Pořad 54. schůze

54. schůze (11., 12., 13., 14., 18., 19., 25. června 2013)

Zahájení schůze

1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 990 ve výborech Poslanecké sněmovny

Projednávání (11. června 2013)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/3/- vrácený Senátem

Projednávání (11. června 2013)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/3/- vrácený Senátem

Projednávání (11. června 2013)

5. Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 827/6/- vrácený Senátem

Projednávání (11. června 2013)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Projednávání (11. června 2013)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 676/ - druhé čtení

Projednávání (11. června 2013)

9. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 821/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (11. června 2013)
Projednávání, část č. 2 (12. června 2013)
Projednávání, část č. 3

10. Vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) /sněmovní tisk 916/ - druhé čtení

Projednávání (18. června 2013)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/ - druhé čtení

Projednávání (12. června 2013)

12. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - druhé čtení

Projednávání (12. června 2013)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - druhé čtení

Projednávání (18. června 2013)

14. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ - druhé čtení

Projednávání (19. června 2013)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 940/ - druhé čtení

Projednávání (19. června 2013)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 942/ - druhé čtení

Projednávání (12. června 2013)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 944/ - druhé čtení

Projednávání (11. června 2013)

18. Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob /sněmovní tisk 986/ - druhé čtení

Projednávání (12. června 2013)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 737/ - druhé čtení

Projednávání (19. června 2013)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - druhé čtení

Projednávání (19. června 2013)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 928/ - druhé čtení

Projednávání (12. června 2013)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/ - druhé čtení

Projednávání (12. června 2013)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - druhé čtení

Projednávání (12. června 2013)

32. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 /sněmovní tisk 937/ - druhé čtení

Projednávání (19. června 2013)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 938/ - druhé čtení

Projednávání (19. června 2013)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - druhé čtení

Projednávání (12. června 2013)

35. Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti /sněmovní tisk 989/ - druhé čtení

Projednávání (12. června 2013)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení

Projednávání (11. června 2013)

37. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ - druhé čtení

Projednávání (18. června 2013)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1042/ - prvé čtení

Projednávání (12. června 2013)

50. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství /sněmovní tisk 1054/ - prvé čtení

Projednávání (12. června 2013)

51. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství /sněmovní tisk 1055/ - prvé čtení

Projednávání (12. června 2013)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 991/ - prvé čtení

Projednávání (11. června 2013)

107. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 1061/ - prvé čtení

Projednávání (11. června 2013)

111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 923/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (13. června 2013)
Projednávání, část č. 2 (18. června 2013)

112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000 /sněmovní tisk 924/ - druhé čtení

Projednávání (18. června 2013)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie /sněmovní tisk 925/ - druhé čtení

Projednávání (18. června 2013)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 993/ - druhé čtení

Projednávání (18. června 2013)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 1014/ - prvé čtení

Projednávání (19. června 2013)

116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hong Kong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 1048/ - prvé čtení

Projednávání (18. června 2013)

117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hong Kong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 1049/ - prvé čtení

Projednávání (18. června 2013)

118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hong Kong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 1050/ - prvé čtení

Projednávání (18. června 2013)

119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 1053/ - prvé čtení

Projednávání (18. června 2013)

160. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2011 - září 2012 /sněmovní tisk 865/

Projednávání (19. června 2013)

161. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR /sněmovní dokument 5267/

Projednávání (19. června 2013)

162. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2012 - březen 2013 /sněmovní tisk 1011/

Projednávání (19. června 2013)

166. Výroční zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 949/

Projednávání (19. června 2013)

167. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR /sněmovní dokument 6863/

Projednávání (19. června 2013)

168. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2012 /sněmovní tisk 958/

Projednávání (18. června 2013)

186. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání (13. června 2013)

188. Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (18. června 2013)
Projednávání, část č. 2 (19. června 2013)

189. Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 950/ - druhé čtení

Projednávání (18. června 2013)

190. Vládní návrh zákona o prekursorech drog /sněmovní tisk 980/ - druhé čtení

Projednávání (18. června 2013)

191. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 981/ - druhé čtení

Projednávání (18. června 2013)

192. Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/ - druhé čtení

Projednávání (18. června 2013)

193. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - druhé čtení

Projednávání (18. června 2013)

194. Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1004/ - druhé čtení

Projednávání (18. června 2013)Přihlásit/registrovat se do ISP