeden poručenství vviniti capitolum 34 [sic, špatné číslo kapitoly]

146v  Poručník pro které příčiny móž zavržen býti od poručenství capitolum 35.

147v  Kterak se poručník v poručenství vvázati má capitolum 36.

147v  Kdy poručenství konec béře capitolum 37.

148r - 148v  O manželském poručenství capitolum 38.

148v  O poručníku zvoleném od sirotkóv nemajících let před právem capitolum 39.

148v  Kterak se má jeden brániti, aby v cizí rychtě neodpoviedal capitolum 40.

149r - 150r  O dání, ješto jeden dá, jenž sám na tom žádné zprávy nemá capitolum 41. ... Glosa.

150r - 151r  O dání ženám a mužóm vikpildie capitolum 42. ... Glosa výklad na tu capitolu.

151r - 151v  O nároku neb nařčení, kterak to svědomo má býti capitolum 43.

151v  O upomínání z dluhu vikpildie capitolum 44.

152r  O věcech útrpných žaloba kterak capitolum 45. ... Glosa na to.

152r - 153r  O zaloze, nucení a na duom běžení capitolum 46. ... Glosa.

153r  O lúpežnících capitolum 47.

153r - 154r  O zločincích, mají li popraveni býti bez hříchu capitolum 48.

154r - 155r  O popravě o pomstě mordéřóv capitolum 48 [sic, špatné číslo kapitoly]

155r - 156r  Která bezpráví mají žalovány býti s křikem capitolum 49.

156r - 156v  O konšelech v Meydburce a o tržném právu a kterak to právo přišlo jest, že vole konšely capitolum 50.

156v  Kterak má popraveno býti, ktož přeruší svolení rady capitolum 51. ... Glosa.

157r - 157v  Kterak v Meydburce konšely a radu vole capitolum 52.

157v  Capitolum 53 kterak má rada stvrzena býti.

158r  Rozdiel mezi svolením a obyčejem a co jest svolení capitolum 54.

158r - 158v  O řeznících a jich řemeslu capitolum 55.

158v  Capitolum 56 o kramářích v vikpildě.

159r  Capitolum 57 o najvyšším rychtáři.

159r - 161r  Capitolum 58 o pokutách. ... [f. 159v] Glosa.

161r - 162r  O kmetech v saudě capitolum 59. ... [f. 161v] Glosa.

162r - 162v  O poručenství dětí nemluvných capitolum 60. ... Glosa.

162v  Capitolum 61 o pokutách v právě vikpildovém. ... Glosa.

163r  O svolení pře jedné na lidi od saudu capitolum 62. ... Glosa.

163r - 163v  O smlúvě před právem, kterak má usvědčena býti capitolum 63.

163v  Capitolum 64 o zrušení smlúvy. ... Glosa.

164r  Capitolum 65 komuž duom od práva znamenají pro wettunk.

164r  Capitolum 66 o podemření kmetóv vikpildie.

164v  O dání před saudem capitolum 67. ... Glosa.

164v - 166r  Capitolum 68 kterak by jedna žena věno obdržeti mohla. ... [f. 165r] Glosa.

166r  Capitolum 69 kterak jedna žena dání svého muže na zboží okázati móže.

166r - 167r  Capitolum 70 o vysazení a oddělení dětí.

167r - 167v  Capitolum 71 o dědictví na koho připadá po smrti kromě vlastních. ... Glosa.

167v  Capitolum 72 o tom, kdež dědictví a grod odumře a k tomu se žádný netáhne. ... Glosa. ... [f. 168r] Glosa.

168r  Capitolum 73 o dání, kteréž jeden učiní dětem svým před saudem.

168v  O dání cynezném capitolum 74. ... Glosa.

168v  Capitolum 75 o cynezném zboží.

168v  Capitolum 76 o vysazených dětech ... Glosa.

169r - 169v  Capitolum 77 o zvedení k movitému zboží právem. ... Glosa.

169v - 171r  Capitolum 78 o dání, kteréž se dá v nemoci. ... Glosa.

171v  Capitolum 79 o stavení v cizí rychtě.

171v  Capitolum 80 o dluhu upomínání.

171v - 172v  Capitolum 81 upomínání z dluhu host hostie. ... Glosa.

172v  Capitolum 82 žaloba na dědičné zboží. ... Glosa.

173r  Capitolum 83 o útrpné žalobě a usvědčení toho. ... Glosa.

173r  Capitolum 84 bezprávie, kterého jest člověk bliží odjití. ... Glosa.

173r - 173v  Capitolum 85 o ranách všelikých.

173v  Capitolum 86 o pohanění kmeta v lavicích.

173v  Capitolum 87 o štrafování ortele. ... Glosa.

174r  O svědomí capitolum 88. ... Glosa.

174r - 174v  Capitolum 89 kterak jeden člověk syna svého zastati móže před právem. ... Glosa.

174v  Capitolum 90 o dluh propitý a protrávený žaloba.

174v - 175v  Capitolum 91 o služebničím právu proti pánóm jich.

175v  Capitolum 92 o ranách sedání hodných.

175v  Capitolum 93 o jednu ránu sedání.

175v - 176v  Capitolum 94 o ranách žaloba. ... [f. 176r] Glosa.

176v  Capitolum 95 ranita li se dva rovnými ranami a jeden jde k rychtáři.

176v  Capitolum 96 o ranách klaných nožem aneb mečem.

177r - 177v  Capitolum 97 rukojemství o rány. ... Glosa [její text na f. 177v]

177v - 178v  Capitolum 98 o zbití a otečení po zbití buď kyjem neb jinak.

178v  Capitolum 99 o krádeži zboží v městě. ... Glosa.

179r - 179v  Capitolum 100 upomínání dluhu nuzným právem. ... Glosa.

179v  Capitolum 101 kterak žena zastúpiti móže syna svého.

179v  Capitolum 102 o věnné zástavě.

179v - 181r  Capitolum 103 o těhotné ženě ... [f. 180r] Glosa.

181r - 182v  Capitolum 104 o přísahách rozličných. ... Glosa.

182v  Capitolum 105 o jímání koně a kterak to má zpraveno býti. ... Glosa.

183r  Capitolum 106 proč rada móž jednoho nařknúti a omluviti a kterak a čím.

183r  Capitolum 107 kdy těch z Meydburka před nižádné právo připraviti nemohú.

183r - 183v  Capitolum 108 kterak by jednoho kmeta bezectného usvědčiti mohli ... Glosa.

183v  Capitolum 109 kterak dluh zaplacený po umrlé má usvědčen býti ... [f. 184r] Glosa.

184r - 184v  Capitolum 110 o penězích památných ješto dávají.

184v  Capitolum 111 o svědomí na vlastme kto.

184v  Capitolum 112 o svědomí na zaplacený dluh.

184v  Capitolum 113 o svědomí na peněžitý dluh.

184v  Capitolum 114 o dobytí ruky.

184v  Capitolum 115 o svědectví o rány.

184v  Capitolum 116 o svědectví o bezprávie ... Glosa.

184v - 185v  Capitolum 117 o zprávě zlodějské kterak to má býti. ... [f. 185r] Glosa.

185v - 186v  Capitolum 118 o vyvedení z zatvrzenie kterak to. ... Glosa.

186v  Capitolum 119 o horkém účinku.

186v - 187v  Capitolum 120. [Rubrika není uvedena, inc.: Horký ruční účinek jest...] ... Glosa.

187v  Capitolum 121 o zprávné pokutě werebuse a gwaru. ... Glosa.

188r - 189r  Capitolum 122 rukojemství o bezpráví [slovo škrtnuto] a o peníze. ... Glosa.

189r - 189v  Capitolum 123 rukojemství o bezpráví a peníze ... Glosa [její text na f. 189v]

189v  Capitolum 124 o rukojemství o bezpráví. ... Glosa.

190r  Capitolum 125 o ptactvu divokém, kterak to čí jest.

190r  Capitolum 126 o včelách.

190r - 190v  Capitolum 127 o kurách. ... Glosa na tu kapituli.

190v - 191v  Capitolum 128 o purkmistrovu saudu co súditi móž.

191v - 192v  Capitolum 129 o škodlivé zvěři.

192v  Capitolum 130 o peci a komínu a o miestech ohnivých ... Glosa.

192v  Capitolum 131 o kováři a lišici. ... Glosa.

193r  Capitolum 132 o kapání ze žlabu a východu ... Glosa.

193r - 193v  Capitolum 133 o mezech a stromoví mezním a kamení mezním a plotu. ... Glosa.

193v  Capitolum 134 o větvoví stromovém a chmeli. ... Glosa.

194r  Capitolum 135 o vinách a pokutách.

194r - 194v  Capitolum 136 o wergeltech všech lidí. ... Glosa.

194v  Capitolum 137 o cestě a stezce. ... Glosa.

194v  Capitolum 138 o nařčení a stavení koně.

194v  Capitolum 139 o nařčení zboží kteréhož kolivěk.

194v - 195v  Capitolum 140 o právu odstavení. ... Glosa.

195v  Capitolum 141 o zprávě židovské a žalobě na žida. ... [f. 196r] Glosa.

196r - 196v  Capitolum 142 o přísahách rozličných židovských.

196v  Capitolum 143 o vysazení práv a potvrzení.

197r - 208v  Registrum zpráva na ty kniehy. Argument o vlastnosti to jest služebnosti c[apitolum] II O. ... x ... zastavili by kto rukojmí do času a změnilo by se rukojemství slovy a zavázaným c[apitolum] CXXIII K. Finis anno 1470. [doplňky dvěma dalšíma rukama] Žaluje li kto na někoho před právem, ač má odpovídati c[apitolum] CXVIII I. Základ zahyne li ji škoda vide ius extravagans.

209r - 229v  Incipit ius extravagans. Nemá nižádný z svého držení vyvoditi, leč to učiní s právem, jakož o tom stojí v S[aském] zr[cadle] v kni[ze] II v ka[pitole] XXIIo 220 druhé [slovo škrtnuto] v tomto artikuli předloženém: zapovídá nám právo trojí věc ... x ... Stane li se smlúva o nápadní zboží a to se potom odevzdá, jak o tom. ... na vaše přísluší dědičné spravedlnosti mohlo škodno i na překážku býti, ale paní Dorotha musila by vás k tomu zboží všemu připustiti. Zpráva zapečetěno pečetí naší.

209r - 210v  Incipit ius extravagans.

210v - 212r  O trhu a kupování počíná se. ... [f. 211v] O kúpení koně a zprávě.

212r - 212v  Počíná se o zástavě zboží.

212v  V základě požitečné zboží.

213r - 213v  Zataví li by kto duom a ten zkažen byl.

213v  Vstěhuje li se jeden do domu cizího.

213v  O poručníku s dětmi.

214r  O prodaji zboží dětí poručník.

214r - 214v  O cynzy.

214v  Vveden bude li v zboží bezprávie.

214v  O knězi, učiní li bezprávie.

215r  O bezpráví, učiní li kto v městě.

215r - 215v  Byla li by jedna pře dána na lidi od saudu ač má súzena býti.

215v  O smlúvě přátelské.

215v  Smlúva stane li se.

215v  Zruší li smlúvu.

215v - 216v  Po smlúvě učinil ač má o to odpovídati.

216v  O dvú bratrú v dědictví a dá li otec co jednomu za zdraví.

216v  O bezprávným držení, drží li kto co má li z toho vyveden býti bez práva sentencia.

216v  Co jest slíbiti pod najvyšším právem.

217r  O synu neoděleném.

217r - 217v  O dělení dědictví.

217v  Má li dědictví rozdělené napadně prodáno býti.

217v  O odvolání verte folium post de eodem.

217v  O řečnících, mají li bráti peníze.

217v  O přísahách pravých co sú.

218r  O božím penízi a litkupním.

218r  O braní pokut.

218r - 218v  O vedení svědkóv.

218v  O lichvě a o svěcení svaté neděle.

218v  O hanění rozličném.

219r  Ktož by nestál k právu svému.

219r  O znamení při vzdání.

219r  Má li se kto odvolati na právo vyšší.

219r  Ortel o puojčení cokolivěk.

219r - 219v  Přítel další vezme li dědictví před bliším a o trhu jednoho cizího móž li jemu jíti.

219v  O rukojemství.

219v  O dání muž ženě před saudem a po její smrti na koho ona to dědí.

219v  O krádeži bude li kde nalezen.

219v  O lúpeži a popravě toho.

219v  O zloději co jest.

220r  O bezpráví má li žena aneb děti za to odpovídati.

220r  O dluhu upomínání.

220r  O štěpu, jenž k sausedu větve visí.

220v  O zloději, kteréhož by lapili s jistinú aneb rychtář z domnělé krádeže vsadil. ... Sentencia huius.

220v  Řezníci neb jiní obchodníci nežení li a neosazení bez cechu mohú li honiti v trhový den. ... [f. 221r] Sentencia huius.

221r - 221v  O korúhvích řemesl, mají li hroty nésti na korúhovém dříví. ... [f. 221v] Sentencia huius.

221v  Panoše měl li by duom v městě mohlyby jej otevzdati bez přítomnosti. ... [f. 222r] Sentencia super sequitur.

222r - 222v  O šosování z zboží daného a kteréhokoli. ... [f. 222v] Sentencia na to.

222v  Vo držení někto něco vobecního z přímé a dobré vuole móžli se obec zamlčeti.

223r - 223v  Manaušov s Trnovanskými.

223v  O jednom tovaryši řeznickém, kterýž psa zabil, který jemu škodil na mase.

224r  Svědomí, jestli mocné v jiné rychtě seznalé před právem s zdviženými prsty o trh neb o jiné.

224v  Nařčení stalo li by se a to by smlueno bylo ač se mož navrátí. Pře Jakubova Olejova proti Růžkovi. ... Odpor. ... Sentencia sequitur parte in altera [Její text na f. 225r.]

225r - 225v  Slíbí li jeden komu co zpraviti henichov listem ač učiniti má zpráva.

225v  Zapíše li někto plat na domu aneb na vinici, móž li splatiti bez povolení věřitele pěstckého.

226r - 227r  [Spor bez rubriky o propuštění z městského práva po obdržení erbu] ... Odpor na to Tomášův. ... [f. 226v Výrok].

227r - 228r  O zlodějích a zločincích, jak mají popravování býti aneb má li jim odpuštěno býti [rubrika na horním okraji f. 227v]

228r - 229r  Zloděj bude li s jistinú popaden a ten smlúvu učiní na peníze a pak tomu dosti neučiní muož li útrpně k němu hleděno býti neb nezná li by se ač muož právem odjíti a v jiném krádeži poznal li by se kto k tomu žalovati má etc.

229v  Stane li se smlúva o nápadní zboží a to se potom odevzdá, jak o tom.

230r  [Latinské a české sentence o spravedlnosti]

230v - 299v  [vacua]

300r - 403v  [Rukou 17. století] Liber distinctionum. [Text] Tyto knihy sú knihy vikpildové práva sasíckého řádu, jakož Meydburk požívá a hallišené, jenž své svolení práva tu berú, a ty z Lipska v Halli a k tomu mnoho měst v tom markrabství v Míšni, jenž své svolení v Halli a v Lipsku berú ... Prologus. Svatý Řehoř i jiní světí doktorové v božských knihách a v právech píší nám o té svaté svatosti svatého manželstva, že žádné urozenie není lepší ku vysokému kněžstvu, v němž se sám buoh dal jest ... [f. 300v] Capitolum primum. Buoh ostavil dva meče ku obraně na zemi svatého křesťanstva, jakož nám písmo píše, papežovi duchovní a císařovi světský. I jest císař dlužen na určené časy, když papež chce vsésti na svój bílý kuoň ... x ... Capitolum 27 distinccio prima. ... ani služby ani žádného koli práva, než to povolí topl, to jest zemského lidu obec. Tuto se počínají knihy sedmé o věrné ruce.

300r - 300v  [Prolog.]

300v - 326r  [První kniha.] ... [f. 326r] V těchto prvních knihách jest o příbuzenství, o poručenství, o grodu a herwetu, o dědictví i o všem pochodu, což z dědictva pochází, a má v sobě kapitul XLV.

326v - 338r  Incipit liber secundus ... x ... V těch druhých knihách pokládá se o domových věcech a má kapitol deset a právě o domu a domové zprávě a co k domu přísluší, o míru, o nájmu.

338v - 353r  Incipit liber [tertius] ... x ... Tyto třetí knihy drží kapitol XVI a v sobě míní najprve a učí kto má býti rychtářem a konšelé a koliko jich ku právu slušie person a co mocí rychtář má ku právu a o právi židovském jakož nalezneš v nich psáno.

353r - 387v  Incipit quartus liber ... x ... Tyto čtvrté knihy dokonané zpravují o všelikém bezpráví a která poprava na které bezpráví sluší, jakož napřed psáno stojí, a o ranách krvavých, o bytu, o násilí, o vraždách, o popravách a sedání, a má kapitol XLIIII s svými distikcimi.

387v - 396v  A již se počínají knihy páté o radě sázení. ... x ... [Explicit na f. 390v] Tak se skonávají páté kniehy etc. a mají kapitol XXXI. Páté kniehy pravie o usazení nové rady, o městském právu i o právu všech řemesl. [Pátá kniha má na závěr přeházené pořadí listů, správně má být 389, 391-394, 396, 395, 390, což bylo naznačeno další foliací.]

397r - 403v  [Incipit na f. 390v, ovšem pak ještě pokračuje kniha pátá] Tuto již se počínají šesté knihy o člověčí moci nade vším ptactvem i vší divokú zvěří, že žádný svého života zdravie na tom proviniti nemóž a o starém míru, o císařském volení, o bezpráví, o Constantinovu ustavení ... [f. 397r] Incipit liber sextus.

403v  Tuto se počínají knihy sedmé o věrné ruce. [Text sedmé knihy schází]

405r - 405v  [Výpovědi magdeburských kmetů o soudním právu českého krále] [Na horním okraji folia rubrika "O tom máš dva ortele v malých ortelních folio 130"] Pozdravení přátelské v poctivosti, přátelé milí, tážete nás práva v těchto slovech: Jestliby měštěnín váš některý nebo konšel přísežný, kterýžby kolivěk byl, uteklby se ke dvoru s žalobú ku podkomořímu neboli k kterémuž kolivěk úředníku vyššímu královskému na druhého spoluměštěnína vašeho bez opovědění práva a rady ... Ad idem sequitur. Měštěnín utekliby se s žalobú k králi bez povolení rady ať ztratí měšťanstvo své ... x ... tak měšťanstvo své ztratil a není hoden více měštěnínem s vámi býti vedle pravého práva. Sub sigillo nostro pendenti.

406r - 406v  [vacua]

BS  Ruga regalis quid est et quare debet haberi. Pro incendio ... x ... Item si consilium sive communitas nobis ultra predictos articulos super excessitus quibuscumque invenerit, hoc debet esse in gracia nostra etc.
ISP (příhlásit)