(11.20 hodin)
(pokračuje Oliva)

Další bod, bod s pořadovým číslem 31, nemůžeme bohužel projednat, protože nebyla splněna lhůta od doručení usnesení 24 hodin, protože toto usnesení bylo doručeno včera v 17 hodin, takže tuto předlohu můžeme projednat až dnes po 17. hodině.

 

Proto budeme pokračovat v projednání bodem s pořadovým číslem 32, kterým je

 

32.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011
převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu
na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013
/sněmovní tisk 937/ - druhé čtení

Prosím pana ministra financí Miroslava Kalouska, aby z pověření vlády návrh uvedl.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové z věcného hlediska jste již ta čísla, o která vás nyní žádám, schválili. Schválili jste je v rámci zákona o státním rozpočtu, kde je přímo napsáno, jakým způsobem bude deficit vypořádán, ať již vydáním státních dluhopisů, ať již půjčkami od Evropské investiční banky, či operacemi na účtech státních aktiv. Nicméně emise dluhopisů předpokládá souhlas celého Parlamentu, nejenom Sněmovny v rámci zákona o státním rozpočtu, proto si vyžaduje svůj speciální zákon, kterým bude Ministerstvo financí zmocněno k této emisi. Netýká se to pouze úhrady deficitů, ale refinancování bývalých dluhů, tzn. zaplacení jistin starých dluhopisů z výnosů dluhopisů nových.

O schválení tohoto programu si vás dovoluji požádat.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. V prvém čtení jsme tento návrh přikázali k projednání v rozpočtovém výboru. Usnesení rozpočtového výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 937/1. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Suchánka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, pane přesedající. Jak jste již řekl, sněmovní tisk 937/1 je usnesení rozpočtového výboru ze dne 17. dubna 2013. Rozpočtový výbor doporučuje, aby Sněmovna přijala tento tisk bez připomínek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Takže to byl jediný výbor, který předlohu projednával. Proto otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někde do obecné rozpravy? Žádnou oficiální přihlášku nemám. Hlásí se někdo z místa? Protože tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Nepadl v ní žádný návrh, proto zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Končím i podrobnou rozpravu. Pane ministře, pane zpravodaji, přejete si závěrečné slova? Ne. Takže můžeme skončit druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednání bodu s pořadovým číslem 33, kterým je

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
/sněmovní tisk 938/ - druhé čtení

Poprosím opět pana ministra financí Miroslava Kalouska, aby uvedl předložený návrh.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji rozpočtovému výboru a prosím o schválení.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Návrh byl přikázán v prvém čtení k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 938/1. Prosím pana poslance Pavla Suchánka jako zpravodaje výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající. Rozpočtový výbor projednal tento tisk 17. dubna 2013 pod číslem 938/1 a doporučuje Sněmovně přijmout tento tisk bez připomínek.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nemám. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Hlásí se někdo z místa? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Předpokládám, že pan ministr ani pan zpravodaj nechtějí závěrečná slova. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednání bodu s pořadovým číslem 160, kterým je

 

160.
Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky
za období říjen 2011 - září 2012
/sněmovní tisk 865/

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Putnová a informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Otevíráme blok zpráv, ve kterých se budeme zabývat kontrolní radou jak Grantové agentury, tak Technologické agentury. Toto je první z té série, která bude následovat. Dovolím si tedy vás seznámit se zprávou, která se týká kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

Grantová agentura České republiky je zřízena podle § 36 zákona číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Orgánem Grantové agentury je kontrolní rada, která má především kontrolní funkci - rozdělování finančních prostředků Grantové agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Grantová agentura České republiky příslušnost hospodaření.

Kontrolní rada předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti. Předseda kontrolní rady Grantové agentury České republiky předložil řádně Zprávu o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2011 až září 2012 spolu s hodnocením plněných úkolů, jedná se o sněmovní tisk 865. Tato zpráva byla projednána dne 23. ledna 2013 na 27. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pak doporučuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas se Zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury za období říjen 2011 až září 2012. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Pan kolega Ohlídal. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, budu velmi stručný. Já v podstatě souhlasím s tím, co zde říkala paní předsedkyně Putnová. Přesto mám dvě jakési poznámky, které se této zprávy kontrolní rady a Grantové agentury České republiky týkají.

Zpráva této kontrolní rady je rozdělena zhruba řečeno do dvou částí. V té první části jsou zmiňovány negativní stránky činnosti Grantové agentury České republiky, z nichž nejdůležitější jsou dva body, a to že stále přetrvává v činnosti Grantové agentury to, že různé oborové komise zjevně různě posuzují grantové přihlášky. Je to zásadní rozpor, který se vyskytuje v činnosti Grantové agentury už po několik let a nedochází k odstranění. Čili tento bod, který kontrolní rada zdůraznila, je naprosto namístě a je třeba, aby se tím možná i vláda, pod kterou padá Grantová agentura ČR, zabývala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP