(15.50 hodin)
(pokračuje Klaus)

Nyní budeme podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny hlasovat znovu. K přijetí tohoto usnesení je však třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech, tedy nejen přítomných poslanců. Máme nastaveno nové kvorum 101. Prosím, abych mohl zahájit hlasování.

Usnesením je schválit návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 711/4.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 176 hlasovalo pro 134, 26 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme schválili tento zákon a přecházíme k dalšímu bodu programu.

 

Dostáváme se k bodu

 

4.
Návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů
(zákon o České konsolidační agentuře)
/sněmovní tisk 839/5/ - vrácený Senátem

 

jako sněmovní tisk 839/6. Vítám mezi námi senátora Mirka Topolánka. Prosím opět ministra financí o stanovisko navrhovatele.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budete projednávat Senátem vrácený návrh zákona o České konsolidační agentuře. Senátem přijaté pozměňovací návrhy jsou spíše technického rázu a nemění výrazným způsobem původní znění zákona. Do jisté míry lze konstatovat, že došlo k zpřesnění Poslaneckou sněmovnou odsouhlasené verze návrhu zákona.

Česká konsolidační agentura je právním nástupcem Konsolidační banky, jejíž činnost musí být ukončena v srpnu tohoto roku v souvislosti s jinými zákony z oblasti bankovnictví. Podle návrhu zákona má být dozorčí rada České konsolidační agentury volena Poslaneckou sněmovnou. Pokud by nebyla tato volba včas provedena, bude muset Česká konsolidační agentura po určitou dobu působit bez tohoto kontrolního orgánu, který má dohlížet na výkon působnosti představenstva. Z uvedených důvodů doporučuji předlohu ke schválení.

K tomu, zda bude návrh schválen v poslanecké, či senátní verzi, mám neutrální postoj. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Kocourka jako zpravodaje rozpočtového výboru.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážený pane senátore, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj k tisku 839, což je návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, vysvětlil základní rozdíl mezi návrhem Poslanecké sněmovny, jak jej zaslala do Senátu, a stanoviskem Senátu a jeho pozměňovacími návrhy.

Senát v podstatě Poslanecké sněmovně navrhuje, aby Česká konsolidační agentura neměla kvaziněmecký model řízení, aby představenstvo nebylo tvořeno zaměstnanci agentury, na rozdíl od Poslanecké sněmovny, a v tom je zásadní rozdíl. Vzhledem k tomu, že se domnívám, že bychom měli udržet původní koncept kvaziněmeckého modelu řízení, to znamená, aby představenstvo a členové představenstva byli zároveň zaměstnanci agentury, doporučuji sněmovně, aby setrvala na svém původním návrhu, jak jej zaslala Senátu k projednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Poslanec Vávra jako zpravodaj hospodářského výboru se chce vyjádřit? Nechce.

Otevírám rozpravu. První vystoupí senátor Mirek Topolánek. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Mirek Topolánek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu vás dlouho zdržovat. Předlohu, kterou máte před sebou, projednal garanční výbor, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, a doporučil Senátu ji schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. V Senátu jsme tisk projednávali 17. května a celá řada pozměňovacích návrhů neprošla hlasováním a to, co prošlo, jsou víceméně technické změny. Aniž bych chtěl polemizovat s panem poslancem Kocourkem, nemyslím si, že dochází ke změně modelu, dochází k některému zpřesnění činnosti představenstva, dozorčí rady včetně stanovení jejich odměn. Věcný návrh, který je polemický, je bod 9 pozměňovacích návrhů, které máte před sebou, a to je omezení splatnosti vlastních dluhopisů Konsolidační agentury, kde panovala obava z vydávání vlastních dluhopisů touto agenturou, a proto je jejich splatnost omezena zákonnou dobou činnosti agentury, tj. 31. 12. 2011. Ostatní změny nejsou podstatné.

To je všechno, co k tomu mohu říci, a hlasování je na vás. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Topolánkovi. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím.

Musím nechat hlasovat o návrhu usnesení. K přijetí následujícího usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců, což by znamenalo, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o České konsolidační agentuře ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 839/6, čili senátní verze.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 33 z přítomných 176 poslanců 33 pro, 94 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat znovu podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o Konsolidační agentuře ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 839/5, kvorum 101, je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 176 poslanců pro 151, zcela unikátní 0 proti. Návrh byl přijat a zákon byl přijat v podobě, jak ho přijala Poslanecká sněmovna.

 

Děkuji smutnému panu senátoru Topolánkovi, který se nicméně křečovitě usmívá, takže je všechno v pořádku.

Hlásí se pan poslanec Vidím. Prosím o pozornost k jeho oznámení.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k právě přijatému usnesení, kterým Poslanecká sněmovna schválila vznik České konsolidační agentury, vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů na členy dozorčí rady této agentury, a to do čtvrtka tento týden do 18. hodiny. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Tím jsme se dostali ke druhým čtením, a to k bodu č. 5, kterým je

 

5.
Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
/sněmovní tisk 835/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády prosím, aby ministr financí uvedl tento návrh zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP