Stenografický zápis 48. schůze, 14. října 2005


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Severa
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Lubomír Suk


141. Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1080/ - prvé čtení

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Vladimír Říha


71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 957/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Martin Říman
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Sehoř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Karel Sehoř


69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. /sněmovní tisk 948/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Krajíček


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1001/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


59. Vládní návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) /sněmovní tisk 876/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Hasil


60. Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 921/ - třetí čtení

Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Karel Vymětal
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Alexander Černý


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Severa
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Alexander Černý
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.18 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 967/ - třetí čtení

Poslanec Jan Mládek
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vlastimil Tlustý


63. Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1007/ - třetí čtení

Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Mládek


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1008/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jan Mládek


65. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 945/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Zdeněk Jičínský
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.23 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 991/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Zdeněk Koudelka


229. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zhodnocení role vlády, privátních firem a dalších subjektů v procesu restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Říman
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jan Škopík
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Robert Vokáč
Poslanec František Pelc
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)


226. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 950/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Jan Klas
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Josef Hojdar


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1072/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Miloš Titz
Ministr obrany ČR Karel Kühnl


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 837/ - druhé čtení

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 15.17 hod.)


Přihlásit/registrovat se do ISP