(17.50 hodin)
(pokračuje Langer)

Budeme rozhodovat o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím.

Zahajuji proto hlasování s pořadovým číslem 69. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 105 pro návrh 103, proti jeden.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Kolegyně a kolegové, dalšími body by měly být bod č. 49 - mám zde připravené podklady pro body 49, 52, 57 a 14. Vycházím z toho, že mi Kancelář připravila podklady v takovém pořadí, v jakém by měly být projednávány. Pan ministr Lachnit je omluven, není zde přítomen. Pan ministr Fencl je také omluven, není zde přítomen. Pan ministr Schling také omluven. Proto body 46, 47 a 48 teď nebudou projednávány. Měli bychom začít bodem 49.

 

Bodem 49 je

 

49.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení,
podepsaná v Santiagu de Chile dne 7. prosince 2000
/sněmovní tisk 854/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem smlouvy o sociálním zabezpečení s Chilskou republikou, která byla podepsána v Praze dne 7. prosince 2000, je smluvně upravit vztahy mezi oběma státy v sociální oblasti.

Základní důvody, které pro tuto smlouvu vedly, jsem uvedl již v prvém čtení a konstatuji, že mezi prvním a druhým čtením se situace v žádném případně nezměnila včetně toho, že reálný rozsah této smlouvy bude relativně malý. Ale přesto si myslím, že je vhodné, aby jak naši občané v Chile, tak chilští občané v České republice byli touto smlouvou chráněni.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře.

Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 854/1. Prosím zpravodaje pana poslance Jana Svobodu, aby tento návrh odůvodnil.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z jeho 45. schůze ze dne 3. května 2001. Po odůvodnění ředitele odboru pro evropskou integraci a mezinárodní vztahy Ministerstva práce a sociálních věcí Miroslava Fuchse, zpravodajské zprávě poslance Jana Svobody a po rozpravě zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsanou v Santiagu de Chile dne 7. prosince roku 2000;

2. druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem. Prosím pana zpravodaje, aby ještě jednou přednesl návrh usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážené kolegyně a vážení  kolegové, ještě jednou usnesení zahraničního výboru. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsanou v Santiagu de Chile dne 7. prosince 2000.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 70. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 127 pro návrh 107, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

52.
Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace
duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 20. prosince 1996)
a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců
a o zvukových záznamech (Ženeva, 20. prosince 1996)
/sněmovní tisk 903/ - druhé čtení

 

Prosím, aby tento materiál uvedl ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, nebudu sněmovnu zdržovat argumenty, které jsem použil v prvém čtení, pokud se týče vládního návrhu na přistoupení České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském. Jako ministr kultury bych neřekl nic nového než to, co jsem řekl v prvém čtení. Proto se svým příspěvkem k tomuto bodu končím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodajku výboru paní poslankyni Světlanu Navarovou, aby návrh výboru odůvodnila.

 

Poslankyně Světlana Navarová: Zahraniční výbor návrh projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s přístupem České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, Ženeva 20. prosince 1996, a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, Ženeva 20. prosince 1996.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní zpravodajce za přednesený návrh, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 71. Kdo souhlasí s navrženým usnesením? Kdo je proti?

Z přítomných 128 pro návrh 106, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod

 

57.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím
o exportu dávek sociálního pojištění, podepsaná dne 30. května 2001
/sněmovní tisk 965/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP