(16.40 hodin)
(pokračuje Gongol)

Jednoduchý pozměňovací návrh, který tento problém vyřeší, předložím v podrobné rozpravě, protože si nejsem jist, jestli je to usnesení hospodářského výboru.

Třetí mou připomínkou je otázka používání tzv. koeficientů prodejnosti při ohodnocování nemovitostí na poddolovaném území. Stručně řečeno - občan, kterému je poddolován dům a určen k demolici, dostane za něj cenu, která z odhadní ceny představuje pouze 70 %, neboť pro tento region vydalo Ministerstvo financí vyhlášku, ve které je stanoven tzv. koeficient prodejnosti ve výši 0,7. Jistě každému rozumně uvažujícímu poslanci musí být jasné, že prodejnost nemovitosti je ovlivněna devastací krajiny a okolí způsobenou poddolováním. Tak občan nejen že doplácí na životní prostředí, ve kterém žije, ale je krácen na ohodnocení svého majetku. Koneckonců se domnívám, že zákon 151/97 Sb., tj. zákon o ohodnocování nemovitostí, jasně stanoví, o které výkupy jde, a to v § 1, u kterých tento zákon má svoji platnost, a tam není uvedeno, že by měl platit pro výkupy z titulu poddolování.

Jinými slovy se tedy domnívám, že uvedený koeficient by se na tyto nemovitosti neměl uplatňovat, i když jej odhadci uplatňují, a že je občan krácen na svých zákonných právech. V podrobné rozpravě proto doporučím doprovodné usnesení, kterým by sněmovna uložila vládě, aby prozkoumala oprávněnost stávajícího uplatňování zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky 173/2000 Sb. u objektů, které jsou vykupovány z titulu poddolování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy k tomuto návrhu zákona? Poněvadž tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Pane zpravodaji, domnívám se, že nepadly žádné návrhy, o kterých bychom v tuto chvíli museli hlasovat. V důsledku toho mohu zahájit rozpravu podrobnou a ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Opět vidím přihlášku pana poslance Gongola, dávám mu slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Mám jeden pozměňovací návrh a návrh na doprovodné usnesení.

Pozměňovací návrh zní - v § 7 odst. 7 a 8 změnit název z revírních báňských záchranných stanic na hlavní báňské záchranné stanice.

Dále pak navrhuji doprovodné usnesení tohoto znění: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby prozkoumala oprávněnost používání koeficientu prodejnosti vyplývajícího ze zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb. u objektů, které jsou vykupovány z titulu poddolování."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, nebudu zde líčit, proč tento zákon je předkládán. Myslím si, že všechny věci jsou akceptovatelné včetně obsahu usnesení, které bylo schváleno hospodářským výborem.

Dovoluji si však navrhnout jednu jedinou změnu, která se týká bodu 5 odst. 6 § 3, kde navrhuji v písmenu g) zrušit tečku na konci věty a doplnit slova tohoto dodatku: "pokud už není Českým báňským úřadem schváleno jejich použití jinde v České republice." - Jedná se totiž o to, že zde v tomto písmenu je popisováno, že před prvním použitím je organizace povinna předložit Českému báňskému úřadu ke schválení vybrané typy nových strojů a zařízení. Zdá se mi redundantní, aby pokud už toto schválení Český báňský úřad udělil, aby se to dělalo znovu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není-li tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Pokud si pan ministr nebo pan zpravodaj nepřejí vystoupit na závěr, mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem našeho programu je bod číslo

 

8.
Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 875/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych ve druhém čtení uvedl vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů a o změně některých zákonů.

Návrh zákona transponuje do právního řádu České republiky směrnici Rady 87/102 EHS, o sbližování zákonů a dalších právních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru. Jeho cílem je ochrana spotřebitele ve smluvních vztazích, ve kterých je sjednáván spotřebitelský úvěr, neboť stávající právní úprava této oblasti je nedostatečná.

Spotřebiteli je třeba zejména poskytnout všechny potřebné informace o podmínkách úvěru, o závazcích a o nákladech, které s jeho poskytnutím souvisí. Proto návrh zákona stanoví obsahové náležitosti, které musí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vedle obecných náležitostí jednotlivých smluvních typů obsahovat. Mezi tyto náležitosti zejména patří stanovení roční procentní sazby nákladů na tento úvěr. Uvedená sazba bude počítána jednotným způsobem, takže umožní spotřebiteli objektivně porovnat výhodnost jednotlivých nabídek spotřebitelského úvěru poskytovaných na trhu. Důležitou informací je rovněž stanovení podmínek, za kterých je možno smluvní vztah předčasně ukončit, včetně stanovení práva na poměrné snížení celkových nákladů na spotřebitelský úvěr.

Musím zdůraznit, že předkládaný návrh zákona neklade meze podnikatelské činnosti. Z informací, které máme, vyplývá, že řada subjektů na trhu se při poskytování úvěrů již dnes chová obdobně, jak předpokládá navrhovaný zákon. Především nezatajují a nezkreslují pro spotřebitele důležité údaje. Na druhé straně však je nemálo příkladů svědčících o tom, že spotřebitelům se často dostává neúplných podkladů pro jejich rozhodování. Navrhovaný zákon proto chce napomoci k vytvoření jednotného a průhledného právního prostředí v oblasti úvěrování, podpořit tak zdravé konkurenční prostředí a přitom ochránit spotřebitele.

Předkládaný návrh byl v prvním čtení přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, hospodářskému výboru, rozpočtovému výboru a výboru pro evropskou integraci. Všechny výbory přijaly k vládnímu návrhu zákona doporučující usnesení ve znění jimi přijatých pozměňovacích návrhů. Většina jich směřuje k paragrafům 6, 8 a 9. Mohu konstatovat, že uplatněné pozměňovací návrhy v naprosté většině zpřesňují a zkvalitňují návrh a jsou pro mne přijatelné.

Upozorňuji však na pozměňovací návrh rozpočtového výboru k § 9.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP