(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Nikdo jiný návrh nemá, tedy přistoupíme k hlasování, kterým přikážeme tento sněmovní tisk zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 82. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 82. Přihlášeno 154 poslanců, pro návrh 125, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme přikázali projednání tohoto tisku zahraničnímu výboru.

 

Tím jsme splnili veškeré náležitosti prvého čtení a já končím tento bod. (Od stolku zpravodajů připomínka zdravotního výboru.) Ještě zdravotnímu výboru (k poslanci zpravodaji Holíkovi)? Já jsem se ptal, pane poslanče, právě, jestli chcete přikázat ještě jinému výboru. Vy jste to řekl ve svém úvodním slově, dobře tedy. Omlouvám se.

 

Budeme ještě hlasovat o přikázání zdravotnímu výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 83. Kdo je pro přikázání tisku ještě zdravotnímu výboru? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 83. Přihlášeno 156 poslanců, pro 120, proti 3. Návrh byl přijat. Tím jsme veškerá hlasování splnili a já tento bod končím.

 

Přicházíme k bodu

 

188.
Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů
/sněmovní tisk 913/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedla paní senátorka Božena Sekaninová, kterou mezi námi vítám. Paní senátorko, prosím, máte slovo.

 

Senátorka Božena Sekaninová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, o sKartách toho zaznělo hodně, tak já jen připomenu, že se jedná o návrh na úplné zrušení institutu sociálních karet, který odstraňuje sKarty ze všech právních předpisů a tam, kde je to z povahy namístě, vrací průkazy osoby se zdravotním postižením. V tomto smyslu se navrhují změny v devíti zákonech a zrušení části prováděcí vyhlášky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně paní senátorce Sekaninové. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 913/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Gabriela Pecková. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobrý den, dámy a pánové. Sociální výbor se zabýval tímto senátním návrhem na své 31. schůzi dne 28. května 2013. Dále se potom zabýval pozměňovacím návrhem pana poslance Opálky a poté doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu pod číslem 913/2, kterým se zrušuje karta sociálních systémů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně a otevírám obecnou rozpravu. Jako první je přihlášen s přednostním právem pan ministr Stanjura. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Hezké dopoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Potom se v podrobné rozpravě přihlásím k pozměňujícímu návrhu, který je uveden v naší knihovně pod číslem 7289. A dovolte, abych v krátkosti odůvodnil a vyzvedl hlavní body tohoto komplexního pozměňujícího návrhu, o kterém bych byl rád, aby se vzal jako základ pro projednávání podávání dalších případných pozměňujících návrhů. Shrnu jenom základní body, protože je k tomu nejenom ten pozměňující návrh, ale součástí pozměňujícího návrhu je i odůvodnění a je to už v systému, jak jsem říkal.

Za prvé tento pozměňující návrh ruší sKarty. Za druhé, protože v této době sKartu má takřka 280 tis. lidí, více než 80 tis. lidí si aktivovalo platební funkci, větší část těchto lidí kartu v platební funkci aktivně využívá, tak přicházíme s návrhem na vytvoření tzv. chráněného účtu. Chráněný účet je takový, pokud tohle schválíme, na který budou moci chodit pouze peníze z resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, to znamená dávky, a bude chráněn před exekucí. Současně tento chráněný účet může nabízet každá instituce, která je držitelem platné bankovní licence. To znamená každá banka, tak jak je známe. Není to exkluzivní ani monopolní. Bude záležet na každé z těch bank, zda tento typ účtu bude svým klientům nabízet, nebo ne. Navrhujeme, aby v případě, že se k tomu držitel bankovní licence rozhodne, uzavřel smlouvu s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které si upraví podrobnosti o předávání těch finančních toků a případně předávání informací.

Chráněné účty by kromě toho, že budou chráněny před exekucí, měly být zřizovány zdarma, rušeny zdarma, vedeny zdarma a zdarma by měla být vydávána platební karta. Takže to jsou nesporné výhody, které přináší. Pokud tento návrh schválíme, tak každý klient, každý příjemce dávky, se svobodně rozhodne, jakou cestou k němu mají doputovat tyto dávky. Výhodou chráněného účtu je, že budou chráněny před exekutory, protože smyslem dávek není to, aby peníze končily u exekutorů, ale končily u těch, kteří jsou skutečně potřební. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP