Digitální knihovny

České digitální knihovny

Parlamentní dokumenty

Digitalizované fondy - beletrie, periodika, staré tisky, odborná literatura

 • Registr digitalizace - národní registr digitalizovaných dokumentů
 • Registr systémů Kramerius - přehledová tabulka všech implementací systému Kramerius v ČR s počty vložených dokumentů a stran a s odkazy do jednotlivých systémů
Národní digitální knihovna – sbírka dokumentů ke 100. výročí vzniku Československa

Knihověda.cz - Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 nabízí: Bibliografické databáze bohemikálních tisků, rukopisů a moderní literatury; Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku; Mapu tiskařské produkce Čech a Moravy (Na webu KNAV)

Mapy

Muzejní sbírky

 • eSbirky - český internetový portál určený k online prohlížení digitalizovaných muzejních sbírek

Audio

 • Virtuální národní fonotéka - databáze, která primárně shromažďuje záznamy o zvukových dokumentech, uložených v různých knihovnách, archivech, soukromých institucích nebo dokonce u soukromých osob

Regionální zdroje - Čechy

 • Kohoutí kříž (Šumavské ozvěny) - literární obraz Šumavy v dílech německy píšících autorů, kulturní a společenský vývoj oblasti na pomezí tří států a dvou jazyků (Jihočeská vědecká knihovna)
 • Dědictví Šumavy - sbírka pověstí ze Šumavy a jihozápadních Čech (Prachaticko, Vimpersko, Vodňansko, Netolicko, Strakonicko, Písecko); unikátní sbírky lidové slovesnosti české i německé provenience
 • DigiArchiv SOA Třeboň - Státní oblastní archiv Třeboň zpřístupňuje některé zdigitalizované zajímavé materiály (např. matriky, pozemkové knihy, archy sčítání lidu atd.) z oblasti jižních Čech

Regionální zdroje - Morava

Zahraniční digitální knihovny

Parlamentní dokumenty a historie

Právo

Digitalizované fondy - beletrie, periodika, staré tisky, odborná literatura

 • Europeana - internetový projekt souboru evropských digitálních knihoven s naskenovanými obrazy, knihami, filmy a archivy
 • Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA), - průběžná digitalizace konzervačního fondu Slovenské národní knihovny a Slovenského národního archivu
 • Slovakiana - zdigitalizované kulturní dědictví Slovenska
 • Project Gutenberg - nejstarší digitální knihovna (založena v r. 1971), shromažďuje plné texty volných děl ve všech světových jazycích; převážně beletrie
 • World Digital Library (WDL) - projekt mezinárodní digitální knihovny pod správou UNESCO a Congress Library; rukopisy, mapy, vzácné knihy, notové záznamy, nahrávky, filmy, fotografie aj. kulturně hodnotné materiály z celého světa
 • The Bodleian Digital Library - zpřístupňuje bohaté fondy Bodleyho knihovny, jedné z nejstarších evropských knihoven:  rukopisy, obrazové publikace, mapy, staré tisky ad.
 • Die Digitale Bibliothek - Münchner Digitalisierungszentrum (MDZ) - digitalizuje a na internetu zpřístupňuje bohaté fondy Bavorské státní knihovny (Die Bayerische Staatsbibliothek): rukopisy, vzácné tisky (např. Gutenbergova bible), noviny, lexika, mapy, fotografie ad.
 • Digital Public Library of America (DPLA) - projekt dle vzoru Europeany byl spuštěn v dubnu 2013; digitalizované knihy, fotografie, umělecká díla atd. z amerických knihoven, archívů a muzejí
 • NYPL Digital Collections - rozsáhlé digitalizované sbírky The New York Public Library

Mapy

Webové stránky

 • Memento - vyhledávací portál pro digitální archivy časové podoby webových stránek z celého světa (vyhledává ve 20 web archivech)

Pohlednice

 • AKON - sbírka historických pohlednic Rakouské národní knihovny; digitalizované pohlednice ze všech zemí světa od konce 19. stol. do počátku 40. let 20. stol.

Muzejní sbírky

 • Smithsonian X 3D - trojrozměrná digitalizace sbírkových předmětů výzkumné a vzdělávácí instituce Smithsonian Institution (USA), která sdružuje řadu amerických muzeí a výzkumných center

Film a video

 • British Pathé - sbírka filmů a dokumentárních materiálů (900 000 klipů), pokrývá konec 19. stol. až 2. pol. 20. stol. (lze mj. najít i zajímavé filmové záznamy z Československa 40. až 60. let 20. stol.)

Audio

Poslední aktualizace: 15. 6. 2022
ISP (příhlásit)