(11.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.

Rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 82. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 82, přítomno 99, proto 83, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 5 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 83. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 83. Přítomno 102, pro 74, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a lhůta pro jeho projednání byla zkrácena na 5 dnů. Tím končí projednávání bodu č. 85, sněmovního tisku 965, v prvním čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu dalšího. Je to bod číslo

156.
Zpráva vlády o aktuálním stavu v případu tzv. bytů OKD

Na lavice nám byl rozdán písemný materiál s názvem Informace vlády o nezávislém auditu plnění závazků společnosti RPG Industries, vyplývající ze smlouvy o prodeji akcií OKD z roku 2004. Prosím nyní ministra financí Eduarda Janotu, aby tento materiál uvedl.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych uvedl materiál, který se týká bytů OKD, problému, který vznikl v souvislosti s privatizací OKD. Já bych tady chtěl, protože už je to asi čtvrtá, možná pátá interpelace na toto téma, já jsem si vypsal řekněme nejčastější otázky, které jsou předmětem diskusí na toto téma, mnohdy velmi zkreslených.

Čili otázka první: Kdo připravoval smlouvu v souvislosti s prodejem akcií OKD? Odpovím, že tato smlouva je z roku 2004. Odpovím, že předsedou výkonného výboru tehdy byl inženýr Jan Juchelka a předsedou prezidia Fondu národního majetku, ministrem financí byl pan Bohuslav Sobotka. Fond národního majetku zastupovala právní kancelář sdružení Allen and Overy. To je první věc.

Druhá otázka: Byla, či nebyla poskytnuta nedovolená veřejná podpora? Odpovídám podle sdělení Evropské komise z 25. 8. - nikoliv.

Za třetí: Měla advokátní kancelář Allen and Overy konflikt zájmů? Odpovídám: Ministerstvo financí bylo ze strany Allen and Overy opakovaně ujištěno, že v daném případě se nejednalo a nejedná o střet zájmů, a toto ujištění je pro Ministerstvo financí dostačující. Vzhledem k tomu, že Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ požádalo Českou advokátní komoru o prošetření uvedeného podezření ze střetu zájmů, vyčká Ministerstvo financí na výsledky šetření České advokátní komory. Myslím, že to je seriozní přístup.

Za další: Jsou dodržovány podmínky smlouvy? Ano. Potvrdil nezávislý audit vypracovaný společností BDO, jedná se o tři podmínky platné od 1. 11. 2004 do 1. 5. 2009. Bylo to potvrzeno i právním stanoviskem. Koneckonců si myslím, že není problém mít tu zprávu auditora k dispozici.

Za další: Čtvrtá podmínka smlouvy, která nemá časové omezení a která upravuje předkupní právo nájemníků, byla vypovězena ze strany kupujícího, nyní RPG Industries. Co s tím Ministerstvo financí udělá? Ministerstvo financí podalo k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky, Agrární komoře České republiky žalobu o určení neplatnosti výpovědi čl. 7.6, odst. v) smlouvy podané žalovaným - žalobci, ze dne 29. 6. Mám před sebou kopii této žaloby. V podstatě problém, jestli jsme mohli nebo měli dát předběžné opatření pro nakládání s majetkem. Právníky bylo potvrzeno, že nikoliv. V tomto případě by to obecný soud odmítl.

Proč Ministerstvo financí... Na to už jsem vlastně odpověděl, je to z čistě právních důvodů a já věřím, že právníci jsou tady a že toto potvrdí. Když tak to ocituji: Ministerstvo financí považuje za velmi nepravděpodobné, že by jako žalobce uspělo u obecného soudu s návrhem na vydání předběžného opatření. Rozhodčí soud předběžné opatření nevydává, které by vlastníkovi bytu ukládalo zákaz nakládání s předmětnými byty, a to i z důvodu, že spolu s návrhem na vydání předběžného opatření musí navrhovatel předběžného opatření proti stejnému žalovanému podat žalobu ve věci samé. V daném případě však Ministerstvo financí vůči vlastníku bytu, to je společnosti RPG Byty, s. r. o., nemůže úspěšně podat žalobu týkající se zákazu nakládání s danými byty, neboť zde není žádný smluvní vztah mezi vlastníkem bytů a Ministerstvem financí, na jehož základě, resp. z jehož porušení by taková žaloba mohla být podána. Zjednodušeně řečeno, Ministerstvo financí tedy nemůže podat návrh na předběžné opatření na majitele bytů RPG Byty, s. r. o., které by zablokovalo případné prodeje bytů, protože nemá v této věci žádný právní vztah s RPG byty, nýbrž pouze s RPG Industries, s. r. o., které je však zavázáno ze smlouvy pouze na povinnost - a tak dále.

Další jedna z otázek: Porušil Karbon Invest, nyní RPG Industries, smlouvu jiným způsobem? Společnost Karbon Invest, pro vaši informaci, byla odkoupena společností Charles Capital, a. s., následně v rámci fúze s dalšími společnostmi se stala právním nástupcem společnosti Karbon Invest, a. s., společnost RPG Industries SE se sídlem na Kypru. Změna akcionáře ani fúze společnosti Karbon Invest, a. s., nepodléhala dle smlouvy souhlasu Ministerstva financí, chcete-li dříve Fondu národního majetku ČR. Na základě smlouvy o rozdělení ze dne 22. 5. zanikla společnost OKD v roce 2006 a člen koncernu Karbon Invest, a.s., rozdělením do sedmi společností, přičemž bytový fond přešel na společnost RPG byty, s. r. o. Toto rozdělení podle právních analýz, které si Ministerstvo financí nechalo vypracovat, a to nezávisle dvěma advokátními kancelářemi, není důvodem pro podání žaloby, neboť Ministerstvu financí nevznikla žádná škoda a současně dle informací známých Ministerstvu financí v té době nedošlo k porušení trvajících závazků kupujícího dle smlouvy ve vztahu k bytovému fondu. RPG Industries deklaroval, že bude nadále plnit závazky ze smlouvy, a závazky byly i nadále ze strany RPG Industries plněny.

Další otázka: Může Ministerstvo financí vypovědět smlouvu, odstoupit od smlouvy? Odpověď: Nelze. S výjimkou případu, že by Evropská komise rozhodla, že byla poskytnuta nedovolená veřejná podpora, což dle sdělení Evropské komise ze dne 26. 8. 2006 nenastalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP