(14.30 hodin)
(pokračuje Klas)

23. června tohoto roku jsem byl vyzván k diskusi s představiteli Vojenské policie, u které byl i předseda výboru pro obranu a bezpečnost, kolega Vidím. Když jsme se ptali na jednotlivé věci, například na tak úderné věci, o kterých tady hovořil pan ministr, jako je informátor, zavedení informátora pro Vojenskou policii, což je absolutní novinka, dále možnost natáčení zvukových, obrazových záznamů na veřejnosti, to znamená i mezi "civily", tak se to téměř vyrovná pravomocím Bezpečnostní informační služby a kontrarozvědné části Vojenského zpravodajství. Proto jsme se ptali na této schůzce 23. června, jak je to možné a proč to vojáci potřebují, konkrétně Vojenská policie. Nedokázali odpovědět. Přislíbili nápravu.

Náprava proběhla tak, že přišli s návrhem změn, které tyto zásadní věci vůbec neřeší. A tak samozřejmě zasedl výbor a 7. září, jak říkal pan zpravodaj Titz, většinou hlasů vládních poslanců tento návrh nového zákona o Vojenské policii schválil.

Takže mi dovolte, abych v rámci toho, že probíhá obecná rozprava, navrhl dle jednacího řádu Poslanecké sněmovny, abychom po obecné rozpravě hlasovali o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Jsem přesvědčen, že není možné, abychom tady společně budovali navýšení pravomocí pro BIS, pro Vojenské zpravodajství a další novou, v podstatě čtvrtou zpravodajskou službu, a to je Vojenská policie.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Ptám se na případná závěrečná slova. Pan ministr Karel Kühnl bude vystupovat, takže prosím.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě panu kolegovi Klasovi neberu jeho názor. Čekal jsem, co bude jmenovat jako ono razantní navýšení pravomocí Vojenské policie. Jmenoval dvě věci. Chtěl bych jenom připomenout, že v obou těchto případech to byl výbor pro obranu a bezpečnost, který nikoliv schválil původní vládní návrh, ale schválil nové znění, čili změnu obou těchto materií v jiném znění, a to rozhodnutím výboru pro obranu a bezpečnost, čili nikoliv schválením původního textu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Není tomu tak.

Nyní tedy, kolegové, přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Klase, tedy o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Všechny vás odhlásím. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Přivolám naše kolegy, kteří se chtějí tohoto hlasování zúčastnit.

 

Zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu pana poslance Klase vrátit tento zákon výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 183. Z přítomných 102 poslanců pro návrh hlasovalo 52, proti 35. Tento návrh byl přijat.

 

Vidím, že bude docházet ke kontrole výsledků hlasování, takže chvilku počkáme s konečným závěrem. - Vidím, že zřejmě dojde ke zpochybnění hlasování. Pan poslanec Josef Hojdar má slovo.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, s údivem jsem zjistil, že na sjetině mám ano, a hlasoval jsem proti, takže zpochybňuji toto hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O vašem návrhu nechám hlasovat bez rozpravy.

 

Hlasujeme o námitce pana poslance Josefa Hojdara.

Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 184. Z přítomných 106 pro návrh hlasovalo 82, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy přikročíme k novému hlasování o návrhu pana poslance Klase, návrhu na vrácení tohoto návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 107 pro návrh hlasovalo 55, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Vidím, že ještě jednou bude docházet ke kontrole výsledků hlasování, takže před konečným rozhodnutím, vyhlášením výsledku, počkáme.

Nebude docházet k žádnému zpochybnění. Mně nezbývá než konstatovat, že byl přijat návrh na vrácení výboru k novému projednání. Končím tím projednávání tohoto bodu, bodu 17.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1072/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády uvede předložený návrh ministr obrany pan Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, cílem předloženého návrhu je reagovat na řadu změn, které proběhly jak v právním řádu, tak také ve vývoji jednotlivých institucí, zejména Armády České republiky, od doby přijetí původního zákona č. 219/1999 Sb. Připomínám jenom profesionalizaci Armády České republiky a řadu dalších změn. Vznikla tak potřeba nové nebo obnovené právní úpravy činnosti ozbrojených sil.

Předložený zákon ovšem nemění několik základních věcí. Nemění základní členění ozbrojených sil a nemění způsob jejich řízení. Jedná se především o to, že klade důraz na modifikaci a zpřesnění činnosti ozbrojených sil, a to zejména na zpřesnění a doplnění definic základních pojmů obsažených v zákoně. Dále jsou zde specifikovány také některé úkoly, které armáda může plnit nově. Novým způsobem jsou upravovány některé oblasti, jako problematika technické způsobilosti vojenských vozidel, technické prohlídky těchto vozidel, odborná způsobilost k řízení vozidel ozbrojených sil atd. Novým úkolem je potom oprávnění k vyšetřování vojenských leteckých nehod odbornou komisí určenou ministrem.

Z důvodu technicky velmi obtížného dosahování souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech v případě záloh poskytovaných na činnost ozbrojených sil vyslaných do misí v zahraničí je také navržena změna zákona o rozpočtových pravidlech, která umožní rozhodnutím ministra posunout datum vyúčtování těchto záloh jinam, než stanoví zákon, to znamená 31. prosinec.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP