(10.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vidím, že vám ten líh už je vlastní, protože jste řídil i první čtení.

Vážené kolegyně, kolegové, já jsem vlastně byl panem řídícím přerušen při své rozpravě v prvním čtení. Chtěl jsem tak umožnit, aby se tento zákon dostal do výboru a neprojednával se až na další schůzi, a slíbil jsem, že budu pokračovat ve čtení druhém. Situace se mezitím vyvinula, a já si tedy dovolím jenom stručné shrnutí.

Myslím si, že problematika výroby, distribuce a prodeje lihu, a já doufám, že tomu tak bude, bude taky jednou z kauz, kterou sleduje, možná stále ještě, policie čili orgány v trestním řízení, a že se ukáže více do hloubky, proč se jednalo a přijímalo v Parlamentu vše tak, jak se konalo.

Když srovnáme Slovenskou republiku a Českou republiku, která měla stejný start, tak musím říci, že se každá země vydala jiným směrem. Slovenská republika dle mého mínění a přesvědčení řady odborníků se s tímto problémem, myslím černé výroby a distribuce, a teď nejde jenom o metyl, ale zejména o etyl, vyrovnala. My jsme si hledali vlastní cestu, která umožnila prostřednictvím kolků, a já jsem to popisoval ve svém vystoupení v prvním čtení, vyvádět nadprodukci, která není sledovaná, která není zdaněna, která se však může dostat do oběhu, protože má na lahvičce to, co má mít. A to si myslím, že je ten největší problém, který v této republice vznikl, protože možná došlo i k organizovanému spolčení, k trestné činnosti, a já bych byl rád, kdyby se tím někdo velmi vážně zabýval.

To, co je na stole, jestli je polovičaté, nebo není, to nechám větším odborníkům. Chci ale prohlásit, že zase hledáme nějakou svou cestu, a byl bych rád, kdybychom se více poučili ze zahraničí, tam, kde se poučit můžeme.

To je asi vše. Nakonec škoda, že opět nebyla spojena rozprava těchto dvou tisků, které spolu úzce souvisí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Dalším přihlášeným je kolega Skokan, který se hlásí z místa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Skokan: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, pokusím se být stručný.

Já nesdílím názor, že by bylo potřeba dát více pravomocí kontrolním orgánům. Myslím si, že to není třeba. To, co se odehrálo teď v metanolové aféře, tak bylo pouze - pouze v uvozovkách - pochybením lidí, kteří se zabývají distribucí černého, pančovaného a nezdaněného alkoholu už léta, a jeho výrobou, a nemyslím si, že to, že nám státní orgány léta neříkaly, že potřebují silnější nástroj, že to znamená, že by se tady po ta léta nic nedělo. Já si myslím, že právě úředníci podřízení panu ministrovi financí Kalouskovi léta pod jeho vedením nekonali a teď se to má všechno zastřít jenom tím, že oni nemohli konat, protože neměli v ruce žádné nástroje. Tak tomu není a všechny okolnosti, které mi jsou známé, mě o tom přesvědčují.

Co se týká potom kaucí, kolků a podobně. Podle mě bychom měli při právní úpravě této problematiky sledovat především to, co je komfortní pro občana, co je komfortní pro spotřebitele a co je potom realizovatelné pro výrobce a obchodníky. Mělo by se potom brát hledisko na to, s jakými náklady lze toto efektivně zajistit, a to by měli zajišťovat státní úředníci jako dohled nad dodržováním obojího, to znamená hledět na občana, hledět na výrobce a spotřebitele.

Také se mohu připojit k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Lobkowicze, protože to, jaká opatření jsou připravena při složení kauce, se mi zdá, že se akorát budeme podílet na vítězství těch větších nad těmi menšími. Oni ti větší mají pocit, že když se k nim ti malí zlikvidují, tak že budou moci víc produkovat. Není tomu podle mě tak. A opravdu, pokud už tedy musíme ty kauce zavádět, tak ať jsou nějakým způsobem strukturované. Něco jiného je 100 tisíc pro živnostníka a něco jiného je milion pro velkovýrobce.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy z místa? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. V rozpravě nepadl žádný návrh. Proto zahajuji podrobnou rozpravu. Do ní je přihlášen pan kolega Vysloužil. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Já se pouze přihlásím k svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 7158. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným pan kolega Lobkowicz.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Chtěl bych se jenom přihlásit k svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 7200. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, proto končím podrobnou rozpravu. Pane ministře, přejete si závěrečné slovo? Ne. Můžeme vzhledem k tomu, že ani v podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, skončit druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednání bodu s pořadovým číslem 15, kterým je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
/sněmovní tisk 940/ - druhé čtení

Prosím pana ministra financí Miroslava Kalouska o uvedení návrhu.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, tento zákon logicky ingeruje do celé řady jiných právních norem, které je, budete-li souhlasit, potřeba uvést do souladu s novelou. To je obsah tzv. změnového zákona k tomuto zákonu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 940/1. Prosím zpravodaje výboru pana kolegu Vysloužila, aby se ujal slova.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se 447. usnesením rozpočtového výboru z 50. schůze ze dne 29. května k tomuto tisku.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu, konkrétně sněmovní tisk 940, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů, které jsou součástí tohoto usnesení. Současně zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. V obecné rozpravě je přihlášen kolega Michalík. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já si dovolím v obecné rozpravě upozornit na důvody, které mě vedly k tomu, abych podal pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě k tomuto tisku.

Moje připomínky se týkají tzv. pěstitelského pálení či problémů, které vznikají u pálení lihu z ovoce a které byly do roku 2001 řízeny trochu jinak. Do 30. 4. 2011 byl pojem pěstitele definován tak, že jím je fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce, popřípadě její zaměstnanci, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění. Podmínka, že ovoce musí být vypěstováno na pozemku na území České republiky, tedy v zákoně do 30. 4. 2011 nebyla uvedena. Ze směrnice Evropské unie o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů ale nevyplývá žádná nutnost omezení pouze na pěstitele, kteří mají v České republice pozemky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP