Sněmovní tisk 801
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 801/0 dne 29. 4. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 190/16, PID KORNA3HCS3HY.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1261).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 801/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 801/2, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 13:53.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 801/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 386, usnesení č. 1485).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 12. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 33, dokument 33/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 1. 2017 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 33/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 1. 2017 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 91).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 57/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4836Bronislav Schwarz10297-14311.doc (47 KB) / PDF (252 KB, 5 stran) 6. 9. 2016 v 16:36:22


Deskriptory EUROVOCu: advokát, Česká republika, ochrana komunikací, osobní údaje, právní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní řízení

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)801/0
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby801/0
218/2003novelizujeZákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)801/0
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních801/0


ISP (příhlásit)