(18.10 hodin)
(pokračuje Špidla)

Uzavření dohody nemá bezprostřední dopad na státní rozpočet, provádění dohody má dopad na státní rozpočet ve smyslu spolufinancování tohoto programu ze strany České republiky a zajištění administrativní kapacity pro správu tohoto programu.

Prostředky alokované pro Českou republiku v rámci roční dohody pro rok 2000 ve výši 22 mil. 440 tis. euro, tj. 808 mil. Kč, je třeba spolufinancovat z národních veřejných zdrojů částkou 261,3 mil. korun. Reálná potřeba finančních prostředků bude rozložena na období 2001 až 2002, přičemž lze předpokládat, že převážná část bude čerpána v roce 2002. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 865/3. Prosím pana kolegu Ransdorfa, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, předkládaná dohoda je dokladem toho, že probíhají jednání, která se týkají integračního procesu České republiky do Evropské unie. Předkládaná dohoda znamená, bude-li realizována, značný finanční přínos pro naši zemi. Není tedy důvodu, abychom bránili jako poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jejímu schválení.

Na základě projednání tohoto textu v zahraničním výboru doporučuji sněmovně, aby předkládaná dohoda byla přijata sněmovnou kladně.

Myslím si ale, že přesto je možné vyslovit určité otázky na předkladatele, které se týkají jednak akreditace platební agentury. Zatím je zablokováno 800 mil. díky tomu, že akreditace platební agentury neproběhla, a tato vláda se nemůže vymlouvat na to, že to zavinily vlády předchozí. Za rok 2001 je tedy stále zablokována velmi značná částka.

Kromě toho je možné se předkladatele dotázat na to, jak vidí záležitost prostředků z programu SAPARD, které neodpovídají svou výší počtu obyvatel naší země. Jsou např. u zemědělství nejnižší z deseti kandidátských zemí, přitom se nedá říci, že naše zemědělství by bylo ve srovnání s dalšími devíti kandidátskými zeměmi horší a mělo by méně vyspělou strukturu. Na druhé straně je ale tím odvětvím, které tady platilo sociální smír, které přineslo výrazné oběti a zasloužilo by si značnou finanční injekci.

Prosím tedy předkladatele, zda by bylo možné ještě reagovat v průběhu diskuse na tyto dva momenty. Jinak - opakuji znovu - sněmovně doporučuji přijetí této smlouvy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nevím, jestli vám mám poděkovat, pane kolego.

Předložený návrh dále iniciativně projednal výbor pro evropskou integraci a rozpočtový výbor, jejichž usnesení vám byla rozdána jako sněmovní tisky 865/1, resp. 2. Prosím, aby se slova postupně ujali zpravodajové těchto výborů. Pan poslanec Josef Krejčí.

 

Poslanec Josef Krejčí: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci projednal uvedený vládní návrh na své 45. schůzi konané dne 3. května t. r. Usnesení výboru jsme obdrželi v tisku 865/1. Uvedeným usnesením je doporučeno Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s Víceletou finanční dohodou mezi Českou republikou a komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji a prosím, aby se slova ujal také pan kolega Svatomír Recman z rozpočtového výboru.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, pane ministře, rozpočtový výbor projednal příslušnou víceletou finanční dohodu na své 44. schůzi dne 2. května 2001 a za předkladatele byla přítomna paní Haidlerová, ředitelka odboru Ministerstva financí. Rozpočtový výbor k němu přijal usnesení č. 432, které jste obdrželi v písemné podobě. Rozpočtový výbor stejně jako předcházející dva výbory ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s  návrhem víceleté finanční dohody, tak jak je předložena ve sněmovním tisku 865, vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otvírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Chtěl bych v rámci rozpravy požádat zpravodaje výboru pro evropskou integraci a rozpočtového výboru, kteří mají ve svém usnesení v podrobnostech drobné odlišnosti, aby mi sdělili, podle kterého návrhu budeme hlasovat, jestli podle návrhu zahraničního výboru, nebo výboru pro evropskou integraci. Jsou tam navíc v usnesení oproti zahraničnímu výboru slova "jménem Evropského společenství". Prosil bych o dohodu mezi zahraničním výborem na jedné straně a výborem pro evropskou integraci a rozpočtovým výborem. V bodě I máte za slovy "Komisí Evropského společenství" slova "jménem Evropského společenství", což je formulace, která není obsažena v usnesení zahraničního výboru. Myslím si, že to je formální rozdíl, ale přeci jen potřebuji znát jako řídící schůze nějakou dohodu.

 

Poslanec Svatomír Recman: Já mohu jako zpravodaj rozpočtového výboru doporučit, aby se hlasovalo ve znění usnesení zahraničního výboru. Taková v podstatě byla i praxe v minulosti, já se k tomu kloním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, děkuji. Pan místopředseda vlády, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Omlouvám se, že jsem nestačil teď sledovat debatu, které z těch usnesení bylo nakonec vzato v úvahu, ale myslím si, že z hlediska formálního je správnější formulace Dohoda mezi Českou republikou a komisí Evropských společenství, protože si myslím, že formulace "jménem" je poněkud širší a naznačuje z hlediska úzkého pojetí právní subjektivity ne zcela jasnou situaci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, pane ministře, já také respektuji rozhodnutí zpravodaje rozpočtového výboru a budeme hlasovat o usnesení ve znění předloženém zahraničním výborem.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 74. Ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 114 pro 92, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod

 

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem České republiky k I. Dodatkovému protokolu k Evropské rámcové úmluvě
o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady
/sněmovní tisk 882/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal v zastoupení ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že téměř 20 let existující Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady již nedostačovala současným potřebám místních a regionálních úřadů v oblasti přeshraniční spolupráce, byla koncem 90. let doplněna dvěma dodatkovými protokoly. Podmínkou, aby se Česká republika stala stranou těchto protokolů, je přístup k úmluvě. Daná předkládací zpráva se nyní věnuje významu úmluvy jakožto úvodu k vlastnímu odůvodnění přijetí dodatkového protokolu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP