(16.00 hodin)

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, při vypracovávání právě projednávaného návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě zohlednilo Ministerstvo financí dvě zásadní hlediska. První je skutečnost, že vláda jako nejvyšší exekutivní orgán nedisponuje při realizaci úkolů finanční politiky jednotným a koordinovaným systémem finanční kontroly ve veřejné správě. Druhým je pak hledisko nutnosti transformace kontrolních mechanismů na systémy srovnatelné se systémy států Evropských společenství.

Kromě toho zpracovatel zohlednil připomínky poslanců a senátorů, které vedly k zamítnutí původní verze návrhu zákona v listopadu 2000. Soustředil se rovněž na důslednější vyjádření účelu zákona, kterým je vytvoření právního rámce pro ustavení uceleného systému finanční kontroly ve veřejné správě.

Takto přepracovanou verzi návrhu zákona schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu v prvním čtení 28. února t. r., poté podvýbor pro kontrolu rozpočtového výboru ustavil pracovní skupinu odborníků -

(V sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Promiňte, pane ministře. Prosím poslance, včetně vašich kolegů z vlády, aby ti, kteří nechtějí poslouchat vaše úvodní slovo, opustili tento jednací sál a aby si šli dohodnout své věci mimo sál. Prosím, abyste ministra financí poslouchali. Jinak není možné v této místnosti fungovat!

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedo. Podvýbor pro kontrolu rozpočtového výboru ustavil pracovní skupinu. Tato pracovní skupina se podílela na dalších úpravách předloženého návrhu zákona. Členy této pracovní skupiny byli kromě zástupců Ministerstva financí rovněž poslanci, zástupce Nejvyššího kontrolního úřadu a zástupce Svazu měst a obcí. Ministerstvo financí ve spolupráci s dalšími členy této skupiny vypracovalo komplexní pozměňovací návrh, který je předmětem dnešního projednávání ve druhém čtení.

V této souvislosti je nutné zdůraznit také spolupráci s Evropskou komisí na úpravě návrhu zákona. Její připomínky byly dne 21. května t. r. projednány s reprezentantem generálního ředitelství pro rozpočet Evropské komise a rovněž byly zapracovány do předloženého návrhu.

Dovolte mi také zdůraznit skutečnost, že předložená verze návrhu zákona je výsledkem úzké spolupráce s Nejvyšším kontrolním úřadem. Do zmíněného komplexního pozměňovacího návrhu jsou zapracovány připomínky tohoto úřadu. V souladu s těmito připomínkami pak např. jednotlivá ustanovení jsou nově členěna do příslušných částí návrhu zákona, které samostatně upravuje.

Jedná se o tyto části: veřejnosprávní kontrolu vykonávanou u zákonem stanovených organizací Ministerstvem financí a územními finančními orgány, dále správci kapitol státního rozpočtu, územními samosprávnými celky a okresními úřady; kontrolu mezinárodních smluv včetně pravidel pro výkon této kontroly; vnitřní kontrolní systém v rámci orgánů veřejné správy včetně ustanovení pro předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu a ustanovení pro funkčně nezávislý vnitřní audit.

Obdobně byl tento návrh zákona v části týkající se kontrolní působnosti u územně samosprávných celků upraven po vzájemných konzultacích a v souladu s připomínkami zástupců Svazu měst a obcí.

Myslím, že z toho, co jsem uvedl, je patrné, že návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě v dnes předkládané formě komplexního pozměňovacího návrhu respektuje požadavky Evropské komise, respektuje také požadavky všech členů pracovní skupiny ustavené rozpočtovým výborem a má jejich podporu.

V tomto znění návrh zákona jednomyslně přijal rozpočtový výbor na své schůzi 6. června t. r. a rovněž jednomyslně jej podpořil dne 7. června i výbor pro evropskou integraci. Věřím proto, že předložený návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě najde podporu i v Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Za omluvenou zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Němcovou vystoupí poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, pan ministr mi ulehčil práci, protože zhodnotil vývoj projednávání a výsledek práce pracovní skupiny, kterou vytvořil podvýbor pro kontrolu rozpočtového výboru. Proto vás jen krátce seznámím s usnesením č. 452 z 45. schůze rozpočtového výboru, konané 6. června 2001.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Eduarda Janoty, zpravodajské zprávě poslankyně Němcové a po rozpravě rozpočtový výbor PSP

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby a) s vládním návrhem zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon o finanční kontrole, sněmovní tisk 835, vyslovila souhlas ve znění komplexního pozměňovacího návrhu podle přílohy tohoto usnesení, a zároveň b) tento komplexní pozměňovací návrh vzala za základ projednávání ve druhém čtení;

II. zmocňuje zpravodajku, aby a) ve spolupráci s legislativním odborem Poslanecké sněmovny zapracovala do komplexního pozměňovacího návrhu legislativní změny a doplňky v souladu s legislativními pravidly, b) s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Já si dovolím, jelikož jsem byl jedním z členů komise, která zpracovávala komplexní pozměňovací návrh, vás jen krátce seznámit s mým názorem na věc. Musím jen s lítostí konstatovat, že tak dlouho trvalo, než se přišlo na to, že tento zákon musí být konsensem všech stran, které mají s tímto co do činění. Proto jsme také projednávali tuto materii nadvakrát a domnívám se, že již dávno mohla být za námi.

Přesto i já s potěšením konstatuji, že vznikl konsensuální návrh, který definuje finanční kontrolu, její cíle, postupy a metody, za druhé působnost jednotlivých orgánů a procesní pravidla jejího výkonu a informování o výsledcích kontrol, zavádí vnitřní kontrolní systémy v orgánech státní správy, které se skládají z kontroly při řízení a interního auditu. V neposlední řadě samozřejmě zavádí kontrolu podle mezinárodních smluv, což byl hlavní požadavek Evropské unie.

Proto připomínám znovu usnesení rozpočtového výboru, aby komplexní pozměňovací návrh byl vzat za základ pro projednávání ve druhém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Prosím pana poslance Petra, aby vystoupil za výbor pro evropskou integraci.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se 163. usnesením výboru pro evropskou integraci ze 46. schůze, která se konala 7. června 2001.

K vládnímu návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, sněmovní tisk 835, doporučuje výbor pro evropskou integraci Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu schváleného rozpočtovým výborem dle usnesení č. 452 ze 45. schůze rozpočtového výboru, konané 6. června 2001. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda pan poslanec Hrnčíř chce vystoupit za výbor pro veřejnou správu. Nikoliv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP