Stenografický zápis 15. schůze, 8. července 1999


(Schůze opět zahájena v 9.04 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


47. Vládní návrh zákona o transformaci Českých drah a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku /sněmovní tisk 265/ - prvé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Radim Chytka


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Libor Ježek


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková


51. Vládní návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslankyně Miroslava Němcová


52. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


53. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Petr Bendl


53. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/ - prvé čtení

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Tomáš Kladívko


54. Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Václav Frank
Poslanec Radko Martínek
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Petr Koháček


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jiří Václavek


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988), Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991) /sněmovní tisk 113/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Lubomír Zaorálek
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Stanislav Volák


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, sjednaná v Ottawě dne 20. 9. 1951 /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Vlach
Místopředseda PSP Stanislav Gross


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Praze dne 22. ledna 1999 /sněmovní tisk 224/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaromír Kohlíček


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Čtvrtý dodatek k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu - zvláštní jednorázová alokace zvláštních práv čerpání /sněmovní tisk 230/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jiří Vlach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 20. září 1997 v Ammánu /sněmovní tisk 246/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Petr Nečas


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsaná dne 3. listopadu 1997 v Ottawě /sněmovní tisk 238/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miloslav Výborný


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, podepsaná ve Washingtonu dne 4. února 1998 /sněmovní tisk 239/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena ve 13.02 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.04 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Andrej Grega
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec František Brožík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Andrej Grega
Poslanec Miloslav Kučera st.


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna znění článku 43 odstavce 2 Úmluvy o právech dítěte /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Václav Nájemník


68. Vládní návrh, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, sjednanému ve Štrasburku dne 6. března 1959 /sněmovní tisk 234/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, sjednaná v Paříži dne 17. 12. 1997 /sněmovní tisk 243/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Zdeněk Škromach


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a o obnovení výchovy dětí, sjednaná v Lucemburku dne 20.5.1980 /sněmovní tisk 256/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Miroslav Máče


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení ze dne 29. května 1993 v Haagu /sněmovní tisk 262/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Josef Janeček


115. Vládní návrh na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě /sněmovní tisk 225/

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Ladislav Šustr
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Milan Zuna
Poslanec František Brožík
Poslanec Radko Martínek


122. Ústní interpelace

Poslanec Jaroslav Štrait
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jaroslav Štrait
Předseda vlády ČR Miloš Zeman


115. Vládní návrh na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě /sněmovní tisk 225/

Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena v 16.24 hodin.)
(Schůze znovu zahájena v 16.44 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Ladislav Šustr


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány, podepsaná ve Štrasburku 24. června 1998 /sněmovní tisk 126/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Vojtěch Vymětal


116. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik č. 9 /sněmovní tisk 228/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


117. Informace o zvýhodněném financování za rok 1998 /sněmovní tisk 232/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


118. Zpráva o činnosti stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací za 3. volební období

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jan Zahradil
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Ekert
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP