(16.20 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Je to podle mě lepší legislativně technické řešení.

Poslední, v § 23 odstavec 3 vypustit slovo "také". Podle mého názoru se opět jedná o slovo nadbytečné, lepší řešení je bez tohoto slova.

Děkuji za podporu těchto návrhů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Ne-li, podrobnou rozpravu končím. Končím tím i projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu, kterým je

 

6.
Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti
/sněmovní tisk 872/ - druhé čtení

 

Návrh opět uvede ministr financí pan Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budete projednávat ve druhém čtení vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti. Při prvním čtení přikázala Poslanecká sněmovna návrh k projednání v rozpočtovém výboru. Při projednávání návrhu zákona v tomto výboru byly poslanci vzneseny tři pozměňovací návrhy, které byly konzultovány s mým ministerstvem a byly akceptovány. Jedná se o následující okruhy.

1. Bylo doplněno znění § 1 tak, aby se působnost zákona vztahovala i na spořitelní a úvěrní družstva.

2. Ve stejném smyslu byl doplněn i § 2 odstavec 2. Tedy vztahovat se na spořitelní i úvěrní družstva.

3. Do ustanovení § 3 odstavec 2 bylo doplněno písmeno f), které umožní provádět platby v hotovosti v případech vyhlášení krizového stavu - povodně a jiné živelní pohromy apod.

Dámy a pánové, doporučuji vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti ke schválení s pozměňovacími návrhy přijatými rozpočtovým výborem. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 872/1. Prosím opět pana poslance Doležala o stanovisko.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru č. 869 ze 47. schůze rozpočtového výboru konané dne 13. června 2001.

Po úvodním slově náměstka ministra financí pana Šulce, zpravodajské zprávě poslance Doležala a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o omezení plateb v hotovosti - tisk 872 - vyslovila souhlas s těmito připomínkami.

Připomínky nebudu číst, protože je máte všichni k dispozici - tisk 872/1. Dovolím si jenom zrekapitulovat průběh rozpravy v rozpočtovém výboru. Rozpočtový výbor zahájil projednávání tohoto zákona na své 44. schůzi 2. května, kdy bylo zahájeno projednávání. Proběhla velká diskuse, kde byly zmíněny hlavní tři výhrady vůči tomuto zákonu, a to byla otázka krizových stavů, otázka kampeliček. Diskutovala se i otázka případné poruchy či nefunkce bankovního systému, jak budou dál probíhat platby. Na další následné schůzi, a to 47. schůzi dne 13. 6. 2001, byly zpracovány pozměňovací návrhy ve spolupráci s Ministerstvem financí. Poté bylo přijato usnesení, se kterým jsem vás před chvílí seznámil.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášku. Rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Pan poslanec Doležal - ten je dnes nejpilnější.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Otázka je, jak mi to dlouho vydrží. Navrhuji jen dva pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh se týká nového znění § 3 odstavec 2 bodu e), a to nové znění: platby provedené osobami prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo držitele devizové licence k poskytování peněžních služeb nebo vklady v hotovosti na účet či provedení výběru z účtu.

Krátké zdůvodnění. Musím konstatovat, že při diskusi s ministerstvem se jednalo o to, zda je bezhotovostní platba, platba prostřednictvím pošty, případně vkladu či výběru z bankovního účtu, protože v zákoně a údajně díky legislativcům je nejdříve uvedeno, že toto není bezhotovostní platba, ale poté v § 3 odstavec 2 je řečeno, že tyto platby jsou mimo tento zákon. To znamená, že se na ně nevztahuje. Po přečtení ale - a musím se přiznat, že několik novinářů mi též telefonovalo - znění bodu e) bylo takové, že by to fungovalo pouze v případě, že byste si peníze sami vkládali na účet, což by vůbec nic neřešilo.

Dále navrhuji číslovku "milion" nahradit číslovkou "3 miliony". Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Hlásí se někdo další? Pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, především bych chtěl, abyste omluvili moji hlasovou indispozici, zároveň mi dovolili - byť hlasem slabým - předložit pozměňující návrh, ve kterém bych navázal na pozměňující návrh kolegy Doležala. V § 4 odstavec 1 číslovku "1 milion korun" nahradit číslovkou, a to variantně: a) "10 milionů", b) "5 milionů". Tento pozměňující návrh je variantní k pozměňujícímu návrhu kolegy Doležala. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, paní předsedající. Velice stručně k předneseným návrhům na zvýšení částky. Chtěl bych uvést, že částka je citlivým bodem tohoto zákona. Pokud bude směřovat k veliké sumě, smysl zákona se podle mého názoru značně rozmělní. Prosím vnímat toto při těchto pozměňovacích návrzích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda si přeje na závěr vystoupit. Nepřeje. Žádné návrhy, o kterých by se hlasovalo, nepadly. Tím tedy končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 871/ - druhé čtení

 

Jedná se podle § 92 - 94 jednacího řádu. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kterému udílím slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve druhém čtení uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, tzv. horní zákon.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP