Informační databáze

Souhrnný přehled databází, digitálních knihoven a portálů, které obsahují dokumenty s právní, parlamentní a další tematikou. Databáze jsou seřazeny abecedně, barevně je rozlišena jejich dostupnost.

Legenda:
█ volně dostupné
dostupné z interních sítí PSP a Senátu (IS)
volně dostupné jen částečně
█ dostupné pouze v Parlamentní knihovně (PK) nebo s přístupovými údaji

Číslo
DB
Název OborPřístupKontakt. osobaVstup do DBCharakteristika / URLPoznámka
1ANOPRESSdenní zprávy, monitoring tiskuPKslužba ve studovně (l. 4513)studovna PK

Placená databáze. Plné texty novinových a časopiseckých článků (celostátní i regionální), doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací. Přístup k datům s retrospektivou 1 rok.
Seznam sledovaných médií zde.
http://www.anopress.cz

Využívá se pro zpracování objednaných (neplacených) rešerší (viz rešeršní služby PK).

2ASPIprávoISslužba ve studovně (l. 4513)Nabídka PSP -> Systémy práv. informací

Placená databáze. Všechny předpisy současné české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, kompletně plnotextově od roku 1918, věstníky, nálezy Ústavního soudu, předpisy vydané před rokem 1918 (tzn. včetně zákonů Rakouska-Uherska). Plnotextové odborné publikace. Průběžná aktualizace.
http://www.systemaspi.cz

Manuál:
www.systemaspi.cz - video návody

3Beck - onlineprávoISslužba ve studovně (l. 4513)Nabídka PSP -> Systémy právních informací

Placená databáze. Informační právní systém nakladatelství C.H. Beck obsahuje právní předpisy ČR, judikaturu ČR a EU, judikáty Nejvyššího soudu ČR 1918-1945, periodickou i neperiodickou odbornou literaturu z produkce nakladatelství (zejména časopisy a komentáře českých zákonů), právnický slovník, archiv časopisu Právní zpravodaj.
https://www.beck-online.cz

Manuál:
www.beck-online.cz - videa

4CEEOLvíceoborová DBISHamplová, l. 4506www.psp.cz - Knihovna - E-zdroje informací - zahr. databáze

Placená databáze. Central and Eastern European Online Library. Digitální knihovna, která zpřístupňuje odborné a vědecké časopisy, knihy a šedou literaturu ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Zaměřuje se na humanitní a společenské vědy. Plné texty jsou ve formátu PDF. Zastoupeni jsou též čeští a slovenští vydavatelé. Excerpováno je i několik časopisů ze západních zemí (Německo, Francie ad.), které jsou zaměřené na oblast střední a východní Evropy.

více informací: http://www.ceeol.com

5CodexisprávoISslužba ve studovně (l. 4513)Nabídka PSP -> Systémy právních informací

Placená databáze. Obsahem je legislativa ČR, legislativa EU, judikatura ČR, judikatura Soudního dvora EU, právní literatura ČR, právní slovníky, vzory smluv a podání.
http://www.atlascon.cz/software/codexis

V Senátu není dostupná z IS (interní sítě).

Manuál:
Nabídka PSP -> Systémy práv. informací -> Codexis manuál

6Česká národní bibliografie (ČNB)bibliografievolněslužba ve studovně (l. 4513)URL nebo online katalog PK (viz poznámka)

Primární referenční zdroj informací o produkci vydané na území ČR. Bibliografické záznamy knih, článků v novinách, sbornících a časopisech, zahraničních bohemik, speciálních dokumentů (hudebnina, mapa, zvukový záznam apod.), národních jmenných autorit, disertací a periodik, vydaných na území ČR. Pravidelná aktualizace. Producent: Národní knihovna ČR.
URL: http://aleph.nkp.cz/F/

Propojení katalogu PK s ČNB: online katalog PK – v levém bloku otevřít "Zdroje" -> záložka "externí zdroje" -> vybrat "ČNB" a "uložit"

7Česká tisková kancelář (ČTK) - zpravodajstvízpravodajstvíIStiskové odd. PS (l. 2023) press@psp.czintra.psp.cz -> Média, sdělovací prostředky, ČTK anebo v rámci e-mailového prostředí Lotus Notes

Placená databáze. Denní agenturní zpravodajství, s archívem zpráv od r. 1993. Lze vyhledávat podle data a podle kategorií (domácí, svět, regiony, sport apod.).
http://www.ctk.cz/sluzby/zpravodajstvi/

8České knihy - databáze vydaných titulůvíceoborová DBvolněviz URL

Databáze Svazu českých knihkupců a nakladatelů určená k rychlému oznamování nových vydaných, případně chystaných titulů na českém knižním trhu. Umožňuje sledovat český knižní trh.

URLhttp://www.sckn.cz/ceskeknihy/

URL: http://www.ceskeknihy.cz

9Digitální knihovna ČESKÉ SNĚMYprávo, dějiny právavolněP. Houdek (l. 4515) houdek@psp.czURL nebo www.psp.cz -> Digitální repozitář -> DK

Základní dokumenty sněmovní, ústavní a státoprávní povahy z těchto histor. období: *počátky českého sněmovnictví a jeho vývoj do začátku 15. století *české sněmy v době husitské do poloviny 15. století *české sněmy v období stavovské monarchie do počátku 17. století *české sněmy v období habsburského absolutismu do roku 1848.
URL: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=82

Navazuje chronologicky sestupně na projekt Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna.
Podrobné informace:
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2033

10Digitální knihovny - rozcestníkvíceoborová DBvolněURL nebo PK ->E-zdroje informací ->Digitální knihovny

Průběžně aktualizovaný rozcestník k volně přístupným digitalizovaným českým i zahraničním knihám, periodikům, mapám, fotografiím, muzejním sbírkám atd.

URLhttp://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2059

11EBSCOprávo, víceoborová DBISR. Hamplová (l. 4506), P. Houdek (l. 4515), I. Václavík (l. 4514)URL nebo www.psp.cz - PK ->E-zdroje informací ->Zahr. databáze

Placený soubor databází.
LEGAL SOURCE. Více než 1200 plnotextových právnických periodik, zaměřených mj. na trestní právo, mezinárodní právo, americké federální právo, organizovaný zločin, lékařské právo, pracovní právo, etiku či životní prostředí. Seznam periodik je zde.
ACADEMIC SEARCH PREMIER. Jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových databází obsahuje více než 8 500 plnotextových periodik, abstrakty více než 12 500 časopisů a přes 13 000 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. Tematické zaměření na obory z oblasti společenských a přírodních věd.
eBOOK ACADEMIC COLLECTION TRIAL (EBSCO EBOOKS). Rozsáhlá kolekce e-knih z oboru historie, politické vědy, práva ad.
URL: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2058
http://www.ebsco.com/

Návod na vyhledávání v DB:
http://eifl.nkp.cz/vyhl.htm
Návod na prohlížení elektronické knihovny EBSCO eBooks: zde

12EurLexprávo EUvolněviz URL

Official Journal / Úřední věstník (zdroj primárního práva EU), smlouvy, přípravné akty, judikatura a ostatní typy dokumentů EU. Legislativa v jazycích všech členských států. Vydává Publications Office of the European Union.
URL: http://eur-lex.europa.eu/

13FULSOFTprávoPKR. Hamplová (l. 4506) hamplova@psp.cz P. Houdek (l. 4515) houdek@psp.czstudovna PK

Placená databáze. Právní informační systém. Novelizace zákonů, hypertextové odkazy, fulltextové vyhledávání, historie vývoje všech právních předpisů od prvního vydání do současné aktuální podoby. Pravidelně aktualizováno.
http://www.fulsoft.cz

V Senátu je dostupná z IS (interní sítě).

14ISAP (Informační systém pro aproximaci práva EU)implementace práva EUčástečně volnéÚřad vlády ČR - odbor kompatibilityviz URL

Soubor databází, shromažďujících především informace o právních předpisech ES/EU a jejich implementaci do českého právního řádu. Primárně je určen ústředním orgánům státní správy, v omezeném rozsahu je k dispozici i širší veřejnosti.
URL: http://isap.vlada.cz/

Základní systém - volně
Pomocné DB - heslo

Databáze je v gesci Úřadu vlády ČR
(http://www.vlada.cz)
Pro případné zájemce z řad poslanců - členů VEZu zřízení přístupu přes sekretariát VEZ.

15ISP (Informační systém parlamentu)dokumenty na webu PSP, novinky ve fondu PKvolněodbor informatiky ispadm@psp.czviz URL

ISP umožňuje sledovat změny v údajích na stránkách Poslanecké sněmovny, např. změny v projednávání sněmovních tisků, informace o poslancích ad. Informuje o nových knihách v Parlamentní knihovně. Informace jsou zasílány e-mailem v pravidelných intervalech.
URL: http://www.psp.cz/sqw/isp.sqw/

Nutná registrace pro nové uživatele.

16Manuscriptoriumhistorické dokumentyvolněviz URL

Digitální knihovna, součást celku Národní digitální knihovny (NDK), která zprostředkovává, uchovává a poskytuje uživatelům zejména vzácné rukopisy (odtud název Manuscriptorium), staré tisky, mapy apod. Projekt Národní knihovny. Součást evropského projektu Europeana v oblasti historických fondů.
URL:  http://www.manuscriptorium.com

PK se na projektu podílí několika tituly svého historického fondu (jednání českých sněmů, rukopis Práwa Saszká).

17Národní digitální knihovna Krameriusvíceoborová DBvolněviz URL

NDK je určena široké veřejnosti. Digitalizuje a ukládá české monografie a periodika. Díla, která podléhají autorské ochraně, jsou dostupná pouze v Národní knihovně (resp. na tamních počítačích). Ostatní díla jsou volně přístupná z internetu.
Pro prohlížení naskenovaných dokumentů v NDK je potřeba doplněk prohlížeče (viz zde). Pokud váš počítač odmítá spolupráci, přijďte do studoven PK.
URL: https://ndk.cz/

Manuál:
https://ndk.cz/

18Newton Media Monitoring (PSP, poslanci, strany)denní zprávy, monitoring tiskuIStisk. oddělení PS (l. 2023) press@psp.czintra.psp.cz -> Média, sdělovací prostředky, ČTK -> Denní monitor tisku o PS

Placená databáze. Monitoring tisku o Poslanecké sněmovně ČR. Články lze vyhledávat podle zdrojů, data, podle politických stran či jmen poslanců. Archiv od r.2001. Aktualizace denně.
http://www.newtonmedia.cz

Manuál:
Na otevřené stránce monitoringu, v levém modrém sloupci úplně dole v odstavci "Služby".

19NUŠLvíceoborová DBvolněviz URL

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) je služba Národní technické knihovny, jež ukládá, archivuje a zpřístupňuje tzv. šedou literaturu v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Hlavními součástmi NUŠL jsou vyhledávač šedé literatury a digitální repozitář.

URL: http://www.nusl.cz/

20ODOKvládní dokumenty, české právo, legislativní dokumenty veřejné správyčástečně volnésprávce databáze M. Vodičková vodickova@psp.czviz URL

Zkratkou ODok se rozumí elektronický oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří prezidenta republiky. Garantem je Úřad vlády ČR. Cílem projektu bylo zefektivnit a zjednodušit výměnu dokumentů primárně určených pro jednání vlády mezi orgány státní správy, ale i jinými subjekty veřejné správy. Elektronické knihovny eKLEP a eVláda jsou přístupné pouze na požádání (viz kontaktní osoba).
URL: http://www.odok.cz

Některé agendy - volně
eKLEP, eVLADA - přístup v rámci PSP zajišťuje odbor informatiky (l. 1234)

 

Manuály:
Dokumentace a videa
Praktický průvodce inf. systémem Úřadu vlády

21OECD iLibraryvíceoborová DBISR. Hamplová (l. 4506), P. Houdek (l. 4515), I. Václavík (l. 4514)PK ->E-zdroje informací ->Zahr. databáze

Databáze OECD iLibrary zpřístupňuje studie, dokumenty a statistiky mezinárodní organizace OECD. Zaměřuje se na zemědělství a potravinářství, průmysl, energetiku, životní prostředí, finančnictví, vědu a technologii a na další obory. 

Podrobné informace o obsahu databáze

22Oxford Referencevíceoborová DBISR. Hamplová (l. 4506) hamplova@psp.czURL nebo PK -> E-zdroje informací-> Zahr. databáze

Placená databáze nakladatelství Oxford University Press. Obsahuje více než 300 encyklopedií a naučných slovníků humanitních a přírodních věd, anglické výkladové slovníky a bilingvní překladové slovníky. Je složena ze dvou propojených modulů:
OXFORD QUICK REFERENCE. Rychlé a jednoduché vyhledávání konkrétního hesla.
OXFORD REFERENCE LIBRARY. Soubor e-knih (encyklopedií), přístupných v plném textu (právo, sociální vědy).
URL: http://www.oxfordreference.com/

Manuál:
http://www.oxfordreference.com

E-knihy ORL jsou též samostatně dostupné přes online katalog PK.
Běžné vyhledávání podle titulů, autorů apod.,
anebo pomocí: rozšířené vyhledávání - limity - druh dokumentu: elektronické knihy.

23Periodika v Parlamentní knihovněvíceoborová DBvolněI. Kasalická (l. 4519), kasalickai@psp.cz, J. Komárek (l. 4509) komarekj@psp.czURL nebo PK -> Periodika

Abecední a tematický seznam českých a zahraničních periodik v čítárně Parlamentní knihovny (Sněmovní 1). Tituly periodik odkazují na své webové stránky. Průběžně aktualizováno.
URL: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2003

24Project SyndicatezpravodajstvívolněURL nebo PK -> Periodika

Mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Praze. Přináší aktuální komentáře významných světových publicistů, politiků i politických aktivistů k politickým, ekonomickým i kulturním událostem na celém světě. Publikuje v angličtině, většina článků je překládána do více jazyků (včetně češtiny).

URL:  http://www.project-syndicate.org/

Překlady jsou k nalezení pod roletkou nad titulem otevřeného článku.  

25Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovnaparlamentáriavolněP. Houdek (l. 4515) houdek@psp.czURL nebo www.psp.cz –> Digitální repozitář

Dokumenty českého a slovenského parlamentu. Úplné texty parlamentních tisků (tj. návrhů zákonů včetně důvodových zpráv a usnesení), těsnopiseckých zpráv (tj. doslovných záznamů ze všech jednání a hlasování) a dalších parlamentárií od roku 1848 do současnosti. Společný projekt českého a slovenského parlamentu.
URL: http://www.psp.cz/eknih/index.htm

Podrobné informace o projektu:
PK –> Aktivity –> Digitální knihovna

26Visegrad Digital Parliamentary Library+parlamentáriavolněI. Václavík (l. 4514) vaclavik@psp.czviz URL

Společný portál států V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a Rakouska (+) pro jednotný přístup k národním historickým i současným parlamentním materiálům: struktura, komory, funkce, ústavní systém současného parlamentu, historie parlamentarismu, text ústavy, jednací řády a přístup do digitální knihovny. Nadstavbová funkce – sedmijazyčný slovník parlamentních termínů (cca 1300 slov).
URL: https://www.v4dplplus.eu

Podrobné informace o projektu:
SOSNA, Karel. Višegrádská digitální parlamentní knihovna +. Čtenář. 2011, roč. 63, č. 11, s. 407-409.
Článek dostupný zde.

27Visegrádská knihovničkazpravodajstvívolněR. Hamplová (l. 4506) hamplova@psp.czURL nebo PK -> E-zdroje informací

Virtuální knihovnička V4 soustřeďuje a průběžně aktualizuje seznamy publikací o Visegrádské skupině ve fondu Parlamentní knihovny, dále odkazy na aktuální periodika, internetové stránky a jiné zdroje informací.
URL: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2063

28Zákony české a zahraniční - rozcestníkprávovolněR. Hamplová (l. 4506) hamplova@psp.czviz URL

Rozcestník: Odkazy na plné texty českých zákonů. Odkazy na překlady českých zákonů do angličtiny a němčiny. Odkazy na volně přístupné právnické portály. Odkazy na texty zahraničních zákonů.

URL: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2027

URL: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2028

Plné texty zákonů jsou přebírány ze stránek institucí státní správy. Průběžně aktualizováno a doplňováno.
ISP (příhlásit)