(16.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Otevírám obecnou rozpravu, do které se mi písemně nikdo předem nepřihlásil. Rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedo, chtěl bych upozornit, že v usnesení rozpočtového výboru byl návrh vzít za základ projednávání ve druhém čtení komplexní pozměňovací návrh, takže navrhuji, abychom to odhlasovali nejdříve, aby pozměňovací návrhy zaznívaly eventuálně v podrobné rozpravě k tomuto návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Musím nalákat Poslaneckou sněmovnu. Raději vás v této chvíli odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Je nás tady zatím málo.

Budeme hlasovat o návrhu poslance Doležala, abychom za východisko pro předkládání pozměňovacích návrhů přijali znění komplexního pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru, se kterým, jak tomu rozumím, souhlasí i výbor pro evropskou integraci.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 126 poslanců 124 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

A nyní tedy podrobná rozprava k tomuto znění. Pan poslanec Doležal jako první.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych předložil některé pozměňovací návrhy, které nebyly uplatněny v komplexním pozměňovacím návrhu, protože s nimi nebyla stoprocentní shoda v rámci pracovní komise, a já je považuji za lepší, takže ať rozhodne Poslanecká sněmovna.

1. Navrhuji nové znění § 2 písmen m), n) a o), a to písmeno m) ve znění: "hospodárné je takové použití veřejných prostředků, které slouží k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů".

Nové znění písmena n): "efektivní je takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu kvality a přínosu splněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění".

Nový bod o): "účelné je takové použití veřejných prostředků, které zajistí maximální míru splnění stanovených úkolů".

2. Navrhuji nové znění § 3, a to následující: "§ 3. Finanční kontrola. Finanční kontrola ve veřejné správě zahrnuje soubor navazujících řídicích a kontrolních postupů a metod, kterými je ověřována správnost finančních a majetkových operací při hospodaření s veřejnými prostředky včetně toho, zda je zaveden a účinně působí vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy."

3. Navrhuji změnu pořadí bodů v § 4, a to bod a) přečíslovat na d), bod b) na a), bod c) na b) a bod d) na c). V § 4 odst. 2 nahradit slova "písmeno a)" slovy "písmeno d)".

4. Název části druhé nahradit novým názvem, a to "Působnost kontrolních orgánů a procesní pravidla".

5. Navrhuji vypustit v komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru slovo "veřejnoprávní" a nahradit je slovy "podle tohoto ozákona". Tato úprava se týká § 7 - 13, 16, 18 a 29.

6. Dále podle legislativních pravidel má být text, pokud je to možné, v jednotném čísle. Z toho důvodu navrhuji v komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru provést potřebné úpravy při závěrečném zpracování pro třetí čtení. To se týká § 7 - 13, dále § 2, 26 včetně nadpisu, § 27 včetně nadpisu a dále § 27, 29 a 30.

7. Navrhuji nové znění bodu 3 a 4 v § 13. Bod 3 zní: "Zjistí-li kontrolní orgán u kontrolované osoby nesrovnalosti v dokladech o dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, použije při kontrole u osoby povinné spolupůsobit při výkonu této kontroly přiměřeně postup podle odst. 1."

Nový bod 4 zní: "Pokud se osoba povinná spolupůsobit ke kontrole podle odst. 3 již předem ve smlouvě o dodávkách zboží nebo služeb nezavázala, kontrolní orgán je oprávněn vyžádat si doklad v rozsahu nezbytném k ověření příslušné operace."

8. Navrhuji vypustit v § 13 bod 5.

9. V nadpisech v následujících paragrafech navrhuji vypustit slovo "veřejnosprávních". To je § 13, 14 a 15.

10. Navrhuji vypustit § 17, 20 a 21.

11. V § 22 vypustit v bodě 6 odstavec a) a v odst. b) nahradit číslovku 300 000 číslovkou 1 mil.

12. Navrhuji nový název hlavy II, který bude znít: "Kontrola prováděná při řízení".

13. Navrhuji nové znění § 42, a to následující: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Táži se, kdo se dále hlásí. Pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předmětem zákona je finanční kontrola ve veřejné správě a v komplexním pozměňovacím návrhu je vymezen pojem veřejnosprávní kontrola. Je třeba vzít v úvahu, že kontrola ve veřejné správě představuje celý systém, který tvoří zejména vnitřní kontrola v orgánech veřejné správy, instanční kontrola a kontrola vykonávaná orgány veřejné správy navenek, také kontrola vykonávaná vůči orgánům veřejné správy jinými subjekty, např. NKÚ, soudy a občany. Předmětem kontroly ve veřejné správě, tedy v tomto případě nazvané veřejnosprávní kontroly, mohou být nejrůznější skutečnosti, např. vydané rozhodnutí, dodržování pracovní kázně apod. To znamená, že finance představují pouze jeden z předmětů kontroly. V tomto ohledu se přikláním k návrhu předřečníka, aby v návrhu zákona byl změněn pojem "veřejnosprávní kontrola".

Mám celkem tři drobné pozměňovací návrhy technického nebo drobně legislativního charakteru. V § 5 věta druhá, slova "zajistit zejména tyto hlavní zásady" nahradit slovem "zejména". Pojem "hlavní zásady" je podle mého názoru nadbytečný a matoucí, neboť jde o povinnosti vedoucích, a ne o žádné zásady.

V § 7 odst. 1 slova "zajišťuje metodiku" nahradit slovy "metodicky řídí".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP