Hlasování
29. schůze, 6. 12. 2000

Procedurální hlasování
354 - 355 (6. 12. 2000)

56. Návrh poslanců Václava Krásy a Milana Zuny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - třetí čtení
356 - 358 (6. 12. 2000)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - třetí čtení
359 (6. 12. 2000)

58. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - třetí čtení
360 - 373 (6. 12. 2000)

Procedurální hlasování
374 (6. 12. 2000)

50. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2001, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 748/
375 - 377 (6. 12. 2000)

40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsaná dne 23. května 2000 v Praze /sněmovní tisk 670/ - druhé čtení
378 (6. 12. 2000)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 20. července 1999 v Praze /sněmovní tisk 677/ - druhé čtení
379 (6. 12. 2000)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108), která byla za Českou republiku podepsaná ve Štrasburku 8. září 2000 /sněmovní tisk 741/ - prvé čtení
380 - 381 (6. 12. 2000)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 16. července 2000 /sněmovní tisk 743/ - prvé čtení
382 (6. 12. 2000)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. září 2000 v Praze /sněmovní tisk 757/ - prvé čtení
383 (6. 12. 2000)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D8 a německé dálnice A17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu /sněmovní tisk 744/ - prvé čtení
384 (6. 12. 2000)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 770/ - prvé čtení
385 (6. 12. 2000)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsaná 8. června 2000 ve Varšavě /sněmovní tisk 772/ - prvé čtení
386 (6. 12. 2000)

81. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
387 - 395 (6. 12. 2000)

83. Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury
396 (6. 12. 2000)

84. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
397 (6. 12. 2000)

86. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
398 (6. 12. 2000)

87. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
399 (6. 12. 2000)

83. Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury
400 (6. 12. 2000)

Procedurální hlasování
401 - 402 (6. 12. 2000)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 738/ - třetí čtení
403 - 422 (6. 12. 2000)

25. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 703/ - prvé čtení
423 - 424 (6. 12. 2000)

26. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení
425 - 426 (6. 12. 2000)

27. Návrh poslanců Miloslava Kučery ml. a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 762/ - prvé čtení
427 - 428 (6. 12. 2000)

52. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2001 /sněmovní tisk 755/
429 - 435 (6. 12. 2000)

53. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001 /sněmovní tisk 765/
436 - 437 (6. 12. 2000)

55. Vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 666/ - třetí čtení
438 - 465 (6. 12. 2000)

59. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000 /sněmovní tisk 713/ - třetí čtení
466 - 468 (6. 12. 2000)


ISP (příhlásit)