(16.00 hodin)
(pokračuje Doktor)

Myslím, že je správné vedle slov, která zazněla, říci, že tento nevýhodný stav, který bude napříště změněn, tu není sám o sobě. Jistou bariérou byla garance zhodnocení těch státních dluhopisů a nepochybně byla i bariérou relativně vysoká nominální hodnota jednotlivých dluhopisů vydávaných alespoň do současné doby státem. Toto jsou věci, které nový systém připravený Ministerstvem financí napravují, resp. v souvislosti s tímto instrumentem je navrženo řešení, které část rizik eliminuje tím, a to tady ve vystoupení pana ministra financí jasně zaznělo, že přenáší část nákladů a část rizik spojených s prováděním tranší a s jejich správou na stát jako emitenta, tedy nikoliv na investora, v tomto případě občana České republiky, resp. fyzickou osobu, která o takový dluhopis projeví zájem, a garanci výnosu, která je dána zhodnocením, které bude vyhlášeno v té emisi s tím, že tržba je bonifikována, resp. předčasné splacení, které je umožněno, a to podtrhuji, je znevýhodněno způsobem, který je v zákoně vyhlášen.

Zákon předpokládá, že nabude účinnosti dnem vyhlášení, což svědčí o návaznosti úvah, které říkají, že už při financování dluhu pro rok 2010 Ministerstvo financí počítá, byť s minimálním, v rovině zhruba 20 mld. Kč, ale přece jen již počítá s podílem českých domácností na financování českého dluhu.

Já tento návrh v obecném slova smyslu i z hlediska trendů považuji za naprosto správný. České domácnosti jsou nepochybně konzervativně přemýšlejícím investorem. Nebojím se toho, že by chtěly přespříliš přesně vyplácet své investice vložené do státních dluhopisů, na druhou stranu očekávám od těchto domácností zvýšený zájem nad bilancí státu jako toho, kdo je v postavení dlužníka vůči svým věřitelům, a o to daleko přísněji budou měřit rozhodování státu, tedy i počínání naše jako poslanců Parlamentu České republiky.

Tolik můj obecný komentář k projednávané věci. Já za sebe neshledávám žádné překážky v tom, aby tento sněmovní tisk z hlediska navrženého obsahu byl projednán a přijat bez pozměňujících návrhů. Zároveň ale, protože chci navrhnout panu ministru financí techniku projednávání, kterou jsem nemohl vzhledem k tomu překotnému vývoji tady ve Sněmovně sdělit před jeho vystoupením, bych paní předsedající poprosil o zhruba tři minuty přestávky v průběhu dalšího jednání, tak abych nejdříve tu možnou proceduru navrhl panu ministru financí. Považoval bych za nekorektní jej překvapovat svým vystoupením. Bude-li tato procedura možná, pak ji teprve navrhnu Sněmovně a panu ministru financí jako proceduru k projednávání tohoto sněmovního tisku. Pakliže není nikdo další přihlášený do rozpravy, protože nepochybně taková přihláška a vystoupení kohokoli z kolegů by postačovalo jako lhůta dostatečně dlouhá na to, abych tento návrh s panem ministrem financí probral. Zatím děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Rozumím tomu pane poslanče, otevřu obecnou rozpravu, do ní je zatím přihlášen pan poslanec Hovorka. Potom mi dáte znamení, kolik minut vyžadujete, a budeme pokračovat dál.

Pane poslanče Hovorko, otevírám obecnou rozpravu a udílím vám slovo jako prvnímu do ní přihlášenému.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád napřímil vaši pozornost k druhé části tohoto zákona, která se týká změny rozpočtových pravidel. Tady se vkládá nový odstavec 7, kde se říká, že poskytovatel může v rozhodnutí o dotaci stanovit u programu nebo u projektu spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální.

Je tady odkaz na Evropskou směrnici 15B, jejíž výše nemusí být prokazována. Paušální výdaje nebo náklady se stanoví: a) procentem ze skutečně vynaložených a prokázaných poskytovatelem stanovených výdajů nebo nákladů projektu, b) na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů, nebo c) jako pevná částka pokrývající veškeré výdaje či náklady projektu nebo jejich část.

V důvodové zprávě k části II jsem se dočetl, že možnost stanovení výdajů nebo nákladů, které mohou být vyúčtovány jako paušální a jejichž výše nemusí být prokazována, je konkrétním výrazem snahy po zjednodušení administrace projektů podporovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Paušální výdaje či náklady představují významné zjednodušení nejen pro administrátory projektu a ostatní subjekty zapojené do implementační struktury, ale i pro realizátory těchto projektů. Já si dovedu představit, že mohou existovat projekty, kde by se daly uplatnit paušální náklady, ale stejně tak jsme svědky některých problémů s čerpáním evropských prostředků, například z integrovaného operačního programu v případě Ministerstva zdravotnictví nebo z regionálních operačních programů, kde si Ministerstvo zdravotnictví - a víme, že tam je řada problémů. Já bych se chtěl zeptat pana ministra financí, jakým způsobem se dá zabránit tomu, aby tohoto institutu nebylo zneužíváno k tomu, že se budou paušálně vykazovat věci, které by se paušálně vykazovat neměly. To znamená jestli se tady neotevírá nějaký tunel pro to, aby se část prostředků dala nějakým zjednodušeným způsobem vykázat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Táži se, kdo další si přeje vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Pan zpravodaj i pan ministr. Takže, pane poslanče Doktore, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Já tedy vzhledem k výsledku jednání s panem ministrem a s panem předsedou rozpočtového výboru z hlediska procedury vznáším veto dvou poslaneckých klubů, a sice poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a poslaneckého klubu sociální demokracie proti zrychlenému projednávání a navrhuji, aby byla lhůta pro jednání ve výborech zkrácena na deset hodin, s tím, že na základě dohody učiněné takto garantuji, že rozpočtový výbor projedná sněmovní tisk 959 do úterý příštího týdne, dokáže reflektovat nejenom dotaz vznesený panem poslancem Hovorkou, ale i jiné obtíže vyvolané hlasováním v Poslanecké sněmovně nad osudem jiného sněmovního tisku, a třetí čtení bude moci proběhnout v závěru, resp. do pátku příštího týdne, tak aby instrumenty navržené v novele zákona o dani z příjmu a rozpočtových pravidlech byly použitelné už od 1. 1. 2010.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zkrácení na deset hodin. Tak, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jsem velmi spokojen, až řekl bych nadšen vstřícností členů rozpočtového výboru při projednávání této pro mne velmi významné novely, to za prvé. Za druhé, chci ujistit pana Hovorku, že přece máme všichni zájem, abychom čerpali co nejvíce prostředků z evropských fondů. Nejenom my sami, ale i Evropská komise nás upozorňovala, že jsme papežtější než papež, že naše některé postupy si zbytečně sami komplikujeme.

Proběhlo několik jednání na úrovni Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj. Ty náklady, které budou stanoveny paušálem, ty se týkají zejména tzv. měkkých projektů, to znamená z oblasti školství, kultury, a to zahrnuje paušály na teplo, světlo, nájemné, které se dříve složitě vypisovaly v jednotlivých položkách. Čili tento druh nákladů, prostě já nevím, jedna osmina mzdy úředníka nebo pracovníka, který na projektu dělal, tak tento druh nákladů bude obsahovat určitý paušál, který pakliže bude to procento paušální dodrženo, nebude nutno ho nějak zdůvodňovat. Čili je to opravdu přínosné, zjednodušuje to systém, zrychlí systém a zvýší čerpání prostředků evropských fondů. Byla to záležitost, po které jste volali i vy poslanci, všichni ministři v podstatě. Ale znovu zdůrazňuji, finální jednání proběhlo na úrovni Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP