(11.30 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Dalším negativním bodem, který je důležitý a který ve zprávě kontrolní rady je zdůrazněn, je to, že nejsou přijaty k financování Grantovou agenturou úspěšné projekty, co se týče hodnocení, a že i tyto projekty, některé z nich, jsou vyřazeny, nejsou potom financovány. Kontrolní rada Grantové agentury vytýká Grantové agentuře ČR to, že tuto nečekanou skutečnost nevysvětluje dostatečným způsobem. Takže i s tímto podstatným bodem je nutno souhlasit.

Pak je druhá skupina bodů v té zprávě, která se týká pochvalných vyjádření k činnosti Grantové agentury ČR. Tam mě velmi překvapuje, že kontrolní rada chválí Grantovou agenturu za to, že zvýšila transparentnost výběrových řízení. Já si myslím, že tato tvrzení nejsou ničím doložena. Bylo by možné je velmi jednoduše statisticky doložit a k tomu bohužel nedochází ani z hlediska předsednictva Grantové agentury ČR a ani kontrolní rada v této své zprávě nic takového neprovedla. Takže jako plus, jako pozitivní činnost Grantové agentury ČR zvýšení transparentnosti výběrových řízení - s tím nelze souhlasit.

Další bod, ve kterém kontrolní rada chválí Grantovou agenturu, je to, že byly tzv. rozjety, zahájeny velké projekty, takzvaná centra excellence. Já si myslím, že v tomto směru není co chválit Grantovou agenturu, protože tímto způsobem jaksi supluje institucionální financování. Jak víte, Grantová agentura se má věnovat účelovému financování. Takže myslím, že v tomto směru zpráva kontrolní rady Grantové agentury ČR je velmi chybná.

Nicméně mohu souhlasit stejně z celkového hlediska s paní předsedkyní Putnovou, že by bylo vhodné, abychom tuto zprávu jako Sněmovna přijali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se někdo další do všeobecné rozpravy? Protože tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Paní zpravodajko, přejete si závěrečné slovo? Ne. Takže můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení. Já pro pořádek to usnesení přečtu. Paní zpravodajka mě bude kontrolovat.

 

"Poslanecká sněmovna PČR vyslovuje souhlas se Zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období říjen 2011 až září 2012, sněmovní tisk 865." Ano. Takže o tomto usnesení nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 84 přihlášeno 161, pro 97, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přijat, a tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu s pořadovým číslem

 

161.
Stanovení výše odměny členům kontrolní rady Grantové agentury ČR
/sněmovní dokument 5267/

K tomuto bodu vám byl tento dokument doručen a obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 129 z jeho 27. schůze ze dne 23. ledna tohoto roku. Prosím opět paní zpravodajku výboru paní kolegyni Putnovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji, pane místopředsedo. Členům kontrolní rady Grantové agentury ČR přináleží odměna za jejich činnost v tomto tělese. Je to podle zákona - paragrafu 36 odst. 7 zákona číslo 130/2002 Sb., zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

V současné době má Grantová agentura 10 členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Ve sledovaném období měla Kontrolní rada Grantové agentury 10 členů, a to díky dovolbě potřebného počtu členů. Připomínám, že tato dovolba proběhla v březnu minulého roku.

Členům kontrolní rady Grantové agentury ČR může být přiznána za výkon jejich funkce odměna, přičemž její výši stanoví také na základě zprávy o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR Poslanecká sněmovna.

Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR byla stejně jako návrh výše odměny za výkon funkce jednotlivých členů projednána na 27. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 23. ledna 2013 a výbor přijal ve věci usnesení, které vám bylo rozdáno a kde doporučujeme Sněmovně, aby udělila souhlas s předloženým návrhem rozdělení odměn jednotlivým členům kontrolní rady Grantové agentury ČR v předmětném usnesení uvedeným. Stejně jako v minulých letech chci podotknout, že objem prostředků na odměny členů kontrolní rady GA ČR byl snížen o 10 %.

To je v tuto chvíli vše. Možná jenom upozornění, že pro vyslovení souhlasu s takto navrženými odměnami se přihlásili souhlasně všichni přítomní členové školského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Protože tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím a můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Protože tomu tak není, končím i podrobnou rozpravu.

 

Můžeme přikročit k hlasování o návrhu usnesení, kde se dovolím odkázat na znění usnesení, tak jak ho přednesla paní zpravodajka Putnová, podle sněmovního dokumentu 5267, který vám byl všem rozdán.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 85 přihlášeno 162, pro 106, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednání bodu s pořadovým číslem

 

162.
Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky
za období říjen 2012 - březen 2013
/sněmovní tisk 1011/

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1011/1. Prosím zpravodaje výboru pana kolegu Ohlídala, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Chtěl bych, vážené dámy, vážení pánové, zdůraznit, že tato zpráva se vlastně na jednání naší Sněmovny dostala víceméně omylem, protože se jedná o zprávu, která je určena školskému výboru. Jistě si vzpomínáte, že v rámci změny zákona 130, v rámci novelizace zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, jsme schválili, že jednou za půl roku, tedy dvakrát do roka, musí kontrolní rada Grantové agentury ČR podávat informace v podobě jakýchsi dílčích zpráv školskému výboru. A právě toto je první zpráva tohoto typu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP