(14.50 hodin)
(pokračuje Oliva)

Přistoupíme k projednání bodu s pořadovým číslem

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb.,
o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice
omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 942/ - druhé čtení

Prosím, aby z pověření vlády návrh uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, kolegové ministři, jak již bylo řečeno při projednávání v prvním čtení, hlavním cílem předloženého návrhu zákona je provést adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí článek 10 protokolu OSN proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, a tím zajistit řádnou a efektivní aplikovatelnost zmíněného nařízení na území České republiky. Uvedené normy přispívají ke snazšímu sledování střelných zbraní a účinnému potírání nedovoleného obchodování s nimi a ke zlepšení výměny informací mezi členskými státy.

Vývoz zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva k obchodním účelům do zemí mimo Evropskou unii je možný na základě povolení, jež vydává MPO. I do budoucna navržená právní úprava zachovává tento povolovací princip. Na základě požadavku adaptovaného nařízení se doplňuje institut závazného stanoviska Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra, jenž účinně povede k zajištění požadavku na ochranu zahraničněpolitických a bezpečnostních zájmů.

K návrhu zákona byly uplatněny v hospodářském výboru pozměňovací návrhy. MPO s nimi nemá problém, souhlasí s nimi a podporuje je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 942/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan kolega David Šeich. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já tuto normu považuji spíše opravdu za technicistní. Pan ministr normu uvedl. Hospodářský výbor k ní přijal usnesení, které máte k dispozici, čili nechci zdržovat Sněmovnu, nemám k tomu nic nového. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Jenom se ujistím - faktická poznámka paní kolegyně Fischerové? Ne. Mohu konstatovat, že do obecné rozpravy se nikdo nepřihlásil, takže v ní nepadl žádný návrh. Proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Neeviduji žádnou přihlášku, ani se nikdo nehlásí z místa. Proto končím i podrobnou rozpravu.

Ptám se pana navrhovatele a pana zpravodaje, jestli si přejí závěrečná slova. Ne. Tím jsme se vypořádali se všemi náležitostmi druhého čtení a druhé čtení tohoto návrhu končím.

 

Přistoupíme k projednání bodu s pořadovým číslem

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 941/ - druhé čtení

Poprosím opět pana ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu, aby uvedl z pověření vlády předložený návrh. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, předkládaný návrh novely živnostenského zákona byl zpracován v rámci plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami jako jeden z legislativních návrhů, kterým vláda reagovala na metanolovou aféru. Cílem této úpravy je získat přehled o prodejcích lihu a lihovin a zefektivnit tak kontrolu nad prodejem této rizikové komodity.

Návrhem se zavádí koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Úprava živnostenského zákona spočívá v podstatě v rozšíření předmětu podnikání stávající koncesované živnosti pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin o regulaci jejich prodeje. Zavedení koncesí pro prodej lihu usnadní činnost kontrolních orgánů. Umožní obchodním partnerům i spotřebitelům nahlédnout do veřejného přístupného živnostenského rejstříku a získat přehled o oprávněných prodejcích lihovin, přispěje ke zvýšení ochrany spotřebitelů, zprůhlednění trhu s lihovinami a k omezení daňových úniků.

Úprava si nevyžádá žádné dodatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu ani z veřejných rozpočtů obcí.

Tento návrh byl projednán hospodářským výborem, ten jej doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení ve znění uplatněných poslaneckých pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy, na jejichž přípravě MPO spolupracovalo, jednak odstraňují drobné neprovázanosti živnostenského zákona s kontrolním řádem, jednak zamezují řetězení živností.

Navrhuje se rozšířit překážku provozování živnosti bránící osobám, kterým bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, podnikat ve stejném nebo příbuzném oboru živnosti na osoby, které jsou statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů právnických osob. Účelem je eliminovat nežádoucí praktiky, kdy osoby, které závažným způsobem porušily zákon, mohou ve stejné činnosti pokračovat v jiném podnikatelském subjektu. Není žádoucí, aby tato praxe byla nadále uplatňována jak problémovými prodejci lihovin, ale také nepoctivými provozovateli cestovních kanceláří, obchodníky s pohonnými hmotami a případně podnikateli v jiných živnostech. Považuji proto za nezbytně nutné, aby se tato překážka vztahovala na všechny osoby, které při svém živnostenském podnikání závažným způsobem porušily právní předpisy, jak to bylo uvedeno v návrhu hospodářského výboru.

Dovoluji si vás požádat o schválení tohoto návrhu ve znění pozměňovacích návrhů uplatněných hospodářským výborem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, pan kolega Čechlovský. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pan ministr shrnul to, co je obsahem zákona, a dokonce i to, co je obsahem pozměňovacích návrhů doporučených hospodářským výborem. Proto já jako zpravodaj jenom potvrzuji, že hospodářský výbor to projednal 23. května a usnesení spolu s pozměňovacími návrhy je pod číslem tisku 941/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy neeviduji žádnou přihlášku. Z místa se hlásí pan kolega Braný. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Já jsem si vědom, že je druhé čtení, a mám jednu poznámku k tisku, který se projednává, i když si nedělám ambice, že se věci změní. Také pan ministr, kolega Jihočech, je mi ho líto, jde mu tu zákon za zákon bez diskuse, vždyť nebude mít ani žádné další podněty pro svoji práci, takže jsem si dovolil přece jenom vstoupit do diskuse. Určitě to ocení.

Teď k tomu, proč jsem se přihlásil. Přiznávám se bez mučení, že živnostenský zákon není moje parketa, ale tisky 940 a 939 jsou v číselné řadě, značení lihu přijde za chvíli, a opatření, které se tady připravuje, s tím má souznít. Pan ministr o tom hovořil.

Co mě zaujalo? Dobře, uděláme to jako vázanou živnost, nebudu už tady rozvádět a zdržovat, kde to bude zařazeno, ale podle mě není - možná se hluboce mýlím - stanovena odborná způsobilost pro toto. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP