Práwa sazská, literatura

BERNT, A. Ein geschriebenes deutsches Stadtrecht von Leitmeritz aus dem XIV. Jahrhundert. Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1903, roč. 42, č. 2, s. 185-202.

ČELAKOVSKÝ, J. O právních rukopisech města Litoměřic. Časopis Musea království Českého, 1879, roč. 53, s. 143-153; 1880, roč. 54, s. 542-558.

DVOŘÁK, M. Roudnický rukopis knih distinkčních práva Saského. Časopis Musea království Českého, 1879, roč. 53, s. 138-143.

HANKA, V. Přehled pramenů právních v Čechách. In Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Folge V. Bd. II. 1841-82. Prag, 1843, s. 151-176.

HOFFMANN, F. České město ve středověku. Praha, 1992. [zejm. s. 247-256.]

HOFFMANN, F. K oblastem českých práv městských. Studie o rukopisech, 1975, roč. 14, s. 27-67.

KEJŘ, J. Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha, 1998. [k magdeburskému právu zejm. s. 150-157.]

LIPPERT, J. Das Recht am alten Schöppenstuhle zu Leitmeritz und seine Denkmäler. Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1868, roč. 6, č. 4/5, s. 101-116; č. 6, s 165-173.

PETERKA, O., WEIZSÄCKER, W. Beiträge zur Rechtsgeschichte von Leitmeritz. Prag, 1944.

PRASEK, V. Nejstarší Sachsenspiegel český na Moravě. Časopis moravského musea zemského, 1911, roč. 11, č. 2, s. 204-211; 1912, roč. 12, č. 1, s. 124-157.

ŠEBÁNEK, J., DUŠKOVÁ, S. (edd.). Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1. Praha, 1974, č. 336.

TOMAS, J. Počátky města Litoměřic [I]. In TOMAS, J. Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu (výbor studií). Sest. J. Klápště a O. Kotyza. Litoměřice, 1999, s. 101-124.

TOMAS, J. Počátky města Litoměřic II/1. In TOMAS, J. Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu (výbor studií). Sest. J. Klápště a O. Kotyza. Litoměřice, 1999, s. 125-152.

TOMAS, J. Počátky města Litoměřic II/2. In TOMAS, J. Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu (výbor studií). Sest. J. Klápště a O. Kotyza. Litoměřice, 1999, s. 153-184.

WEIZSÄCKER, W. (ed.). Magdeburger Schöffensprüche und Rechtsmitteilungen für den Oberhof Leitmeritz. Stuttgart, Berlin, 1943. (Die Magdeburger Schöffensprüche und Rechtsmitteilungen, Reihe IX - Sudetenland, Band 1). [Zde jsou vydána některá naučení objevující se i v tomto rukopise, jako základ pro edici byly zvoleny rukopisy Knihovny Národního muzea v Praze II.F.1 a III.E.29.]
ISP (příhlásit)