(16.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji, pane ministře. Kdo další si přeje vystoupit v rozpravě k tomuto tisku? Nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Přistoupíme tedy k hlasování s pořadovým číslem 59, které tímto zahajuji, a táži se, kdo souhlasí s přikázáním rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Pan zpravodaj navrhl zkrátit lhůtu na projednání v rozpočtovém výboru na 10 hodin. Přeje si ještě někdo přednést obdobný návrh? Není tomu tak.

Budeme se tedy zabývat tímto návrhem, a to v hlasování s pořadovým číslem 60, které tímto, zahajuji a táži se, kdo souhlasí s návrhem na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 10 hodin. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 144 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta pro toto projednání zkrácena na 10 hodin. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přikročíme k bodu

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních
týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva
duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 966/ - prvé čtení

Poprosím opět ministra financí pana Eduarda Janotu, který by měl z pověření vlády uvést tento návrh. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Poslanecké sněmovně se předkládá návrh novely zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 191/1999 Sb., upravuje s účinností od 1. prosince 1999 opatření přijímaná celními orgány při dovozu, vývozu a zpětném vývozu zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, a to s účinností od 12. července 2007 také opatření při ochraně spotřebitele na vnitřním trhu, přičemž tento zákon se v praxi osvědčil. Je jedním z hlavních právních předpisů, na základě kterých celní správa účinně bojuje se značně rozšířeným padělatelstvím a pirátstvím v rámci mezinárodního obchodu i vnitřního trhu Evropské unie. Dosavadní zkušenosti s aplikací zákona však vyvolaly potřebu upravit některá jeho ustanovení tak, aby lépe odpovídala potřebám praxe. Novela si zejména klade za cíl zjednodušit institut zadržení zboží, zlepšit právní úpravu z hlediska slučitelnosti s právem Evropské unie a v souladu s národním právem a tím zvýšit právní jistotu ve veřejnoprávních vztazích, které při činnosti celních orgánů v této oblasti vznikají. Podrobnější vysvětlení je uvedeno v důvodové zprávě k tomuto návrhu zákona.

Navrhovaná novela nemá hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a rovněž nemá dopad na podnikatelské prostředí v České republice.

Účinnost zákona se navrhuje k 1. červnu 2010.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s novelou tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Snopek. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Všechny podstatné myšlenky a zdůvodnění přednesl pan ministr financí. Já doporučuji, aby byl návrh zákona propuštěn do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ani z místa se do této rozpravy nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování s pořadovým číslem 61, které tímto zahajuji. Kdo souhlasí, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru hospodářskému? Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 142 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému.

 

Přistoupíme k bodu

20.
Návrh poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře
a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 580/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, a současně je tento návrh zavetován, a to poslaneckým klubem strany sociálně demokratické. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 580/1.

Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Miloš Melčák. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl tento návrh, který se týká novely zákona o ochraně přírody a krajiny, spočívající v tom, že se tento zákon o ochraně přírody a krajiny dá do souladu se stavebním zákonem, který jsme schválili v předchozím volebním období a znáte ho pod názvem zákona o územním plánování a stavebním řádu, zkráceně stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Zásadní nesoulad spočívá v tom, že ustanovení § 85 a § 109 stavebního zákona o účastnících územního a stavebního řízení a současné znění § 70 zákona č. 114/1992 Sb., což je zmíněný zákon o ochraně přírody a krajiny, jsou v nesouladu, který spočívá v tom, že v § 85 odst. 2 písm. c) zmíněného stavebního zákona jsou účastníky územního řízení osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Jako tento zvláštní předpis je v praxi např. používán zákon č. 114/1992 Sb., který ovšem je v kolizi s § 109 stavebního zákona, který však jako účastníky stavebního řízení osoby stanovené v zákoně o ochraně přírody a krajiny neuvádí.

V praxi se velmi často jeví snaha používat jako zvláštní zákon i pro stavební řízení, což vede k neodůvodněným průtahům řízení. Pokud bychom přijali navrhovanou novelu, můžeme si být jisti, že by to posílilo právní jistotu stavebníků.

Zkráceně řečeno: Podle stavebního zákona mohou osoby určené zákonem o ochraně krajiny vstupovat do tzv. územního řízení, nikoliv do následujícího stavebního řízení. Z různých důvodů se tomu tak neděje, a Zlíňáci velmi dobře vědí, o čem je řeč, protože vědí, že bylo zastaveno tímto způsobem udělení stavebního povolení na stavbu R49, stavby Hulín-Fryšták a následně potom na Slovensko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP