Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
20. schůze

Procedurální hlasování
1 - 39 (3. 2. 1998), 48, 57 (4. 2. 1998), 70 - 72 (6. 2. 1998), 73 - 75 (10. 2. 1998), 94 - 97 (11. 2. 1998), 106, 122 - 124, 146 (12. 2. 1998), 258, 288, 307 - 308, 338 (13. 2. 1998), 339 - 344 (24. 2. 1998), 350 - 351, 363 - 365, 372 (25. 2. 1998), 398, 404 (26. 2. 1998)

1. Návrh na prodloužení lhůt u některých návrhů zákonů podle § 91 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
40 - 43 (3. 2. 1998)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 277/ - druhé čtení
44 (3. 2. 1998)

6. Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení
45 - 46 (3. 2. 1998)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 261/ - druhé čtení
47 (4. 2. 1998)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení
49 - 50 (4. 2. 1998)

14. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - druhé čtení
51 - 52, 54 - 56 (4. 2. 1998)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - druhé čtení
53 (4. 2. 1998)

20. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení
67 - 69 (5. 2. 1998)

21. Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny
76 - 84 (10. 2. 1998), 138 - 142 (12. 2. 1998)

22. Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení
85 (10. 2. 1998), 336 - 337 (13. 2. 1998)

23. Vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, o zdravotních pojišťovnách a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o veřejném zdravotním pojištění) /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení
86 - 89 (10. 2. 1998)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
90 - 91 (10. 2. 1998)

26. Návrh poslanců Hany Marvanové, Anny Röschové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté, Milana Uhdeho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
58 - 61 (4. 2. 1998)

27. Návrh poslanců Jana Bláhy a dalších na vydání zákona o nájmu bytů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení
345 - 347 (24. 2. 1998)

28. Návrh poslanců Pavla Dostála a Františka Čecha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky /sněmovní tisk 304/ - prvé čtení
391 - 392 (25. 2. 1998)

30. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o podpoře bydlení /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení
393 (25. 2. 1998)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - prvé čtení
394 - 396 (25. 2. 1998)

33. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení
397 (25. 2. 1998)

34. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení
405 - 406 (26. 2. 1998)

35. Návrh poslance Michala Krause a dalších na vydání zákona o úpravě právních vztahů k částem národního majetku původně odevzdaného do trvalého užívání nestátním organizacím /sněmovní tisk 327/ - prvé čtení
407 (26. 2. 1998)

36. Senátní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 328/ - prvé čtení
408 - 409 (26. 2. 1998)

37. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - prvé čtení
410 (26. 2. 1998)

38. Návrh poslanců Pavla Dostála a Miloslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči /sněmovní tisk 353/ - prvé čtení
411 - 412 (26. 2. 1998)

39. Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení
413 - 415 (26. 2. 1998)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení
352 (25. 2. 1998)

44. Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení
353 - 354 (25. 2. 1998)

45. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení
416 - 418 (26. 2. 1998)

47. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - prvé čtení
355 - 362 (25. 2. 1998)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení
399 - 400 (26. 2. 1998)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely /sněmovní tisk 228/ - druhé čtení
366 (25. 2. 1998)

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 6. ledna 1997 v Tunisu /sněmovní tisk 238/ - druhé čtení
367 (25. 2. 1998)

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Kyjevě dne 30. června 1997 /sněmovní tisk 247/ - druhé čtení
368 (25. 2. 1998)

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lublani dne 13. června 1997 /sněmovní tisk 269/ - druhé čtení
369 (25. 2. 1998)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. srpna 1997 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
370 (25. 2. 1998)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol konsolidující Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost leteckého provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960, ve znění pozdějších novel a doplňků (Brusel, 27. června 1997) a těchto jejich příloh: Příloha I - Statut agentury, Příloha II - Letové informační oblasti, Příloha III - Daňová ustanovení, Příloha IV - Ustanovení o společném systému traťových poplatků (dále jen "Protokol") /sněmovní tisk 248/ - druhé čtení
371 (25. 2. 1998)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě, podepsaná v Praze dne 19. června 1997 /sněmovní tisk 272/ - druhé čtení
373 (25. 2. 1998)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě, sjednané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949 /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení
92 - 93, 98 - 105 (11. 2. 1998), 107 - 121 (12. 2. 1998)

59. Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 19. září 1997 v Bejrútu /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení
374 - 375 (25. 2. 1998)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. listopadu 1997 v Hanoji /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení
376 - 377 (25. 2. 1998)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, podepsaná v Praze dne 15. října 1997 /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení
378 - 380 (25. 2. 1998)

62. Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 Mezinárodní organizace práce o domácké práci přijaté na 83. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1996 /sněmovní tisk 358/ - prvé čtení
381 - 384 (25. 2. 1998)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý dodatkový protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy /sněmovní tisk 361/ - prvé čtení
385 (25. 2. 1998)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva /sněmovní tisk 362/ - prvé čtení
386 - 387 (25. 2. 1998)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení
388 - 390 (25. 2. 1998)

68. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. /sněmovní tisk 210/ - třetí čtení
125 - 129 (12. 2. 1998)

69. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/ - třetí čtení
130 - 135 (12. 2. 1998)

71. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /sněmovní tisk 292/ - třetí čtení
136 - 137 (12. 2. 1998)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 261/ - třetí čtení
177 - 257 (13. 2. 1998)

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - třetí čtení
143 - 145 (12. 2. 1998)

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení
147 - 162 (12. 2. 1998)

77. Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení
163 - 174 (12. 2. 1998)

79. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - třetí čtení
175 - 176 (12. 2. 1998)

80. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení
309 - 313 (13. 2. 1998)

82. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - třetí čtení
314 - 332 (13. 2. 1998)

83. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobků /sněmovní tisk 236/ - třetí čtení
289 - 296 (13. 2. 1998)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - třetí čtení
297 - 306 (13. 2. 1998)

85. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - třetí čtení
259 - 287 (13. 2. 1998)

86. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/
333 - 335 (13. 2. 1998)

87. Návrh na úpravu odměn členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu
349 (24. 2. 1998)

95. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 1998
348 (24. 2. 1998)

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
62 - 66 (5. 2. 1998)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb. o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními /sněmovní tisk 314/ - druhé čtení
401 - 403 (26. 2. 1998)

105. Zpráva ministryně zdravotnictví o stavu transformace zdravotnictví
419 (27. 2. 1998)


ISP (příhlásit)