(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 737/2 a 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan kolega Vilímec. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor projednal na své 45. schůzi dne 10. dubna 2013 sněmovní tisk 737 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, byl schválen ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Toto usnesení je obsahem sněmovního tisku 737/2.

Chtěl bych pouze upozornit, že se nedopatřením původně objevil mezi schválenými pozměňovacími návrhy i návrh na vypuštění věty druhé z § 2 odst. 3 zákona. Tuto chybu již v sobě již sněmovní tisk 737/2 neobsahuje. Jednalo se o zrušení zvláštní kategorie poplatníků poplatku ze psa, kde je stanoven přímo ze zákona limit poplatku pouze do výše 200 korun za kalendářní rok. Nicméně považuji tento návrh za racionální i s ohledem na vystoupení pana ministra, s ohledem na záměr sjednotit přístup zákona u všech typů místních poplatků a převést skutečně pravomoci k vymezení kategorií s nižší sazbou poplatku přímo příslušným obecním zastupitelstvům. Pravděpodobně bude, jak vyplývá ze sněmovních dokumentů, tento návrh předložen v podrobné rozpravě ve druhém čtení.

Ve sněmovním tisku 737/2 tedy rozpočtový výbor navrhl stanovit osvobození od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt kromě stávajících poplatníků také pro osoby, kterým je poskytována komplexní lázeňská péče. Navrhuje ponechat v případě tohoto poplatku také možnost obci po dohodě s plátcem stanovení poplatku týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

Rozpočtový výbor rovněž navrhuje v § 12 novou úpravu odpovědnosti nezletilých k zaplacení poplatku. Navrhované změny stanoví, že odpovědnost za zaplacení poplatku nesou zákonní zástupci nezletilého poplatníka, přičemž poplatek vzniklý v době nezletilosti poplatníka nelze tomuto poplatníkovi vyměřit ani po dosažení zletilosti.

Za poslední. Rozpočtový výbor navrhuje posunutí účinnosti zákona na počátek příštího kalendářního roku, tedy 1. ledna 2014.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Nyní požádám o slovo paní poslankyni Andrýsovou, zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Budu mnohem stručnější než kolega přede mnou. Náš výbor tento tisk projednal 9. 5. 2013, přijali jsme doporučující stanovisko a žádné pozměňovací návrhy jsme nepřijali.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první vystoupí v obecné rozpravě pan kolega Babák, připraví se pan poslanec Cogan. Prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, v krátkosti bych vám představil pozměňovací návrh, který vzešel v podstatě ze všech klubů a reaguje na takzvané dětské exekuce, kdy se v praxi teď za poslední dva roky stává, že zejména děti, které jsou v dětských domovech, se dostávají do exekucí, jakmile nabudou 18. rok věku. Proto na to reaguje náš pozměňovací návrh právě k novele zákona o místních poplatcích, kdy od poplatku, a zejména jde o poplatek za svoz odpadů, je osvobozena fyzická osoba, která je od 18 let věku umístěna do dětského domova nebo obdobného zařízení. Dále, pokud rodiče nezaplatí poplatek za dítě, tak tento poplatek vyměří obec pouze a jen jeho zákonnému zástupci, a ne, jak je v tuto chvíli v tomto zákoně možno vyměřit, i dítěti. Za třetí zavádí znovu pravomoci obcím, aby mohla odpustit poplatek, ať už zcela, nebo zčásti, a to pouze poplatníkovi, který o to požádá.

Tento pozměňovací návrh reaguje též retrospektivně, tudíž jde do minulosti v přechodném ustanovení, ale vzhledem k nálezu Ústavního soudu si myslíme, že to bude, co se týče právně, v pořádku, protože lze považovat zpětnou účinnost právních norem v situaci, kdy by se právní jistota dostala do příkrého rozporu s jistotou sociální a s právním vědomím, což je tento případ.

V podrobné rozpravě se přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším zatím posledním přihlášeným v obecné rozpravě je pan poslanec Cogan. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Josef Cogan: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych přednesl v obecné rozpravě odůvodnění pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru, které potom načtu. Jedná se o bod 2 týkající se § 3 odst. 2, kde rozpočtový výbor přidal písmeno c), kdy se vlastně osvobození vztahuje i na osoby, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebná rehabilitační péče. Já bych tady návrh, který potom přednesu, chtěl krátce odůvodnit, aby ve Sněmovně bylo jasno, o co se jedná.

Jedná se mi právě o to, abychom nebrali tuto část z dispozice obcím. Jak tady řekl ministr, obce by měly vlastně v těch poplatcích s nimi disponovat a pravomoc by měly mít. Takže tady si myslím, že tato skupina osob by se neměla z tohoto poplatku nějak vyjímat. Jsou to osoby, které užívají služby obcí a měst, a rozhodně není důvod než ten, že to schválí samozřejmě zákonodárce, tak věcný důvod, proč by se tato skupina měla vyjmout. Bude to potom návrat k návrhu, jak byl vlastně předložen vládou. Tuto část tam rozpočtový výbor vložil a v rámci jednání rozpočtového výboru byly vlastně předneseny argumenty, které já osobně si myslím, že nebyly úplně správné. Jedním z nich bylo v odůvodněních právě to, že hostů přijíždějících do lázní na vlastní náklady za relaxací či léčením z vlastní vůle bude nyní po omezení úhrad lázeňské péče rozhodně víc, což je pravda, než hospitalizovaných pacientů. A počet obcí tak osvobození této skupiny pacientů nijak výrazně nepocítí, tuto situaci.

Já se nedomnívám, že to rozpočet obcí nepocítí. Zjišťoval jsem si řádově, kolika obcí se to dotkne, jaké finanční částky. Takže se bavíme řádově v desítkách milionů, o které všechny obce a města dohromady přijdou. Myslím, že u největšího, Karlových Varů, je to kolem 10 milionů, takže to určitě není nijak nepodstatná částka, kterou by obce nepocítily. Pokud služby obce občanům dávají, tak by měly možnost i poplatek si myslím ponechat. Je jasnou pravdou, že samozřejmě ten poplatek v obci nemusí být v maximální výši 30 korun, ale může si ho upravit, jak chce. Pokud někdo chce podpořit situaci, jak někdy bývá argument, že obce můžou vytvářet lepší podnikatelské prostředí, když poplatek není, tak samozřejmě možnost mají v rámci toho, že to není samozřejmě 30 korun, ale poplatek činí až 30 korun, takže obec ho může volně upravit.

Takže v tomto duchu potom přednesu pozměňovací návrh, který bude kratičký, jedna věta, pouze, že návrh c) se zrušuje. Ale chtěl jsem upozornit vážené kolegyně a vážené kolegy na tento bod, abychom přece jenom, pokud by to bylo třeba jenom hlasování, že se vylučuje bod c), tak by nemusela být taková známost, o co přesně konkrétně v této věci jde, takže jsem to chtěl trošku podrobněji rozebrat a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo z místa do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Protože v ní nepadl žádný návrh, můžeme zahájit rozpravu podrobnou. Jako první v podrobné rozpravě vystoupí pan kolega Doktor. Kolegu Doktora tady nevidím. Takže kolega Doktor nevystoupí, dalším přihlášeným je pan kolega Bureš. Prosím.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaregistrován pod č. 5456. Jedná se mi o drobné napravení současného stavu, kdy ne všichni pacienti čerpající lázeňskou péči mají povinnost platit také lázeňský poplatek. Mám na mysli situaci, kdy pacient, který pobývá v lázních za účelem léčby, platí poplatek ve výši 100 korun za den, zatímco pacient odborného léčebného ústavu v lázeňském městě využívající také lázeňských procedur platí jen regulační poplatek 100 korun. Tento stav lze pojmenovat diskriminací názvu lázeňský. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP