Sněmovní tisk 1127
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. zák. o státních úřednících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 8. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1127/0 dne 15. 8. 2013.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: sociální zabezpečení, státní zaměstnanec, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (48):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1127/0
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci1127/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě1127/0
282/1991novelizujeZákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa1127/0
451/1991novelizujeZákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky1127/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1127/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky1127/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění1127/0
19/1993novelizujeZákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů1127/0
20/1993novelizujeZákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví1127/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením1127/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách1127/0
114/1995novelizujeZákon o vnitrozemské plavbě1127/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění1127/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1127/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1127/0
161/1999novelizujeZákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů1127/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí1127/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů1127/0
130/2000novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů1127/0
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)1127/0
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů1127/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích1127/0
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů1127/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů1127/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)1127/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů1127/0
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)1127/0
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů1127/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)1127/0
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů1127/0
147/2002novelizujeZákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)1127/0
229/2002novelizujeZákon o finančním arbitrovi1127/0
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)1127/0
312/2002novelizujeZákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů1127/0
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů1127/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti1127/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů1127/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)1127/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích1127/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)1127/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce1127/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění1127/0
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců1127/0
181/2007novelizujeZákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů1127/0
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)1127/0
111/2009novelizujeZákon o základních registrech1127/0
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů1127/0


ISP (příhlásit)