(14.10 hodin)

Poslanec Andrej Grega: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, návrh novely zákona o živnostenském podnikání byl vypracován na základě plánu legislativních úkolů vlády na první pololetí roku 1999. Tato navrhovaná novelizace se na základě dosavadních zkušeností z aplikace stávající právní úpravy zaměřuje především na řešení obecních aktuálních problémů podnikání a na omezení nežádoucích jevů s nimi spojených.

Návrh změny živnostenského zákona se týká zejména všeobecných podmínek pro vstup živnostenského podnikání, odborné způsobilosti k provozování živností řemeslných, vázaných a koncesovaných, vytvoření podmínek pro vydávání prováděcího předpisu, kterým se stanoví seznam oborů živností ohlašovacích, volných. Stanovení povinností podnikateli zajistit výkon některých rizikových živností pouze fyzickými osobami odborně způsobilými, odstranění formální funkce institutu odpovědného zástupce, vytvoření podmínek pro možnost kontroly pohybu zboží od dodavatele přes podnikatele ke spotřebiteli. Stanovení možnosti zrušit živnostenské oprávnění, není-li dlouhodobě využíváno, a odstranění nepředností a nedostatku stávající právní úpravy.

Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Náklady Ministerstva průmyslu a obchodu spojené se zavedením zákona budou minimální, náklady Ministerstva vnitra pro potřeby živnostenských úřadů se předpokládají ve výši 57 mil. Kč, zejména na rozšíření softwarového vybavení živnostenských úřadů a náklady spojené s realizací přechodných ustanovení zákona.

Z těchto důvodů navrhuji propustit tento zákon do druhého čtení a přikázat jej hospodářskému výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Gregovi a otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky: pana kolegy Teplíka a pana kolegy Doležala. Jako první v rozpravě vystoupí pan poslanec Tomáš Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, máme před sebou vládní návrh novely živnostenského zákona a musím konstatovat, že v tomto návrhu je řada důležitých pasáží, resp. řada pasáží, které určitě vyžadují změnu i řešení stávající situace. Nicméně na druhé straně se domnívám, že je tam také spousta pasáží, které jsou značným způsobem zavádějící a některé dokonce takové, že jsem o nich přesvědčen, že by svým způsobem mohly podvazovat podnikatelskou činnost našich občanů. Je samozřejmě možné uvažovat o řešení, že by veškeré tyto nedostatky mohly být odstraněny ve druhém čtení, a asi na to také dojde, nicméně já navrhuji vrátit tento návrh vládě k přepracování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Teplíkovi, nyní vystoupí pan kolega Vladimír Doležal. Ještě vidím přihlášku pana kolegy Kalouska.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s vyjádřením vedoucích živnostenských úřadů v hlavním městě Praze, které vzešlo z projednání této novely a které vám nyní přečtu.

"Vážení, dovolujeme si předložit vám připomínky k projednávanému návrhu novely živnostenského zákona. Využíváme tak možnosti, abychom vás upozornili na skutečnost, že tato novela skýtá řadu problémů, o kterých se ví z praxe, ale k jejichž nápravě podle našeho názoru směřuje pouze v některých případech. Naopak tím, že se zavádí řada novinek, dochází nutně k tzv. transformaci, z níž ta poslední vyplývá z novely provedené zákonem č. 286/1995, a která nemálo podnikatelů poškodila, a některé z problémů, které nastolila, nejsou vyřešeny dodnes.

Vzhledem k tomu, že se však má připravovat nový živnostenský zákon a chystá se i novela obchodního zákoníka, je otázkou, zda taková novelizace občanského zákona bude efektivní a je za dané situace nezbytná. Vyžádá si totiž podle našich předpokladů značné výdaje, spojené jednak s rozsáhlou korespondencí, kterou budou muset úřady se živnostníky i mezi sebou vést. Bude např. docházet k výměně živnostenských listů pro pouhou změnu názvu živnosti, a to převážně formou zásilek, doručovaných do vlastních rukou, jejichž současná nemalá cena má být od příštího roku ještě vyšší, jak jsme byli informováni ze strany České pošty prostřednictvím tisku.

Uvedená novela si vyžádá nepochybně také změnu softwaru pro evidenci podnikatelů vzhledem k novým údajům, které mají být sledovány. Jestliže k těmto pohledům při bližším posouzení tohoto materiálu nedospějete, věnujte prosím pozornost alespoň těm málo řádkům, které jsme pokládali za vhodné navrhnout a zařadit do materiálu, aby následná aplikace po novele nebyla tak obtížná a odkázaná na provádění výkladů podle našeho názoru nespornějších ustanovení tam obsažených."

Dovoluji si na tomto místě říci, že těch pár řádků skýtá přesně šest stránek strojem psaného textu. Jedná se především o zmocnění obcí k úpravě prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu, určenou k tomu účelu kolaudačním rozhodnutím, podle zvláštního zákona, viz § 17, 18 a 65.

"Dále bychom vás rádi upozornili na nedokonalost a mnohdy i nesrozumitelnost přechodných a závěrečných ustanovení, tj. v části 7 návrhu. Věříme, že materiál vycházející z praxe a zkušeností pražských živnostenských úřadů použijete při rozhodování o tak závažné otázce, jakou bezesporu úprava živnostenského zákona je."

Jelikož se při přečtení předložené novely k tomuto vyjádření připojuji a ztotožňuji se s ním, navrhuji na tomto místě vrácení tohoto zákona k přepracování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Doležalovi. Nyní vystoupí pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, budu velice stručný.

Rozumím argumentům některých svých předřečníků a souhlasím, že v předloze jsou některé problematické pasáže. Jde však o předlohu velice rozsáhlou, která bude předmětem velmi podrobné, odborné i politické diskuse, a já bych vrácení k přepracování na základě poměrně vágně formulovaných připomínek v prvním čtení pokládal spíše za neefektivní zdržování tohoto procesu. Doporučuji, abychom se této předloze důkladně věnovali ve druhém čtení a podrobili ji řadě pozměňovacích návrhů. Proto podporuji postoupení této předlohy do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Kalouskovi. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Ano, vystoupí pan kolega Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně a kolegové, novelizace živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, je - jak už zde bylo řečeno - poměrně komplikovaná a z uvedeného důvodu této komplikace navrhuji prodloužení projednávání. Domnívám se, že bude nutné ještě v tomto zákoně - kromě toho, co řekli předřečníci, a nechtěl bych se opakovat - ještě lépe specifikovat a řešit otázku dávání povolení živnostenského podnikání, zejména cizincům, tak aby splňovali podmínky týkající se řeči a dalších podmínek, které jsou u našich podnikatelů celkem běžné.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP