(15.40 hodin)
(pokračuje Rusnok)

O toto překročení se v příslušném rozpočtovaném roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

Pokud nebude v zákoně toto ustanovení, nemohou být získané prostředky použity k uvedenému účelu. Současná rozpočtová pravidla totiž neumožňují překročení výdajů, pokud to nestanoví zákon. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila doplnění tohoto zákona v Senátem navrhovaném znění.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se pana poslance Kocourka, zda se chce vyjádřit k těmto návrhům.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jako zpravodaj sněmovny k tisku 711 zrekapituloval průběh projednávání v Poslanecké sněmovně, případně okomentoval pozměňovací návrhy Senátu k tisku 711.

V Poslanecké sněmovně byl tento návrh dluhopisového programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha za rok 1999 a změna zákona o cenných papírech schválena poměrně drtivou většinou. Pokud si vzpomínám, bylo to zhruba 170 hlasů pro a žádný proti. Takže v Poslanecké sněmovně tento návrh zákona prošel drtivou většinou.

Co se týká usnesení Senátu, zde bych chtěl podotknout dvě věci. Za prvé Poslanecká sněmovna se snažila ve svém návrhu novely zákona o cenných papírech řešit určitou diskriminaci některých subjektů na trhu cenných papírů a bohužel k této věci Senát zaujal odmítavý postoj, což si myslím, že není správné, případně bych uvítal spíše pozměňovací návrhy k iniciativě sněmovny narovnat tuto diskriminaci na trhu cenných papírů. Takže to je poznámka č. 1.

Poznámka č. 2. Jak zmínil pan ministr, je potřeba v souladu s rozpočtovými pravidly zapracovat, že prostředky získané emisí dluhopisů budou výdajem státního rozpočtu. Nicméně podle návrhu Senátu by se mělo měnit i saldo státního rozpočtu a financující položky, což je rozdíl oproti původnímu textu, který schválila Poslanecká sněmovna, která de facto řekla, že se pouze tyto příjmy z prodeje dluhopisů promítnou pouze do výdajů státního rozpočtu, nikoliv do jeho salda. A po informaci na rozpočtovém výboru, že díky těmto ustanovením by se mělo saldo státního rozpočtu na letošní rok zvýšit na deficit až 95 miliard, nemohu s tímto souhlasit.

To znamená, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby setrvala na původním schváleném návrhu novely zákona jak o dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky za rok 1999, tak změně zákona o cenných papírech ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji a otevírám rozpravu. Jako první vystoupí v rozpravě senátor Jaroslav Petřík.

 

Senátor Jaroslav Petřík: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, projednal Senát na své 7. schůzi dne 17. května t. r. a přijal usnesení, kterým vrací návrh citovaného zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, když pro jeho přijetí hlasovalo 56 senátorů z 59 přítomných a nikdo nebyl proti.

Důvody, které vedly Senát k vrácení návrhu zákona k opětovnému projednání v Poslanecké sněmovně, jsou následující. Pokud se týká části 1 dluhopisového programu na úhradu ztráty Konsolidační banky, bylo zde řečeno, že změna v čl. I § 1 odst. 4 je vyvolána skutečností, že od 1. ledna roku 2001 vstoupila v platnost nová rozpočtová pravidla, která neumožňují překročení výdajů státního rozpočtu, pokud takto nestanoví zákon. Pokud se týká vypuštění části 2, 3 a 4 zákona, který se týká cenných papírů, v Senátu obecně převládá názor, že zařazování vzájemně nesouvisejících zákonů do jedné právní normy se jeví jako krajně problematické a z hlediska právní teorie je považováno za nevhodné, neboť se tím vytváří nepřehlednost právního řádu. Při projednávání návrhu zákona v garančním výboru Senátu i na plénu dospěl Senát k názoru, že za nestandardní postup lze považovat ustanovení části 3, která prodlužuje lhůtu stanovenou povinným osobám pro uvedení poměru do souladu se schválenou novelou č. 362/2000 Sb., o cenných papírech, vyvolávající nejasnosti, odkdy prodloužená lhůta vlastně běží, a vytváří nerovnost mezi těmi, kteří své poměry do souladu citovanou novelou uvádějí, a mezi těmi, kteří dosud žádné kroky v této věci neučinili. Z legislativního hlediska je sporná zejména část 4, která je označena jako přechodná ustanovení k části druhé a třetí. Ve skutečnosti nejde o přechodná ustanovení k těmto částem zákona, ale o dodatečná přechodná ustanovení k zákonu č. 362/2000 Sb., který nabyl účinnost dnem 1. ledna t. r.

Senát je přesvědčen, že schválení zejména bodu 3 části 4 by tuzemskému kapitálovému trhu přineslo více škod než užitku. Senát svým stanoviskem ovšem nijak nechtěl zpochybnit racionální pohnutky autorů novely zákona o cenných papírech, ale oprávněně se domnívá, že byly nevhodně legislativně zpracovány. Uvedené důvody vedly pak Senát k vypuštění čl. 2, 3 a 4 projednávané novely citovaného zákona.

Paní poslankyně, páni poslanci, věřím, že posoudíte důvody, které vedly Senát k vrácení projednávaného návrhu zákona vám k opětovnému projednání, a hlasováním vyjádříte vůli, kterou podpoříte stanovisko, které přijal Senát. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu senátoru Petříkovi. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Jestli se do rozpravy nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Nepředpokládám závěrečná slova navrhovatele nebo zpravodaje.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999, a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 711/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 711/5.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 31 z přítomných 175 poslanců 67 hlasovalo pro, 87 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Zákon ve znění schváleném Senátem jsme tedy nepřijali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP