(10.40 hodin)
(pokračuje Polčák)

Zdá se, že samozřejmě jsou v těchto typech sporů i řešeny právě okolnosti právních otázek, které podstatným způsobem převyšují vlastní zájmy toho účastníka, a že by bylo možná vhodné připustit tady do této materie i opravný prostředek. Většina ústavně právního výboru se ovšem k tomuto řešení nepřipojila a tady tento pozměňující návrh, který byl projednáván ústavněprávním výborem, přijat nebyl.

Z ostatních pozměňujících návrhů tedy byly přijaty - až na jeden jediný další, dílčí drobnost k prodloužení lhůty u dovolacího řízení pro vyslovení přípustnosti dovolání - byly přijaty všechny a jsou tedy součástí toho usnesení ústavněprávního výboru ze dne 29. května, který vám byl rozdán.

Děkuji, pane místopředsedo. (Během poslancovy řeči se vystřídali předsedající.) Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se. Nevšiml jsem si výměny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Paní poslankyně Ivana Weberová má slovo. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je načten v systému pod číslem 7191. Je to vlastně pozměňovací návrh, který reaguje na usnesení nebo rozsudek Ústavního soudu. Týká se to věci výkonu pravomoci vyšších soudních úředníků. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Paní poslankyně Lenka Andrýsová.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegové, kolegyně, já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 7187. Tento pozměňovací návrh předkládám s kolegyní Dagmar Navrátilovou. Má dvě části. Ta první se týká zkrácení lhůty pro předložení věci odvolacímu soudu, a to z 15 dnů na 7 dní. Druhá část se týká nastavení lhůty pro nařízení jednání ode dne zahájení řízení.

Důvodem, proč tady tento návrh předkládáme, je vlastně to, že narážíme na řadu případů matek a otců, kteří se soudí o své děti, kteří se rozvádějí. Mnohdy tyto problémy jsou řešeny strašně dlouho a domníváme se, že právě tyto návrhy, které předkládáme, by mohly výrazně zkrátit rozvodové řízení, respektive souzení o děti. V podstatě by mohly tyto návrhy zlepšit situaci dětí, které se v této situaci nacházejí. Takže děkujeme a zvažte podporu tomuto návrhu. (Předává písemný návrh zpravodaji.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím podrobnou - nekončím podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj Stanislav Polčák. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, chtěl bych, aby mě sledovala i paní kolegyně Andrýsová. Ten tisk, který ona zde načetla, jde k tisku 931, který už bohužel proběhl. Jedná se o zvláštní řízení soudní, které upravuje část nesporných řízení. Jak jste mi to tady dala, tak se obávám, že tento pozměňující návrh nemůže být ani předmětem dalšího projednávání, protože debata k tisku 931 byla uzavřena. Netuším, zda je možné po uzavření toho tisku jej znovu i případně vystoupením ministra otevřít. To se obávám, že už asi možné nebude. Takže v tuto chvíli se obávám, že já jako zpravodaj tady tento návrh, který jde k tisku 931, do tisku 932 akceptovat bych asi nemohl, a tudíž bych jej považoval za nehlasovatelný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za toto upřesnění. Myslím, že je jasné Poslanecké sněmovně, že návrh, který přednesla v podrobné rozpravě k bodu číslo 30 paní poslankyně Lenka Andrýsová, se netýká této materie, a nemůže tedy být brán v potaz při dalším projednávání tohoto návrhu zákona. To je vše, co v tuto chvíli můžeme udělat.

Já se ještě zeptám jednou, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Podrobnou rozpravu končím, a tím končím projednávání bodu číslo 30, sněmovního tisku 932 ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

18.
Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
/sněmovní tisk 986/ - druhé čtení

Pana ministra spravedlnosti Pavla Blažka požádám, aby tento návrh uvedl. Je to druhé čtení. Pan ministr se vzdává (gestem) úvodního slova právě vzhledem k tomu, že to je druhé čtení.

Oznámím, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 986/1 a 2. Prosím nyní o slovo zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Václava Zemka.

 

Poslanec Václav Zemek: Dobré dopoledne. Budu poměrně stručný. Plénum Poslanecké sněmovny přikázalo tento sněmovní tisk k projednání výboru ústavněprávnímu a výboru pro veřejnou správu. Výbor pro veřejnou správu přijal k tomuto tisku usnesení, které je pod číslem 986/1, a ústavněprávní výbor k tomuto přijal usnesení s asi sedmi různými body, které má číslo 986/2. Tyto tisky jsou k dispozici samozřejmě. To je vše.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Požádám také o slovo zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jiřího Petrů. Prosím.

 

Poslanec Jiří Petrů: Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení číslo 164 ze dne 22. května 2013. Výbor projednal tuto materii a doporučuje Poslanecké sněmovně projednat sněmovní tisk číslo 986 ve znění přijatého pozměňujícího návrhu. Podrobnosti máte uvedeny v materiálu 986/1. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji, panu poslanci Jiřímu Petrů. Otvírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, ptám se tedy, zda se někdo chce do obecné rozpravy přihlásit. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím o vaše přihlášky. Pan kolega Václav Zemek. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Já bych si dovolil načíst drobný pozměňovací návrh, a protože je skutečně stručný, tak ho přečtu tady na plénu. Je to legislativně technická poznámka, kdy v § 95 odst. 2, v § 101 odst. 2 a v § 116 se mění číslo "100" na číslo "102". To je vlastně drobná poznámka, kterou učinila legislativa.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím podrobnou rozpravu. Končím také druhé čtení sněmovního tisku 986, končím projednávání bodu 18. Děkuji panu ministrovi i pánům zpravodajům.

 

Zahajuji bod číslo

 

35.
Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti
/sněmovní tisk 989/ - druhé čtení

Také zde je o úvodní slovo žádán ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Nemíní vystoupit k zahájení druhého čtení.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 989/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Viktora Paggia.

 

Poslanec Viktor Paggio: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ústavněprávní výbor tento tisk projednal 28. května a vydal komplexní pozměňovací návrh usnesením. Ten je zčásti legislativně technického rázu, zčásti upravuje používání termínu "poboční spolek".

Dnes ráno, nebo během dneška byly načteny i další pozměňovací návrhy k tomuto tisku. Jeden z nich je paní Řápkové, který vychází z požadavku Asociace veřejně prospěšných organizací. Zčásti přináší technické úpravy, zčásti zpřísňuje podmínky pro získání statusu veřejné prospěšnosti. Další je pozměňovací návrh paní Ivany Weberové, který výslovně uvádí sankce, jako sankce je možnost ztráty veřejně prospěšného statusu. A je tam také pozměňovací návrh pana Chvojky, který obsahuje automatický zápis statusu veřejné prospěšnosti odborů.

To je všechno. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Slovo má paní poslankyně Ivana Řápková. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, já bych ráda podpořila tento vládní návrh zákona o veřejné prospěšnosti i proto, že by měl přispět k větší průhlednosti při hospodaření neziskového sektoru. S návrhem tohoto zákona tedy souhlasím, ale dovolím si uvést drobné připomínky, které by mohl vyřešit případný pozměňovací návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP