(11.40 hodin)

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Paní předsedající, děkuji. Dámy a pánové, Ministerstvo životního prostředí předkládá na základě usnesení vlády č. 132 ze dne 9. února 2009 Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohodu mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic EUMETSAT, která se týká přístupu ČR jednak k úmluvě a jednak k protokolu, tak jak jsou v plném názvu uvedeny v tomto vládním návrhu. Dohoda mezi ČR a EUMETSAT byla podepsána dne 22. června 2009 ministrem životního prostředí a generálním ředitelem EUMETSAT.

Organizace EUMETSAT vznikla jako samostatná mezinárodní organizace již v roce 1986 vyčleněním z Evropské vesmírné agentury. S Evropskou vesmírnou agenturou, jejímž členem se ČR stala 12. listopadu 2008, EUMETSAT úzce spolupracuje na programech vývoje a provozu družic. Vzhledem k tomu, že obě organizace se ve své činnosti doplňují, je vstup do EUMETSAT logickým programem po vstupu do ESA. ČR vstupuje do EUMETSAT jako její 25. členský stát.

Hlavním posláním EUMETSAT je zajištění nepřetržitého toku dat z meteorologických družic, které EUMETSAT vyvíjí a provozuje. Využití těchto dat, to znamená snímků, je široké. Družicové snímky jsou společně s radarovými daty a numerickými modely základními nástroji moderní předpovědní a výstražné služby. Jsou využívány mj. pro potřeby zajištění leteckého provozu, silniční dopravy, zemědělství, energetiky, telekomunikací, turistického ruchu a jiných. V případě mimořádných živelních událostí jsou jedním z klíčových informačních zdrojů pro potřeby krizových štábů a Armády ČR.

Ratifikace předkládané dohody je velice důležitým a nezbytným krokem, neboť k 31. prosinci 2009 vyprší platnost dohody o statutu spolupracujícího státu podepsané 31. května 2004, na jejímž základě Česká republika s EUMETSAT dosud spolupracuje. Ratifikací dohody týkající se přístupu ČR k EUMETSAT dojde k plynulému přechodu na plné členství v této mezinárodní organizaci od roku 2010 a je dohodnuto s EUMETSAT, že kontinuita přenosu dat zůstane zachována do té doby, než bude ratifikace dokončena.

Podmínkou pro přístup ČR k EUMETSAT je úhrada vstupního poplatku ve výši 5 076 000 eur, který uhradí ve čtyřech splátkách v letech 2010-2013 Ministerstvo životního prostředí. Členské poplatky ve výši cca 2,5 až 3,2 mil. eur ročně dle aktuálního finančního plánu budou od roku 2010 hrazeny z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Gestorem plnění jak dohody o přístupu ČR k Úmluvě o založení EUMETSAT, tak samotné úmluvy a souvisejícího Protokolu o výsadách a imunitách bude Ministerstvo životního prostředí. Za bezprostřední realizaci bude stejně doposud odpovídat Český hydrometeorologický ústav, příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí.

Shodou okolností včera jsem se zúčastnil jako zástupce přistupujícího státu zasedání rady EUMETSAT, další zasedání této rady by mělo být v březnu 2010. Toto zasedání by mělo přijímat důležitá rozhodnutí k dalšímu rozvoji družicových systémů a jejich využívání členskými státy. My tím, že se staneme plným členem organizace EUMETSAT, bychom měli nejenom být schopni jako dosud využívat tato data, ale také se stát jejich společnými provozovateli. V neposlední řadě je to i příležitost pro některá průmyslová odvětví účastnit se vývoje dalších systémů provozovaných EUMETSAT. Již jsme dohodli, že někdy v průběhu 1. pololetí příštího roku by k tomu EUMETSAT zorganizoval tady seminář právě pro české firmy.

S tímto tedy vás žádám o vyslovení souhlasu s přistoupením ČR k organizaci EUMETSAT. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Václav Exner. Prosím tedy nyní o jeho zprávu.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, jak už bylo řečeno, jedná se o změnu na plné členství ČR v uvedené organizaci EUMETSAT, když dosud jsme od 31. května 2004 tzv. přidruženým státem. Tento status skončí na konci letošního roku. Ač dohoda o přístupu a ostatní dokumenty byly podepsány a měly by platit od začátku roku 2010, dostává se do Parlamentu ČR až po 11. listopadu, a tím se také dostáváme do časové tísně. Také přispívat do rozpočtu EUMETSAT máme v rozpočtovém roce začínajícím 1. lednem 2010. Podepsané dokumenty neobsahují žádné opatření pro případ, že by do 1. ledna nedošlo k jejich vstupu v platnost. To má nastat až dnem uložení listiny o přístupu, a pokud jde o protokol, tak také Protokol o výsadách a imunitách pak jeden měsíc po uložení příslušné listiny u vlády Švýcarské konfederace. Období po 1. lednu do splnění uvedených podmínek zůstává nepokryto.

Pan ministr mě při osobním rozhovoru sice ujistil, že nepřetržité předávání dat z družic bude pokračovat, ale nelze vyloučit, že nastane nějaký problém. Navrhnu aspoň zkrátit lhůty a projednat druhé čtení ještě na této schůzi v prosinci.

Předkládací zpráva neobsahuje ujištění, že není třeba přizpůsobit naši vnitřní legislativu tak, aby vyhovovala pravidlům a závazkům EUMETSAT. Předkladatel by nás o tom měl informovat.

Členství znamená navýšení nákladů, a to na úroveň 3,1 až 4,5 mil. eur ročně pro nejbližší čtyři roky. Je výhodné, že došlo k rozložení vstupního poplatku na čtyři roky.

Současný stav dokumentů, které tvoří původní texty a protokoly o jejich změně, je velmi nepřehledný. Je třeba vyjasnit možnost publikovat ve Sbírce mezinárodních smluv jejich aktuální text. Zároveň si myslím, že bude potřeba, aby v tomto případě nám legislativní odbor Poslanecké sněmovny dal jasné stanovisko k tomu, jak přesně má znít usnesení, neboť navrženo je, abychom odděleně souhlasili s ratifikací dohody a odděleně s přístupem k úmluvě a Protokolu o výsadách a imunitách této Evropské organizace pro využívání meteorologických družic. Drobné problémy, které se týkají textu a jeho překladu, bude správné posoudit při projednávání ve výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Pan kolega Václav Exner se hlásí jako první. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Jak jsem již uváděl, navrhuji, aby lhůta k projednání ve výboru byla schválena na pět dnů. To uplyne v úterý a měli bychom se ve zbývajících dnech příštího týdne dostat k případnému projednání druhého čtení, čímž by byly splněny podmínky ratifikace v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tedy lhůta k projednání zkrácena na pět dní. Tak tomu rozumím. (Ano.) Dále prosím do obecné rozpravy? Hlásí se někdo? Pan ministr Jan Dusík má slovo.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji. Co se týče projednávání zde ve Sněmovně, tak samozřejmě pokud bude možné a pokud s tím bude Sněmovna souhlasit, jsme připraveni projednávání vést tak, aby došlo ke druhému čtení ještě na tomto zasedání Sněmovny. Jak jsem již řekl ve svém úvodním slově, není zde nebezpečí toho, že bychom nedostávali po 1. lednu 2010 data, ale samozřejmě čím dříve dokončíme ratifikační proces, tím to bude lepší.

Doplnil bych na základě úvodního slova pana zpravodaje, že se přímo nedotýká text mezinárodní dohody vnitrostátní legislativy, nevyžaduje to žádnou legislativní úpravu, čili samozřejmě s konkrétními otázkami jsme připraveni se vypořádat na jednání gesčního výboru, a pokud dojde ke zkrácení projednávání, tak bychom to podpořili. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP