(16.30 hodin)
(pokračuje Grégr)

Cílem předloženého návrhu je dosažení plné kompatibility právního řádu České republiky s právem Evropských společenství v oblasti uvádění výbušnin na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. Návrh zákona jsem podrobně zdůvodnil v prvním čtení dne 6. dubna 2001. Přikázali jsme jej k projednání hospodářskému výboru a projednal jej i výbor pro evropskou integraci. Oba jmenované výbory přijaly k jmenované předloze doporučující usnesení. Ve shodě s vládním návrhem výbory konstatovaly potřebu sladit uvádění výbušnin pro civilní účely na trh s právem Evropského společenství.

Mohu konstatovat, že pozměňovací návrhy hospodářského výboru, jejichž cílem a podstatou je zpřesnění projednávané materie, jsou pro mne akceptovatelné.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o propuštění návrhu zákona do třetího čtení a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi.

Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a iniciativně ho projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 871/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Josef Hojdar.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, své úvodní slovo k předkládanému návrhu novely jsem zde přednesl v prvním čtení. Od té doby se na tomto nic nezměnilo, takže vám zde předkládám pouze usnesení hospodářského výboru, které máte pod číslem 871/2. Chci vám zde jenom říci, že hospodářský výbor na své 57. schůzi, která se konala 13. června roku 2001, projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, tzv. horní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu pana Ing. Špačka a zpravodajské zprávě Ing. Hojdara a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 871 s pozměňovacími návrhy, které máte uvedeny ve sněmovním tisku 871/2, jak jsem zde již uvedl.

Na základě projednání bylo ještě přijato usnesení, ve kterém hospodářský výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy ve spolupráci s legislativním odborem, což bylo provedeno. Za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, a za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Toto je celé usnesení, které přijal hospodářský výbor. Na základě tohoto usnesení také doporučuji, aby byl tento zákon postoupen do třetího čtení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hojdarovi. Nyní prosím, aby stanovisko výboru pro evropskou integraci přednesl pan poslanec Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci jako na své 156. usnesení, které bylo přijato na 46. schůzi konané dne 7. června 2001, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, horní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 871, v rámci obecné rozpravy konstatoval, že uvedený sněmovní tisk o výbušninách a státní báňské správě, tzv. horní zákon, zavádí do uvedených zákonů změny, které vycházejí jednak z úmluvy Mezinárodní organizace práce, které se týkají bezpečnosti při práci v dolech, a změny, které mají zajistit kompatibilitu se směrnicemi Evropského společenství o výbušninách pro civilní účely a podmínkami pro udělování povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíku.

Výbor pro evropskou integraci doporučuje Poslanecké sněmovně, aby uvedený návrh schválila. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby o výsledcích jednání ve výboru informoval schůzi Poslanecké sněmovny, a zároveň zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem provedl příslušné legislativně technické úpravy, což bylo provedeno.

Čili výsledný verdikt zní, že výbor pro evropskou integraci doporučuje Poslanecké sněmovně, aby sněmovní tisk 871 schválila. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Petrovi. Otevírám podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek v obecné rozpravě k předložené novele zákona č. 61/1988 a č. 44/1988, tzv. horního zákona.

Předložená novela se v podstatě týká opět harmonizace práva s právem Evropské unie a je to vyloženě záležitost technická, která řeší v podstatě tři okruhy problémů. Za prvé harmonizace problémů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní využití, což dozoruje Český báňský úřad. Za druhé je to oblast horního práva o podmínkách udělování a využívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíku a za třetí je to část, která se týká požadavků vyplývajících z přijetí úmluvy Mezinárodní organizace práce týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech.

Mé připomínky, které předložím jako pozměňovací návrhy, se budou týkat především zákona č. 44/1988 Sb., tzv. horního zákona. Dle mého názoru je jen škoda, že jeho úplná novela se předpokládá až v roce 2003, neboť v současném zákonu je již řada archaismů.

Má první připomínka se týká odstranění nerovnosti mezi tím, který těží stejný nerost na vyhrazeném ložisku, a to jednou jako vyhrazený nerost a ve druhém případě jako nevyhrazený nerost, jako odpad při těžbě užitkového nerostu, ale který se dále používá jako surovina k prodeji. Za takto vytěžený nerost však podle zatím platných předpisů nemusí platit poplatky státu, a tudíž je na trhu zvýhodněn. To však je řešeno pozměňovacím návrhem hospodářského výboru v § 32a, proto nebudu předkládat pozměňovací návrh vlastní.

Druhou mou připomínkou je otázka v tomto zákonu používaného názvu revírní báňská záchranná stanice, kterýžto název nahradil vyhláškou Českého báňského úřadu č. 341 z roku 1992 používaný a vžitý název hlavní báňská záchranná stanice. Tímto se do té doby třístupňová organizace báňské záchranné služby stala dvoustupňovou. Byl tedy zrušen střední článek - obvodní báňské záchranné stanice. Důvodem této změny bylo při podstatném útlumu těžby zjednodušit organizaci báňské záchranné služby. Dnešní název revírní báňská záchranná stanice však již dnes neodpovídá původní působnosti v jednom revíru, neboť např. tato stanice v Ostravě obsahuje nejen ostravsko-karvinský revír, ale území celé Moravy a Slezska, ale i dalších osm okresů v Čechách, a to bez ohledu na název hornického revíru nebo společností, které na jmenovaných územích provádějí hornickou činnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP