(11.40 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Já bych jenom dodal, že v této zprávě, o které teď hovořím, už jsou vyjádřeny jasně některé nedostatky v činnosti Grantové agentury České republiky, například mnou před chvílí zmíněný nedostatek spočívající v tom, že v rámci takzvaných center excellence je do určité míry suplováno institucionální financování ze strany Grantové agentury České republiky, což by nemělo být přípustné. V tomto směru mohu konstatovat jakýsi pokrok ve zprávách kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Možná je to dáno tím, že došlo ke změně ve vedení této kontrolní rady, změnil se předseda kontrolní rady.

Já si osobně myslím, že nějaké usnesení bychom ani schvalovat nemuseli, protože, znovu říkám, tato zpráva na pořad Sněmovny nepatří.

Pane předsedající, nevím, jak v tomto případě budeme postupovat. Nechám rozhodnutí na vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Paní zpravodajka Putnová. Prosím.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, skutečně mohu potvrdit slova pana místopředsedy Ohlídala. Jedná se o zařazení bodu, který patřil jenom pro jednání výboru, nikoliv na plénum. Je to vyvoláno novelizací zákona 130, čili je to poprvé. Věřím, že příště už k takovému faux pas nedojde. Navrhuji proto, abychom tuto zprávu vzali na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. To byla zpráva pana poslance Ohlídala. Otevírám k tomuto bodu všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Protože nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Protože nikoho nevidím, vyzval bych paní kolegyni Putnovou, aby v podrobné rozpravě přečetla návrh usnesení v té verzi, jak řekla, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí.

 

Poslankyně Anna Putnová: Navrhuji, abychom k tomuto bodu přijali toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere zprávu Grantové agentury České republiky na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ano, takže pokud bych ho upřesnil, tak Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolní rady Grantové agentury atd., sněmovní tisk 1011.

O tomto návrhu nechám hlasovat. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 86, přihlášeno 162, pro 104. Konstatuji, že jsme návrh usnesení vzali na vědomí.

 

Přikročíme k projednání bodu

 

166.
Výroční zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury
České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2012
/sněmovní tisk 949/

Tento sněmovní tisk projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 949/1. Prosím pana poslance Miroslava Grebeníčka jako zpravodaje výboru, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Dámy a pánové, Kontrolní rada Technologické agentury České republiky kontroluje rozdělování finančních prostředků Technologické agentury České republiky, hospodaření s majetkem státu, dodržování pravidel při hodnocení projektů, projednává stížnosti na postup Technologické agentury České republiky při hodnocení návrhů programových projektů. Rok 2012 byl fakticky prvním celým rokem činnosti této rady.

Z předložené výroční zprávy Kontrolní rady Technologické agentury České republiky je zřejmé, že se zlepšila komunikace a výměna informací mezi předsednictvem Technologické agentury České republiky a kontrolní radou. Zpráva také konstatuje pozitivní změny v práci předsednictva a kanceláře Technologické agentury České republiky po nástupu nové předsedkyně.

V návaznosti na uvedené skutečnosti výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Kontrolní rady Technologické agentury České republiky prof. Štěpánka, zpravodajské zprávě poslance Grebeníčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s Výroční zprávou o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2012.

Z mé strany vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Protože nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Předpokládám, že pan zpravodaj již nechce závěrečné slovo.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení, jak jej navrhl ve svém vystoupení pan poslanec Grebeníček a je obsaženo v tisku 949/1, který jste všichni dostali.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 87, přihlášeno 163, pro 112, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu

 

167.
Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR
/sněmovní dokument 6863/

Tento dokument, který obsahuje usnesení výboru, vám byl doručen. Prosím zpravodajku výboru paní kolegyni Putnovou, aby nás informovala o jednání výboru. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji, pane místopředsedo. Obdobně jako u členů Kontrolní rady Grantové agentury, stejně tak přináleží odměna i členům Kontrolní rady Technologické agentury České republiky. Vychází se ze stejného zákona, § 36a odst. 8, čili zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve kterém má Kontrolní rada Technologické agentury České republiky nárok na odměnu.

V současné době má Technologická agentura, ve sledovaném období, o kterém hovoříme, deset členů, které z řad odborníků jmenovala Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Nejdříve ve sledovaném období v kontrolní radě bylo devět členů a posléze po rezignaci Jana Zábského pouze osm členů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP