(16.50 hodin)
(pokračuje Grégr)

Tento návrh vypouští nárok spotřebitele na náhradu škody, čímž oslabuje postavení spotřebitele. Proto by i takovýto návrh mohl být posuzován jako nekompatibilní s příslušnou směrnicí Evropské unie. Dovoluji si vás proto, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádat, abyste ještě jednou posoudili tento pozměňovací návrh.

Jinak si dovoluji předpokládat, že propustíte návrh zákona do třetího čtení, neboť, jak jsem uvedl, posiluje ochranu spotřebitele, což je jistě naším společným zájmem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vládní jsme v prvém čtení přikázali k projednání čtyřem výborům. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 875/1 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Martin Starec, který je současně zpravodajem ústavně právního výboru.

 

Poslanec Martin Starec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru č. 317 ze dne 13. června 2001 k vládnímu návrhu zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů.

Hospodářský výbor projednal tento návrh zákona na své 57. schůzi konané dne 13. června 2001 a přijal toto usnesení:

Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit vládní návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Seznam návrhů je samozřejmě ve zprávě uveden. Návrhů je celkem 22.

Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem KPS provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah návrhu zákona. Vesměs tyto návrhy již byly do textu zapracovány.

Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto zákona v hospodářském výboru.

Projednávání probíhalo bez větších problémů. I já se domnívám, že návrhy, které byly v hospodářském výboru přijaty, zlepšují návrh zákona a umožňují tak jeho lepší projednání ve třetím čtení. Doporučuji tedy, aby tento návrh zákona byl po diskusi postoupen do třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání rozpočtového výboru informoval zpravodaj poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru, sněmovní tisk 875/3.

Rozpočtový výbor projednával tento zákon na své 44. schůzi dne 2. května a 47. schůzi 13. června a přijal následující usnesení:

Po úvodním slově náměstka ministra průmyslu a obchodu pana Špačka a zpravodajské zprávě poslance Doležala a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů, tisk 875, vyslovila souhlas s těmito připomínkami - připomínky nebudu číst;

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci projednal rovněž návrh tohoto zákona. Výsledek tohoto jednání naleznete v tisku 875/2. Nebudu ho číst.

Výbor pro evropskou integraci se zabýval především tím, co je jeho úkolem, a to je posouzení splnění harmonizačních cílů tohoto zákona. Výbor konstatoval, že plněny jsou. Proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila.

Výbor také doporučil přijmout 12 pozměňovacích návrhů, z nichž druhý až desátý a pak dvanáctý jsou v podstatě jednoduché, problém nevzbuzující změny, které upřesňují text zákona.

Chci pouze upozornit na změnu pod č. 1 a pod č. 11. První mění návrh limitu pro spotřebitelské úvěry, které se budou řídit tímto zákonem, ze dvou tisíc na pět tisíc. V bodě 11 se navrhuje vypustit část třetí zákona. Část třetí se týká zákona bankovního, kde k institucím, které mohou dostat zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství a které podá banka bez souhlasu klienta na písemné vyžádání, patří také Česká obchodní inspekce, která je pověřena dozorem nad tímto zákonem. Výbor doporučil tento bod ze zákona vypustit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Moje přihláška je spíše do té rozpravy předchozí. Ve svém vystoupení jsem totiž hovořil pouze o usnesení hospodářského výboru. Měl bych ještě informovat sněmovnu o usnesení ústavně právního výboru.

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, ústavně právní výbor vyhodnotil a projednal tento vládní návrh zákona a svým usnesením ze dne 26. dubna 2001 č. 875/1, usnesení má č. 174, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení, a to je vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru… atd.

Přijal tři pozměňovací návrhy a pověřil předsedkyni a zpravodaje, aby učinili tak, jak je uvedeno v usnesení ústavně právního výboru. I tento výbor doporučil projednání tohoto zákona ve třetím čtení.

Dovolím si shrnout diskusi čtyř výborů. Připomínám, že byla prodloužena lhůta, a informuji o tom, že některé návrhy se mohou a také se opakují v jednotlivých usneseních.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil dva pozměňovací návrhy. (Buzková: Pane poslanče, je obecná rozprava.) Omlouvám se. To je do podrobné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud se do obecné rozpravy nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou, do které se přihlásil pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Teď tedy ty dva pozměňovací návrhy.

Navrhuji ve vládním návrhu vypustit § 6, 8, 9 a 11.

V usnesením rozpočtového výboru v bodě 14 navrhuji vypustit za slovy "nárok na snížení" slova "spotřebitelského úvěru a".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Pan ministr ani pan zpravodaj si pravděpodobně nepřejí vystoupit se závěrečným slovem.

Děkuji. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP