(10.00 hodin)

(pokračuje Kvapil)

Proto se domnívám, že důvody, které zde byly uvedeny pro případné neprojednání tohoto zákona, nejsou na místě, a chci vyjádřit svůj názor a stanovisko klubu KDU-ČSL, který podpoří propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo jiný hlásí do obecné rozpravy s nějakým návrhem. Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Nepředpokládám, že chce navrhovatel nebo zpravodajka závěrečné slovo. Ne. Nepadly zde žádné návrhy na vrácení nebo zamítnutí, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání bodů k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Rozumím, že paní poslankyně chtěla navrhnout něco jiného. Prosím.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, navrhla jsem, aby tento zákon byl přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a aby byl zároveň přikázán ústavně-právnímu výboru.

To je návrh, který se týká přikázání. Dále jsem ve své zprávě požádala, aby byla prodloužena lhůta pro projednání tohoto zákona o 20 dní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Jestli dovolíte, zahájil bych hlasování. Nejprve o tom, přikázat tento návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 180 hlasovalo pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pak byl návrh přikázat to ještě ústavně-právnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 180 pro hlasovalo 86, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Konečně zde byl návrh prodloužit lhůtu v jednání o 20 dní.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 180 hlasovalo pro 162, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme skončili projednávání tohoto návrhu v prvém čtení. Přikázali jsme ho výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a prodloužili jsme lhůtu o 20 dní. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

Přecházíme k dalšímu bodu, což je bod č. 51, kterým je

 

51.
Vládní návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojišťovnictví)
/sněmovní tisk 269/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda. Prosím, pane ministře.

Opět prosím kolegy poslance, aby nevzali tuto chvíli jako důvod k zahájení kuloárních rozhovorů. Pan poslanec Švrček, pan poslanec Kvapil a další. Prosím pana ministra Svobodu.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené poslankyně a poslanci, k návrhu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který nedávno tato Poslanecká sněmovna schválila, předkládá Ministerstvo financí vládní návrh nového zákona o pojišťovnictví. V oblasti soukromého pojišťovnictví je to další významný krok na naší další cestě do moderní Evropy a speciálně do Evropské unie. Od počátku 90. let prošlo soukromé pojišťovnictví řadou zásadních transformačních změn, jejichž výsledkem je vznik pojistné konkurence na pojistném trhu. I přes dosud dominantní postavení České pojišťovny, a. s., měřené předepsaným pojistným včetně zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, činil v roce 1998 zhruba 60 % trhu, se začínají příznivě projevovat vlivy tržního prostředí. Zcela zásadně se změnila nabídka pojistných produktů a pojišťovny začínají pružně reagovat na změny v poptávce po pojišťovacích službách.

Tento pozitivní vývoj s sebou současně nese nebezpečí některých chyb a omylů vyplývajících především ze specifické činnosti pojišťoven. Přitom v pojišťovnictví má zásadní význam důvěra v jednotlivou pojišťovnu i v pojišťovnictví jako celek.

K ochraně spotřebitelů byly v tržních ekonomikách zřízeny státní instituce, jejichž úkolem je výkon státního dozoru nad provozovateli pojišťovacích služeb. V posledním desetiletí došlo k zásadním kvalitativním změnám v zaměření a způsobu provádění státního dozoru nad soukromými pojišťovnami v řadě členských zemí Evropské unie. U nás jsme v situaci, kdy státní dozor byl po období centrálně řízené ekonomiky znovu ustaven teprve počátkem 90. let zákonem ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Výkonem tohoto dozoru bylo pověřeno Ministerstvo financí.

Stávající zákon o pojišťovnictví odpovídá svým obsahem době jeho vzniku, kdy bylo základním cílem vytvoření konkurenčního prostředí v oblasti pojišťovacích služeb. Od doby jeho přijetí prošel zásadní změnou provedenou zákonem č. 320/1993 Sb., který zavedl povinnost pojišťoven vytvářet technické rezervy a vykazovat svou solventnost. Na tento zákon navázala vyhláška č. 52/1994 Sb., kterou se stanoví tvorba umístění a způsob použití prostředků technických rezerv pojišťovny.

Další zásadní změna byla provedena zákonem č. 60/1995 Sb., který umožnil zdravotním pojišťovnám provozovat smluvní zdravotní pojištění.

Současná legislativní úprava již nevyhovuje ani změněným podmínkám, ani cílům České republiky při její přípravě ke vstupu do Evropské unie. Přijetí tohoto nového zákona bude výrazným krokem při přizpůsobování národní legislativy týkající se oblasti pojišťovnictví, základním principům platným v Evropské unii.

V horizontu následujících tří až pěti let, tj. do doby vstupu České republiky do EU, pak bude jednak doplňován předložený návrh zákona a jednak předkládány další zákony související s problematikou soukromého pojišťovnictví tak, aby bylo dosaženo plné kompatibility s komunitární právní úpravou v této oblasti právních vztahů.

Jak již bylo řečeno, cílem zde předloženého návrhu je řešit nejzákladnější problémy současného soukromého pojišťovnictví. Jedná se zejména o posílení finančního zdraví pojišťoven, kde obdobně jako u jiných institucí finančního trhu jsou zpřísněny požadavky na jejich kapitálovou vybavenost, zavedení kontroly vlastníků společností, osob v jejich vedoucích orgánech a osob, které jsou oprávněny jednat jejich jménem, rozšíření a zpřesnění nástrojů kontrolní a nápravné činnosti státního dozoru v případech, kdy situace v pojišťovně vykazuje nebezpečí nebo přímo ohrožuje splnitelnost jejich závazků vůči pojištěným, a výrazný posun legislativy v této oblasti k základním principům a cílům obsaženým v komunitárním právu Evropské unie.

Podmínkou realizace navrhovaných změn je současné kvantitativní a zejména kvalitativní posílení dozorčího orgánu.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené poslankyně a poslanci, věřím, že navrhované změny včetně vašich případných věcných připomínek budou významným přínosem při vytváření zdravého pojistného trhu a v co možná nejkratší době tak budou moci přiblížit oblast soukromého pojišťovnictví standardním podmínkám Evropské unie.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi financí. Prosím, aby se nyní slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Němcová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP