(14.50 hodin)
(pokračuje Kühnl)

V návrhu zákona č. 221, resp. jeho novele, je ale jedna věc, která akutní je, a ta se týká tzv. přídavku na bydlení pro vojáky z povolání.

Když byl tento přídavek před několika lety do naší legislativy zaváděn, byl z důvodů, které mi nejsou úplně jasné, a nechci je tady teď komentovat, navázán vývoj tohoto přídavku na vývoj minimální mzdy. Je zjevné, myslím, že to není hodno ani dlouhé diskuse, že kritéria vývoje minimální mzdy jsou úplně jiná než kritéria vývoje nákladů na bydlení. Stručně řečeno, zvyšování minimální mzdy vedlo k tomu, že v současné době řekněme přídavek na bydlení je poměrně slušně vysoký, a každé další zvyšování minimální mzdy by ho citelně zvyšovalo. Návrh, který přednesu, který je změnou indexu vztahu k minimální mzdě, umožní zachovat přídavek v současné výši, nezvyšovat ho dále a nechat další rozhodování na změně zákona číslo 221.

Nyní tedy přednesu pozměňovací návrh. Navrhuji, aby se do zákona, kterým se mění zákon 219 atd., zákon, který projednáváme, vložila nová část třetí, změna zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb., a to s tímto textem:

V § 61 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb. se číslo 1,4 nahrazuje číslem 0,8.

Musím podotknout, že bude-li přijat tento pozměňovací návrh, bude nutné také změnit název navrhované novely, protože se stane novelou, která bude novelizovat nejen vlastní zákon 219 plus jeden další zákon, ale bude novelizovat zákon 219 a více než jeden další zákon, čili podle legislativních zvyklostí by potom název tohoto návrhu měl znít: návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím a zároveň končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 517/2002 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 837/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně informatiky paní Dana Bérová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Děkuji, paní předsedající. Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je zpřesnit práva a povinnosti osob a dalších subjektů související s řízením informačních systémů veřejné správy a upravit v návaznosti na to působnost Ministerstva informatiky jako ústředního správního úřadu pro tvorbu a rozvoj informačních systémů veřejné správy. Cílem této navrhované novely zákona je vytvoření lepších podmínek pro zajištění kvalitních dat veřejné správy a bezpečné technologické výměny informací za předem stanovených podmínek. Tím bude dosaženo vyšší míry efektivity elektronických služeb veřejné správy jak občanům, tak podnikům.

Od prvního čtení uplynulo více než půl roku a během této doby se návrhem zákona podrobně a do hloubky zabýval podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě. Na jeho půdě vznikl komplexní pozměňovací návrh, který byl následně projednán a přijat ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se na jeho tvorbě podíleli. Do tohoto komplexního pozměňovací návrhu byla zapracována celá řada podnětných připomínek, dotýkajících se prakticky všech věcných okruhů novely. Nyní jsou účelně zpřesněny požadavky na dlouhodobé řízení informačních systémů a na bezpečnost informačních systémů, je racionálně zúžena povinnost atestací informačních systémů veřejné správy pouze na dlouhodobé řízení informačních systémů a na způsobilost realizace vazeb mezi informačními systémy a jejich komunikaci. Bude lépe zajištěna kontinuita mezi režimem podle dosavadního znění zákona a nově upraveným režimem v oblasti akreditace atestačních středisek a atestací informačních systémů. Zavádí se také tzv. doručenka při dodání datové správy orgánu veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy, což usnadní a zpřesní komunikaci. Rozšiřuje se okruh orgánů a institucí, které budou vydávat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, což přiblíží služby státu občanům. Pro oblasti, kde je to potřebné, se navrhuje dostatečná legisvakance, aby bylo možné novou úpravu zavést do praxe. Díky tomu všemu, pokud bude komplexní pozměňovací návrh přijat, vznikne opravdu kvalitní právní norma.

Podrobněji se k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu vyjádřím před třetím čtením. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní ministryni. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 837/1. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, poslance Toma Zajíčka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych omezil svoji zpravodajskou zprávu v průběhu druhého čtení ke sněmovnímu tisku 837, který je novelou zákona 365/2000 Sb., na nejmenší možnou míru, protože paní ministryně ve své předkladatelské zprávě řekla vše podstatné, co se v té věci událo od 3. 12. 2004, kdy vláda poprvé předložila Sněmovně tento tisk.

Nejpodstatnější změna, která tu byla také zmíněna, byla práce na komplexním pozměňovacím návrhu, a proto mi dovolte, abych jeho představení začal tím, že vás budu informovat o způsobu projednání této materie ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Tento výbor ve svém usnesení č. 297 z 51. schůze ze dne 15. září tohoto roku po odůvodnění Ing. Vladimíra Hořejšího, náměstka ministryně informatiky, po zpravodajské zprávě poslance Toma Zajíčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 837 schválit ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a za třetí pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Já si myslím, že komplexní pozměňovací návrh vznikl po poměrně náročné práci, při které Ministerstvo informatiky odevzdalo opravdu mimořádný díl práce, a jsem přesvědčen, že porovnáním s původní materií došlo k výraznému zlepšení. Komplexní pozměňovací návrh byl zároveň konzultován se všemi hlavními koncovými uživateli tohoto zákona, ať to byli krajští informatici, ať to byla informatizační komise Svazu měst a obcí, a na tomto znění se všichni zainteresovaní shodli.

To je, myslím, z mé strany telegraficky ve zpravodajské zprávě vše. Jen avizuji, že po otevření podrobné rozpravy se do ní hlásím a ještě bych rád předložil ke zvážení Poslanecké sněmovně několik drobných pozměňovacích návrhů, které spíše reagují na druhou novelizační část, to znamená na otevřený notářský řád. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím a otevírám podrobnou rozpravu, do které mám čtyři přihlášky. Nejprve dám slovo panu zpravodaji poslanci Tomu Zajíčkovi. Poté vystoupí pan poslanec Zbyněk Novotný, pak Pavel Hönig a pak Jiří Pospíšil. Nyní tedy pan poslanec Zajíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP