(10.50 hodin)
(pokračuje Michalík)

Totéž platí i pro zmocnění pro výjimky z důvodů tradičních a regionálních. Region není tvořen Českou republikou, resp. státní hranice nemusí být hranicemi tradičního regionu. Odchylná sazba spotřební daně z lihu v závislosti na místě původu ovocného moštu je naopak v rozporu se zásadou volného pohybu zboží a služeb. V důsledku platného znění zákona o lihu již nemohou být pěstiteli, a tudíž nemohou využívat služeb palíren osoby, jejichž ovoce bylo vypěstováno na jejich pozemcích na území okolních států, ať jde o občany České republiky nebo o občany sousedních států Evropské unie. Platná úprava pak zužuje počet klientů pěstitelských palíren, zejména provozovaných v blízkosti hranic České republiky. To má negativní dopad na drobné podnikatelské subjekty. Za dva roky platnosti této podmínky došlo ke snížení jejich obratu až o jednu třetinu, s čímž jsou samozřejmě spojeny menší pracovní příležitosti, nižší příjmy a menší odvody spotřební daně a DPH do státního rozpočtu. Uvedeným omezením se zvýšila i pravděpodobnost nepovoleného a nekontrolovaného domácího pálení v příhraničních regionech, což ohrožuje zdraví lidí v těchto oblastech a způsobuje daňové úniky.

Z těchto důvodů si dovolím navrhnout zrušit tuto podmínku, že ovoce musí být z pozemku na území České republiky. A tím taky avizuji, že se v podrobné rozpravě k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se někdo z místa? Pokud ne, obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Tam je opět přihlášen pan kolega Michalík. Prosím.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Ano, děkuji, pane místopředsedo. Jak jsem avizoval, v podrobné rozpravě se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v dokumentu veden pod číslem 7044.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan kolega Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych přednesl svůj pozměňovací návrh k tomuto zákonu, kdy:

1. Část pátá zní: Část pátá - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

ČI. V

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

1. V §3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:

i) kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí pří výkonu své jiné působnosti,

j) kontroluje dodržování povinností při označování lihovin podle zákona upravujícího potraviny,

k) kontroluje dodržování povinností stanovených pro sledovatelnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecné zásady a požadavky potravinového práva.

2. V §3 odst. 4 písmeno z) zní:

z) informuje bezodkladně správce spotřební daně a obecní živnostenský úřad, zjistí-li, že

1. byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků

2. byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků nebo

3. byla porušena povinnost při značení lihu nebo nakládání s lihem

3. V § 11 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

d) poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na zemědělské výrobky.

2. Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

II. Za část desátou se vkládá nová část jedenáctá, která zní:

Změna zákona o povinném značení lihu

Zákon z roku 2013 Sb., o povinném značení lihu, se mění takto: 1. §38 zní:

Oznamovací povinnost držitele

(1) Držitel je povinen oznámit správci daně

a) evidenční kódy a individuální kódy kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený do volného daňového oběhu,

b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen kontrolními páskami podle písmene a),

c) označení šarže, kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),

d) identifikaci osoby, které byl líh označený kontrolními páskami podle písmene a) prodán nebo jinak převeden.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.

(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává též v den, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento den následuje po dni kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.

(4) Oznámení se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ČI. XII Přechodné ustanovení

Dojde-li k porušení povinnosti při značení lihu nebo při nakládání s lihem přede dnem nabytí účinnosti této části, postupuje se v řízení o správním deliktu podle dosavadních právních předpisů. Dosavadní část jedenáctá, čl. XI se označuje jako část dvanáctá, čl. XIII.

III. V části dvanácté se na konci textu článku XIII doplňují slova " a s výjimkou části jedenácté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Protože z místa se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. A protože v ní nepadl žádný návrh, končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednání bodu s pořadovým číslem

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 737/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede opět pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. A opět děkuji rozpočtovému výboru za projednání.

Místní poplatky, jak již z názvu se dá vycítit, jsou stoprocentními příjmy obecních rozpočtů, a proto předkladatel měl ambici rozšířit pravomoci obecních zastupitelstev nejenom v oblasti stanovení těchto poplatků, ale i možnosti například jejich odpouštění při některých mimořádných událostech.

Pro odlehčení nemohu nevzpomenout, dámy a pánové, slavného výroku jednoho statutárního zástupce a jednoho primátora statutárního města, když jsem se s nimi jednou sešel v Lichtenštejnském paláci na dani z nemovitostí a seznamoval jsem je s vizí Ministerstva financí co nejvíce zvyšovat pravomoci a jejich vlastní vůli při stanovování jak daně z nemovitostí, tak místních daní a poplatků, tak jeden z nich - nebudu ho jmenovat, ale byl to primátor statutárního města - velmi rozhořčeně říkal, že to není správné. Že on je přesvědčen, že to má být naopak, protože - a tu větu si budu pamatovat navždy - starostové jsou politici a ti nemohou zvyšovat daně. Daně a místní poplatky musí zvyšovat Parlament, to musíte udělat za nás vy! Takže přes tuto zásadní námitku, kterou jsem si tenkrát vyslechl, jsem stále přesvědčen, že vůle obecních zastupitelstev by se měla postupně zvyšovat, a proto si dovoluji požádat o schválení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP