(12.00 hodin)
(pokračuje Janota)

Jak Ministerstvo financí chránilo, jak bude chránit zájmy nájemníků? Ministerstvo financí mohlo a může činit pouze to, že monitorovalo plnění závazků v případě závazků pod body a) až c) platných do 1. 9. 2009 a bude monitorovat plnění závazku pod bodem d) předkupní právo. V případě zjištění, že byl závazek porušen, uplatní sankce podle smlouvy. Toto je potvrzeno i auditem.

Proč Ministerstvo financí neposkytlo Sdružení nájemníků OKD.CZ průběžné výsledky pracovní verze auditu? Ač to bylo původně přislíbeno, Ministerstvo financí na pracovních jednáních, jmenovitě vrchní ředitel pan Uvíra, nebyla nakonec pracovní verze auditu Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ poskytnuta k připomínkám. Bylo rozhodnuto, že k Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ nebude přistupováno nestandardním způsobem a audit bude zveřejněn všem subjektům ve stejný okamžik. Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ má možnost sdělit své námitky k auditu včetně předložení dalších důkazů a Ministerstvo financí se jimi bude zabývat a případně nechá audit dopracovat. Čili ty připomínky mohlo občanské sdružení BYTYOKD.CZ v průběhu auditu poskytovat, a poté co má výsledek auditu, může rovněž se obrátit na Ministerstvo financí.

Poslední věc: Týká se závazek pod bodem sedm šest, to znamená neziskovost bytového hospodářství, i nebytových prostor? Nikoliv. Odpověď: Závazky RPG Industries vyplývající ze smlouvy se v části zabývající se neziskovostí bytového fondu OKD týkají bytového fondu - pouze bytového fondu. Z tohoto důvodu se závazky nevztahují na nebytové prostory. Způsob hospodaření s nebytovými prostory tudíž Ministerstvo financí ani nemá možnost monitorovat. Smlouva ani vládní usnesení číslo 904 z 15. 9. 2004, jejíž dodržování bylo Ministerstvo financí povinno kontrolovat, neobsahuje žádné ustanovení, které by se přímo dotýkalo hospodaření s nebytovým fondem. Závazek neziskovosti nepojednává o bytových domech, jak zřejmě se mylně interpretovalo, ale pouze o bytovém fondu.

Čili toto jsou v podstatě základní otázky, které se jako nit vlečou celým problémem tzv. kauzy bytů OKD. Toto je obsahem vlastně i materiálu, který projednala vláda a který byl takto vládou schválen s tím, že existuje usnesení, ve kterém vláda bere na vědomí informaci o auditu a pověřuje ministra financí předložit informaci Poslanecké sněmovně a ukládá odůvodnit informaci Poslanecké sněmovně.

Čili to jsou kroky, které podle mého názoru nejsou ničím novým z poslední doby. Tato kauza v této podobě je diskutována poměrně dlouho a chci říct, že Ministerstvo financí postupuje důsledně ve smyslu těch možností, které mu vyplývají ze smlouvy. Na druhé straně audit, který byl společností BDO, auditorská účetní a poradenská firma, proveden, vlastně jeho výsledek, nepotvrzuje, že by z druhé strany, to znamená společnosti RPG Industries, byla porušena smlouva.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Otvírám rozpravu nejprve všeobecnou. O slovo se přihlásil s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Potom je přihlášen pan poslanec Jiří Carbol.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych rád reagoval na vystoupení pana ministra Janoty, dokud je v paměti to, co zde řekl, protože mně připadá, že ty výsledky auditu, které mám v ruce, dokazují pravý opak toho, co říká pan ministr. Pokusím se to ukázat.

Především tady co bylo řečeno panem ministrem, že údajně tento audit potvrzuje to stanovisko, že nedošlo k porušení privatizační smlouvy, tak to je kuriózní, že já jsem v tom auditu našel potvrzení pravého opaku. I když podotýkám, že to vlastně nebylo to hlavní, co jsme od auditu chtěli. My jsme nechtěli od něho právní analýzu, ta vlastně neměla být předmětem. Ale budiž, je to součástí té zprávy a mně to poskytlo velice zajímavou informaci, protože v tom auditu, a on to tady pan ministr citoval, se říká, že podle právních analýz, které si Ministerstvo financí nechalo vypracovat, není důvod pro podání žaloby, neboť Ministerstvu financí nevznikla žádná škoda.

Všimněte si, že ten právník, který to psal, se vyhnul formulaci, že nebyla porušena smlouva. To znamená je to charakteristicky opatrná formulace autora, kterého mimochodem známe. Autorem je společnost Allen and Overy, protože to je to, co tady vlastně řekl už někdy v březnu tehdejší ministr financí pan Kalousek, který tehdy se nejen odvolával na právní analýzy, ale přímo řekl, že je to analýza společnosti Allen and Overy, tedy té společnosti, která zároveň kromě toho, že pracovala pro Ministerstvo financí, tak byla najata také společností RPG Industries, a aby se zabývala předmětem rozprodej nemovitostí. Takže on je to evidentně úplně stejný předmět, kterým se zabývala tady na Ministerstvu financí, ale společnost Allen and Overy se tím zabývala na obou stranách sporu. Jak tedy RPG Industries, tak státu, který by měl hájit zájmy státu a ochrany nájemníků.

Já se přiznám, že určitý klid, se kterým Ministerstvo financí konstatuje, že vyčká na stanovisko právní komory, je pro mě nepochopitelné, protože ten konflikt je tady podle mě i na první pohled evidentní. A to, že my se nadále opíráme o stanoviska této společnosti, mi připadá podivné. Nicméně i tato právní analýza, opakuji, nebyla schopna a ochotna říci, že nebyla porušena smlouva. A místo toho, jak se to tady cituje, pouze se ohání tím, že nevznikla škoda, že nevznikla škoda a není důvod tedy pro podání žaloby. Takže já upozorňuji na to, že i podle analýz oné velmi problematické společnosti Allen and Overy, i z těchto analýz se nedovídáme to, že by nebyla porušena smlouva. A podle mně je to potvrzení toho stanoviska, které hájí v této chvíli společnost Sdružení nájemníků OKD, a ty právní analýzy, které mají k dispozici, které říkají opak, totiž že ve skutečnosti smlouva porušena byla.

A já tedy opakuji, já tento materiál pokládám za další důkaz toho, že došlo k porušení smlouvy, a proto navrhnu Sněmovně, abychom přijali tady usnesení, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že rozdělením společnosti OKD, a. s., a vyčleněním bytového fondu do realitní společnosti RPG Byty, s. r. o., došlo k porušení smluvních závazků a žádáme, aby Ministerstvo financí uplatnilo veškeré smluvní sankce. To je tedy stanovisko, které já tady bych chtěl, aby Sněmovna o něm hlasovala, protože pro mne tento materiál potvrzuje to, co tady celou dobu tvrdíme, že privatizační smlouva porušena byla.

Pak bych se chtěl vyjádřit k tomu samotnému auditu. Tady si myslím, že ta situace je naprosto jasná. Bohužel já nesouhlasím s tím, co tady pan ministr řekl, že totiž tento audit ukázal, že stížnosti nájemníků jsou neopodstatněné. Mně připadá, že ten audit se stal bezcenný tím, jak vlastně nebyl schopen a ochoten vyslyšet druhou stranu, což byla v této věci starost Ministerstva financí.

Podívejte se, proč se ten audit dělal? Ten audit se dělal proto, že to chtěli nájemníci. Ti s tím přicházeli, měli své stížnosti, podněty, dokonce důkazy, dokonce materiály, které shromáždili, a ty chtěli auditorovi předat. A mně připadá to, že se to nepodařilo, že mám jednoznačně potvrzeno, že se neměli možnost setkat s auditory, neměli možnost jim vůbec nic předat ani nic ukázat. To je přece potvrzení té základní zásady, kterou se takový audit řídí, že musí být nestranný a že musí vyslechnout obě strany. To je přece smysl auditu, to je důvod, proč se něco takového dělá. Jestliže tady nebyla druhá strana vyslyšena, tak se nezlobte, tak to základní konstatování je, že audit je jednostranný, a tím pádem bezcenný. A pro spíš mně tím Ministerstvo financí dalo najevo, že nemá zájem na objektivním šetření. To byl přece náš zájem. A samozřejmě že to nebyl zájem RPG Industries. To přece my jsme měli garantovat, že bude slyšena i druhá strana. To, že to Ministerstvo financí neumožnilo, že já jsem jednal se sdružením nájemníků, které mi potvrdilo, že se k auditorům vůbec nedostalo, to je principiální fatální selhání této věci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP