(10.30 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, chtěl bych jen předložit dva pozměňovací návrhy obsažené pod sněmovním dokumentem 7172 a 7181. Původně jsem předpokládal, že je tady budu ještě zdůvodňovat, ale protože jsem pochopil, že opozice se to rozhodla od začátku nečíst a nevědět ani, jaké jsou lhůty, tak zdůvodnění máte obsažené přímo v dokumentech, a kdo chce, tak si to prosím přečte.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Mám tu pořadí: pan poslanec Chvojka, pan poslanec Úlehla, pan poslanec Čechlovský. Prosím pana poslance Chvojku.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji, budu krátký. Chtěl bych se přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnil v rámci obecné rozpravy a které jsou uloženy v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Pan poslanec Úlehla.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Děkuji za slovo. Chtěl bych se přihlásit k návrhu, který říká, že v tisku číslo 930 v části 31 bude zrušen přílepek:

Za prvé - bod v § 16a odst. 5 zní: (5) Podmínky postupu při elektronické dražbě stanoví ministerstvo vyhláškou.

A druhý bod - v § 16a se odst. 6 zrušuje.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Pan poslanec Čechlovský. Prosím.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 7183. Týká se oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy k občanskému zákoníku, resp. k doprovodnému zákonu? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Nebyl předložen žádný procedurální návrh, o kterém bychom mohli nyní hlasovat. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přecházíme k dalšímu bodu a je to bod číslo

 

12.
Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních
/sněmovní tisk 931/ - druhé čtení

Uvede pan ministr spravedlnosti Pavel Blažek z pověření vlády.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji. Úvodní slovo mít nebudu, protože předpokládám, že o dlouhé slovo se postará pan poslanec Chvojka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji, ta domněnka je reálná.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 931/1 a 2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Jana Suchá. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji. Ústavněprávní výbor tento návrh projednal na své schůzi 29. května a doporučil Poslanecké sněmovně návrh schválit. Zároveň doporučuje Poslanecké sněmovně, aby k tomuto návrhu přijala věcné pozměňovací návrhy a legislativně technické úpravy, tak jak vzešly z ústavněprávního výboru a poslancům byly doručeny jako tisk 931/2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Vidím faktickou přihlášku pana poslance Polčáka. Pane poslanče, předsedo výboru, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane místopředsedo, pouze z bezpečnostních důvodů uvádím, že legislativní lhůta pro projednání tohoto tisku nebyla zkrácena - nevidím zde pana kolegu Chvojku - a zároveň chci doplnit paní kolegyni Suchou v tom smyslu, že ústavněprávní výbor se i touto normou zabýval dvakrát na svém zasedání. Pro jeho projednání byla tudíž stanovena poměrně zásadní lhůta dlouhá i pro podávání pozměňovacích návrhů. Vypořádali jsme se s nimi na zasedání, které uvedla paní kolegyně Suchá.

Tedy pouze pro upřesnění: ta lhůta byla nezkrácená a ústavněprávní výbor normu projednával dvakrát.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Jsme stále v obecné rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Mám zde přihlášeného pana poslance Bendu? Výborně. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu uvedenému pod sněmovním dokumentem číslo 7182. Jde o určité zpřesnění procesního ustanovení, které navrhuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji panu předsedovi Bendovi. Dále je do podrobné rozpravy přihlášena paní poslankyně Langšádlová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane místopředsedo. Dovoluji se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který byl přijat jako sněmovní tisk 7171, který podávám společně s kolegy paní poslankyní Wenigerovou, panem poslancem Drábkem, panem poslancem Čechlovským a panem poslancem Sklenákem. Předmětem pozměňovacího návrhu je stanovení lhůt pro jednání opatrovnických soudů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho přihlášeného nevidím. Podrobnou... Á - paní poslankyně Weberová ještě přišla. Paní poslankyně, z vašeho poklusu vnímám, že se hlásíte do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Velice se omlouvám a děkuji za slovo. Chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je načten v systému. Nejsem si teď ale jistá, jaké je to číslo... Omlouvám se, ale je to načteno v systému, je to můj pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Výborně. Je to váš návrh v systému k tomuto bodu. Děkuji pěkně. Tím jsme splnili zadost záležitosti, aby tento návrh byl načten, paní poslankyně se k němu přihlásila.

Kdo se ještě hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není zde žádný návrh na hlasování, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přecházíme k bodu

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 932/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Pavel Blažek. (Ministr Blažek mimo mikrofon: Děkuji.) Děkuji, ano. Formálně jsme tedy splnili tuto náležitost.

Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisky 932/1 a 932/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec a předseda výboru Stanislav Polčák. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já bych pouze poznamenal, že se opět jedná o tisk, jehož lhůta pro projednání ve výboru nebyla zkrácena. I tímto tiskem se zabýval ústavněprávní výbor na svých dvou zasedáních, na začátku lhůty a na konci, kdy se vypořádal se všemi podanými pozměňovacími návrhy, vyjma těch, které byly schváleny a které jsou součástí v tomto případě pouze jediného usnesení ústavněprávního výboru.

Chci poukázat na problematiku, která byla řešena a předestřena v rámci tzv. bagatelních sporů, kde ústavněprávní výbor nedospěl k závěru, že by s touto normou souhlasil. Proto na ni upozorňuji. Dnes podle stávajícího znění občanského soudního řádu se nepřipouští odvolání v tzv. bagatelních věcech, které jsou vymezeny částkou 10 tisíc korun bez příslušenství v rámci občanského soudního řízení, kde se tedy nepřipouští řádný opravný prostředek, to znamená odvolání. Není přípustný žádný opravný prostředek s výjimkou ústavní stížnosti. Je ovšem pravda, že v těchto typech sporu někdy dochází i k řešení závažných právních otázek, které jsou vyřešeny na úrovni pouze soudu prvního stupně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP