(18.00 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Základním smyslem smlouvy je, jak umožnit přiznání a výplatu nizozemských dávek sociálního pojištění osobám, které bydlí nebo se zdržují na území České republiky. Podnětem k přípravě předloženého návrhu smlouvy bylo přijetí nizozemského zákona omezujícího výplaty dávek do ciziny, nebude-li mezinárodní smlouvou zajištěna kontrola oprávněnosti plateb. Je řada českých občanů, kterým by při neexistenci smlouvy zanikl, případně vůbec nevznikl nárok na nizozemské dávky pouze z toho důvodu, že mají bydliště v České republice, ač předtím - a nebylo jich málo - žili v nizozemském království.

Pro instituce v České republice vyplývá ze smlouvy povinnost ověřovat a potvrzovat pro nizozemské úřady, že na straně příjemce dávek jsou splněny podmínky pro jejich přiznání. Stručně řečeno pro nizozemské úřady provedou testování naše úřady a nizozemské úřady toto testování uznají.

Obsahově navrhovaná smlouva zakotvuje úpravu používanou v mezinárodních smlouvách a navíc - a to je třeba zvlášť podtrhnout - je plně v souladu s doporučením výboru ministrů členských států Rady Evropy č. 17 z loňského roku. Podle něj mají vlády usilovat, aby smlouvy o sociálním zabezpečení obsahovaly právě ta ustanovení zabraňující neoprávněným platbám, která jsou zakotvena v předkládaném návrhu smlouvy. Ratifikace smlouvy nevyžaduje změny v českém právním řádu a neznamená dodatečné výdaje. Administrativní úkony, které z její aplikace vyplynou, budou prováděny v rámci působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Děkuji,

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan kolega Svoboda.

 

Poslanec Jan Svoboda: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové. Jedná se vskutku o jednoduchou smlouvu. Já vás nebudu zdržovat. Doporučuji postoupit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 72. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 99 pro návrh 95 proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Vážené kolegyně a kolegové. Teď jsem se dostal do poněkud problematické situace, neboť spousta bodů byla pevně zařazena na jiné termíny, než je tento. Někteří ministři vlády se nám omluvili z tohoto jednání, nicméně bych byl velmi rád, kdyby mně zbývající členové vlády věnovali pozornost. Já se domnívám, že smlouvy v druhém čtení, které předkládá pan ministr Schling, pan ministr Rusnok a pan ministr Lachnit, bychom mohli i bez jejich přítomnosti ve druhém čtení projednat a schválit. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů můžeme projednat až od 18.45 hodin. Takže bych doporučil teď, kdybychom se zabývali body 48, 50 a 51. Pan kolega, prosím.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já bych chtěl panu předsedajícímu potvrdit, že je dohoda pana ministra Schlinga s panem ministrem Dostálem, že tyto smlouvy uvede.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Jsem rád, že se pan ministr Dostál stal expertem na problematiku ministerstva dopravy.

 

Budeme se tedy věnovat projednávání bodu 48, kterým je

 

48.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944)
/sněmovní tisk 843/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal expert na problematiku civilního letectví pan ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane místopředsedo, dovolte, abych vám oznámil, že nejsem expert na civilní letectví, i když jste mě tak představil. Já jenom ctěné sněmovně chci sdělit, že pan ministr dopravy Schling mě poprosil, abych sněmovnu požádal, aby vyslovila ve druhém čtení s protokolem souhlas. Po prvním čtení, tedy ve fázi výborového zpracování, nebyly žádné připomínky, což jsem měl sněmovně v jeho zastoupení sdělit, pane místopředsedo. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 843/1, a prosím pana zpravodaje výboru kolegu Vojtěcha Vymětala, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Zahraniční výbor se smlouvou zabýval na svém jednání 3. května a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Protokolem o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, uzavřené v Chicagu v roce 1944.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Proto rozpravu končím a budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 73. Ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 111 pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod č. 50, kterým je

 

50.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství
jménem Evropského společenství, podepsaná dne 5. února 2001 v Praze
/sněmovní tisk 865/ - druhé čtení

 

Prosím, aby v zastoupení ministra financí tento návrh uvedl místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dne 5. února 2001 byla v Praze podepsána Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství. Počínaje rokem 2000 může Česká republika využívat nového finančního nástroje předvstupních strukturálních politik Evropských společenství, dále zvláštního předvstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova - dále jen SAPARD. Podpora Evropského společenství v rámci tohoto nástroje je zaměřena na oblast ekonomické a sociální soudržnosti, zejména ve vztahu k politice rozvoje zemědělství a venkova.

Předkládaná dohoda stanoví technický, právní a správní rámec pro provádění programu rozvoje zemědělství a venkova v České republice v letech 2000 až 2006. Dohoda podle čl. 9 vstoupí v účinnost dnem, kdy se obě vstupní smluvní strany navzájem informují o provedení všech formálních záležitostí nezbytných pro její uzavření.

Dohoda byla sjednána v jazyce českém a anglickém, v případě rozporů ve výkladu dohody je rozhodující anglické znění.

Předkládaná dohoda nevyžaduje změny v právním řádu České republiky, nedotýká se závazků obsažených v jiných mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána, a není v rozporu s právem Evropské unie a se zahraničněpolitickými zájmy České republiky.

Tato dohoda je mezinárodní dvoustrannou hospodářskou smlouvou všeobecné povahy, která má z hlediska právního řádu České republiky charakter prezidentské smlouvy. Sjednání roční dohody pro r. 2000 bylo provedeno jako smlouva vládní. V souladu s čl. 49 odst. 2 Ústavy České republiky se dohoda předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu a poté bude předložena podle článku 63 k ratifikaci prezidentovi České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP