Sněmovní tisk 564
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 12. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 6. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 374, dokument 374/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 6. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 7. 2012 a přijal usnesení č. 223, které bylo rozdáno jako tisk 374/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 7. 2012 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 374/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 705).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 564/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 564/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2012 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 41, usnesení č. 1259).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 9. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 12. 9. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 564/11.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 564/12.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 7. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 145, usnesení č. 1355).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 401/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2568Lenka Kohoutová03566-02040.doc (21 KB) / PDF (55 KB, 1 strana)5. 6. 2012 v 11:01:32
2587Jan Čechlovský03585-02069.doc (42 KB) / PDF (72 KB, 3 strany)5. 6. 2012 v 19:10:05
2588Roman Sklenák03586-02070.doc (30 KB) / PDF (61 KB, 1 strana)5. 6. 2012 v 19:27:48
2609Václav Cempírek03595-02080.doc (34 KB) / PDF (63 KB, 2 strany)6. 6. 2012 v 14:44:34
2610Ladislav Šincl03596-02082.doc (32 KB) / PDF (106 KB, 3 strany)6. 6. 2012 v 15:15:05
2613Michal Babák03599-02084.doc (82 KB) / PDF (106 KB, 3 strany)6. 6. 2012 v 16:09:39
2631Leoš Heger03617-02109.doc (22 KB) / PDF (60 KB, 1 strana)7. 6. 2012 v 12:40:35


Hesla věcného rejstříku: Mládež, Příspěvky státní, Ústavy sociální péče
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, hlídání dětí, ochrana dítěte, práva dítěte, právo na spravedlnost, příspěvek na péči, sociální právo

Navržené změny předpisů (17):

CitaceZměnaPředpisOd
94/1963novelizujeZákon o rodině564/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád564/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení564/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů564/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti564/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění564/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře564/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění564/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů564/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí564/0
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů564/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti564/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách564/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu564/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění564/0
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců564/0
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů564/0


ISP (příhlásit)