(17.00 hodin)
(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 886/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Jan Fencl, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní předsedající, ctěná sněmovno, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569 z roku 1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v prvé řadě sleduje vytvoření reálných podmínek Pozemkovému fondu ČR k tomu, aby mohly být prodávány hospodářské budovy a pozemky jimi zastavěné, které jsou pro zemědělskou výrobu nebo pro jiný účel jen velmi obtížně využitelné nebo vůbec nevyužitelné. Jedná se o nemovitosti, o které nemají zájem oprávněné osoby, a objekty jsou dlouhodobým nevyužíváním zcela zchátralé. Cílem návrhu je přijetí takových podmínek prodeje, které by tyto specifické nemovitosti učinily cenově dostupnými pro nabyvatele a současně přinesly finanční efekt nejen prodejem, ale i snížením nákladů na údržbu a ochranu tohoto majetku státu.

Konkrétně se změna podmínek prodeje týká odst. 2 § 2a a spočívá v tom, že se prodej bude uskutečňovat formou veřejného výběrového řízení, a to maximálně ve třech kolech. Pro každé kolo bude stanovena nabídková cena, která ve třetím kole může být snížena až na 1 % nabídkové ceny z prvého kola, pokud se prodává objekt bez zastavěného pozemku. Prodává-li se s budovou nebo stavbou současně i pozemek, musí být ve třetím kole nabídková cena rovna alespoň ceně zastavěného pozemku. Samotné snížení prodejní ceny není jedinou předností návrhu. Je třeba přihlédnout i k případné nutnosti demolice staveb, aby mohl být objekt dále využíván, takže nový nabyvatel přejímá vlastně i náklady spojené s odstraněním stavby.

Vedle nové úpravy prodeje budov, staveb a zastavěných pozemků se odstraňují v novele některé stávající výkladové obtíže, které se při realizaci prodeje vyskytovaly. Při projednávání návrhu novely č. 569/1991 Sb. v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny byl odsouhlasen pozměňující návrh na doplnění novely o možnost uspokojit nároky oprávněných osob na převod jiného majetku, § 11 odst. 2 zákona č. 229 z roku 1991 Sb., a to převodem lesních pozemků, které by převáděla státní organizace, které je svěřeno nakládání s lesy. Současně byl odsouhlasen pozměňující návrh na doplnění § 15 odst. 6 a použití příjmu Pozemkového fondu v roce 2001 na program obnovy venkova, a to ve výši 100 mil. korun.

Doporučuji vám propustit tuto materii do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 886/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor se předloženým sněmovním tiskem zabýval na své 45. schůzi 26. dubna roku 2001 a přijal k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569 z roku 1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, usnesení, které obsahuje několik pozměňovacích návrhů. Toto usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 886/1. Chtěl bych požádat váženou sněmovnu o podporu tohoto usnesení zemědělského výboru a doporučuji propustit tento předložený materiál k dalšímu projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do obecné rozpravy žádnou přihlášku nemám, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se přihlásil pan poslanec Jiří Havlíček, připraví se pan poslanec Milan Urban.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, do sněmovního tisku 886, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, navrhuji doplnit bod 1, který zní:

V § 2 se doplňuje odst. 8 tohoto znění: "Pozemkový fond může se státní organizací, které je svěřeno nakládání s lesy, uzavřít písemnou smlouvu, na základě které by tato organizace převáděla pozemky oprávněné osobě podle § 11 odst. 2 věty druhé zákona o půdě."

To je vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Milan Urban, připraví se pan poslanec Václav Pícl.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložil pozměňovací návrh k návrhu tisku 886. Bod č. 1 k bodu 3. V § 4 odst. 2 věta druhá zní: "Zařazení účetních jednotek podle § 1 odst. 2 do jednotlivých skupin podle charakteru jejich činností, účetní metody a jejich použití jednotlivými skupinami účetních jednotek, popřípadě jednotlivými účetními jednotkami v rámci těchto skupin, upraví prováděcí právní předpis."

Za druhé k bodu 31 - v § 25 odst. 4 se písm. c) zrušuje. Na konci odst. 4 se tečka nahrazuje čárkou a doplní se slova "vymezené v souladu s účetními metodami". Dosavadní písm. d) a e) se označují jako písmena c) a d).

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Václav Pícl, připraví se pan poslanec Jaroslav Palas.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážený paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych podal pozměňovací návrh k zákonu o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Za prvé v § 2 se za odst. 5 vkládá nový odst. 6, který včetně poznámky pod čarou 2c) zní: "(6) Pozemkový fond může bezúplatně převést do vlastnictví kraje nemovitosti, jsou-li potřebné pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených tímto krajem a zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení podle zvláštního právního předpisu2c). - 2c) § 13a zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb."

Dosavadní odst. 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP