(Jednání pokračovalo v 9.26 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Nejprve přečtu omluvenky, které mezitím dorazily do kanceláře předsedkyně Sněmovny. Z pracovních důvodů se omlouvá pro dnešní den pan poslanec Petr Braný a dále se omlouvá z osobních důvodů pan poslanec Václav Mencl a z jednání se také omlouvá pro dnešní den a také pro pátek z pracovních důvodů Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.

 

Nyní přistoupíme k prvnímu pevně zařazenému bodu, je to bod 115. Je to

 

115.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby, podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013
/sněmovní tisk 1014/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zdravotnictví Leoš Heger. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, předložený návrh rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká přeshraniční spolupráce v oblasti záchranné služby. Smlouva byla dojednávána velmi pracně díky mnoha technikáliím v rozsahu asi dvou let. Je to rámcová smlouva, kterou budou doplňovat potom konkrétní smlouvy mezi příslušnou Spolkovou republikou Německo a příslušným krajem. Já bych snad jenom podotkl, že smlouva se týká pěti krajů naší republiky, které sousedí s německou hranicí.

Ta věc ošetřuje to, aby mohly posádky jezdit přes hranice, aby mohly zasahovat obousměrně německé posádky u nás a naše posádky v Německu. Řeší se otázka různých symbolů, řeší se otázka převážení léků, řeší se otázka vzájemného vyrovnávání plateb a podobné další technické záležitosti. Smlouva byla ze strany našich krajů velmi očekávaná a žádaná. Vychází ze vzájemné reciprocity spolupráce i financování. Spadá do kategorie tzv. prezidentských smluv, a proto je před ratifikací prezidentem republiky předkládána k vyslovení souhlasu oběma komorám Parlamentu.

Já myslím, že na úvod to stačí.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně, pane ministře. Poprosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Holíka. Než se ujme slova, pouze budu konstatovat, že pan poslanec Tejc má náhradní kartu 21 a pan poslanec Hašek 32.

Pane poslanče, prosím, nyní máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby je vyvrcholením dlouholetých snah starostů, krajů, zdravotníků a záchranářů o součinnost záchranných složek obou států. Jedná se o první mezinárodní smlouvu v oblasti zdravotnictví, která je se Spolkovou republikou Německo uzavřena.

Smlouva vymezuje základní právní rámec pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, umožňuje určité výjimky ze stávající právní úpravy obou států a zároveň ponechává prostor pro konkretizaci pravidel a podmínek přeshraniční spolupráce. Podpis této smlouvy je pro záchrannou službu dlouho očekávaným posunem kupředu v péči o nemocné v příhraniční oblasti. Na obou stranách hranice jsou místa, která jsou lépe dostupná pro německé záchranáře na české straně a naopak pro české záchranáře na straně německé.

Ratifikaci této rámcové smlouvy umožňujeme uzavření jednotlivých smluv mezi kraji, jež ze zákona zřizují zdravotnické záchranné služby, a spolkovými zeměmi. Konkrétně se jedná o kraj Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský a ve Spolkové republice Německo jsou to pak státní ministerstva spolkových zemí Svobodného státu Sasko a Svobodného státu Bavorsko. Samostatná ujednání pak budou zpřesňovat podmínky o poskytování záchranné služby stanovením vhodného zdravotnického zařízení, kam bude pacient přepraven, postupy pro vzájemnou komunikaci, vyúčtování a úhrady nákladů a podobně.

Rámcovou smlouvu je nutné schválit oběma komorami Parlamentu České republiky a také prezidentem.

Jako zpravodaj samozřejmě doporučuji hlasovat pro přijetí, tedy dát souhlas s procesem ratifikace rámcové smlouvy. Navrhuji přikázat tento tisk k projednání ve zdravotním i zahraničním výboru. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP